Karolina Skog saboterar miljöbalken!

Är fortfarande i chock pga att miljödepartementet, under miljöpartiets ledning, stoppar en 50 miljarders investering i Hanöbuktens vindkraftspark. Detta bara för att försvaret säger att dom inte kan öva krig om det finns vindsnurror i närheten.

Då får jag besked om att Karolina Skog gör det som inte ens en moderatledd regering gjorde: beslutar att militären inte behöver göra en lagstadgad miljökonsekvensbeskrivning!

Beslutet fattades redan den 14 december men dök kanske under radarn pga det katastrofala Hanöbuktsbeslutet. Jag har i alla fall inte sett några stora rubriker. Men effekten av detta sjuka beslut kan vara etter värre, då det kan försvaga miljöbalkens tillämpning även i framtiden.

Bakgrunden är att Försvarsmakten 2010 ansökte om tillstånd att kraftigt utöka verksamheten på Karlsborgs flygplats. Enligt miljöbalken ska då en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras. Där ingår att beskriva alternativa platser och/eller alternativa metoder att uppnå samma sak.

När länsstyrelsen bad Försvarsmakten att komma in med en kompletterad MKB sa försvarets handläggare: Här har vi flugit i 60 år och det tänker vi fortsätta att göra.

Länsstyrelsen preciserade då sina krav:

”1. Sökanden ska redovisa övriga militära flygplatser och övningsflygplatser i Sverige där liknande övningar som Karlsborgs flygplats kan genomföras.

2. Sökanden ska redovisa möjligheten att bedriva hela eller delar av den utökade verksamheten på dessa flygplatser, samt om det skulle innebära konkreta hinder eller olägenheter för de olika verksamheterna och i så fall vilka hinder och olägenheter.

3. Sökanden ska redovisa möjligheten att bedriva hela eller delar av den utökade verksamheten kvälls- och nattetid på dessa flygplatser, samt om det skulle innebära konkreta hinder eller olägenheter för de olika verksamheterna och i så fall vilka hinder och olägenheter.”

Nu är det viktigt att förstå att det inte handlar om en liten ändring av verksamheten utan en femdubbling, från 2 000 flygrörelser per år till över 10 000 per år med nya inslag av stridsflyg, helikoptrar, transportplan och drönare samt även utländskt flyg. Och detta ska ske i ett område skyddat av Natura 2000 vid Vätterns strand och helt nära samhället Karlsborg.

Den formulering i förarbetena till miljöbalken, som försvaret hänvisar till för att slippa diskutera alternativ och som Karolina Skog nu lydigt har rapat upp, är inte tillämplig för Karlsborgs flygplats.

Länsstyrelsen skriver:

”Länsstyrelsen anser att den befintliga verksamheten inte bör ifrågasättas. Däremot kommer en femfaldig utökning av antalet flygrörelser att ge väsentligt utökade störningar. Det är därför nödvändigt att kunna göra en avvägning mellan Försvarsmaktens nytta av den utökade verksamheten och nackdelarna för den som utsätts för buller eller andra störningar. För att kunna bedöma Försvarsmaktens nytta krävs en redovisning av vilka alternativ som är möjliga för att tillgodose Försvarsmaktens behov och vilka positiva och negativa effekter som skulle bli följden för verksamheten och för miljön. Sådana alternativ bör tas fram för hela eller delar av den utökade verksamheten, så som begärts i förelägganden om kompletteringar ställda till Försvarsmakten. Begärda kompletteringar är nödvändiga för att miljöprövningsdelegationen ska kunna pröva ansökan.”

Men Försvarsmakten upprepar: Nej, vi vill inte diskutera några alternativ.

Länsstyrelsen blir då tvungen att avvisa ansökan, eftersom den inte följer lagen. Försvaret överklagar till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen håller med länsstyrelsen men eftersom det är ett försvarsärende överlämnar domstolen frågan till regeringen. Mark- och miljödomstolen ger dock regeringen en tydlig vink när den i sitt yttrande skriver att ”kravet /på att redovisa alternativa platser/ kan bortfalla undantagsvis, t.ex. när en viss verksamhet eller åtgärd på grund av sin karaktär är helt lägesbunden.” Ingen har dock hävdat att stridsflygplanen och helikoptrarna sitter fast på Karlsborgs flygplats. Domstolen ger regeringen fria händer att besluta.

I november 2012 ligger ärendet på den borgerliga regeringens bord. Där blir det liggande. Att gå med på militärens krav på laglöshet tycks vara lite magstarkt även för en moderatledd regering. Tiden går och inget händer. Karlsborgs flygplats får dock 2013 en liten kompensation av den borgerliga regeringen: 122 miljoner kronor för att rusta upp den nedgångna flygplatsen som ännu inte fått tillstånd att utöka sin verksamhet.

När upprustningsarbetet påbörjas upptäcks att marken är full av PFAS, gift från brandskum som använts vid övningar. Giftet läcker ut i Bottensjön som står i direkt förbindelse med dricksvattentäkten Vättern. Omfattningen av förgiftningen är ännu inte helt redovisad.

Då kommer Karolina Skogs dråpslag. Försvarsmakten behöver inte redovisa alternativ! Karolina Skog citerar försvarets argument och hänvisar till den lagkommentar om undantag för helt platsbundna verksamheter.

Har en rödgrön regering nu deklarerat att all seriös miljöprövning av militärens verksamheter är omöjlig? Gäller inte lagen för Försvarsmakten? Regeringen orkar inte ens argumentera mot länsstyrelsens och mark- och miljödomstolens synpunkter utan gör bara kort och gott en upprepning av försvarets påstående. Trots att miljödepartementet haft drygt fyra år på sig att fundera finns ingen förklaring som är hållbar.

Nu väntar Vätternbygden med bävan på nästa miljöpartistiska beslut:

– Visst, skjut gärna stora spränggranater in i fiskeförbudsområden i Vättern. Granaterna måste utprovas i en av Europas viktigaste vattentäkter. Det säger ju ledningen för Försvarets Materielverk.

– Visst, det är klart att flyget med hjälp av Nato ska använda Vättern som skjut- och flygövningsfält och öka från 1 000 till 69 000 skott per år plus 150 övningsraketer (som troligen visat sig innehålla förbjudna mängder kadmium). Militären har ju skjutit, bombat och sprängt i Vättern i hundra år.

Den ende som kan glädja sig åt detta är Putin, eftersom så många svenskar nu tappar respekten både för sin regering och för sitt försvar.

Och att miljöpartister tar beslut som inte ens alliansregeringen ville forcera fram, är ett mindre problem än den långsiktiga försvagning av miljölagstiftningen som den rödgröna (eller gråbleka) regeringens beslut kan innebära.

Men sista ordet är inte sagt. Motståndet växer för varje dag och än återstår för makten att visa att Vättern kan omvandlas till ett fulländat flyg- och skjutfält i strid mot EU:s regelverk om skyddad natur och skyddat vatten. De svenska miljöreglerna kan regeringen tydligen sabotera men det är svårare med de europagemensamma.

2 svar to “Karolina Skog saboterar miljöbalken!”

 1. Per Says:

  Det vore intressant att få veta ur vilket perspektiv man räknat fram en ökning av flygverksamheten med fem gånger vid Karlsborg, jämfört den närmsta tiden innan då vi knappt haft något försvar eller jämfört med den tiden då vi hade ett försvar?

  Jag undrar också över ansvaret för att föreslå alternativa platser för verksamheten, den borde ligga på den part som vill stoppa befintlig verksamhet på befintlig plats.

 2. Christer Haagman Says:

  Femdubblingen av flygrörelserna utgår från att det år 2009 var 2 000 flygrörelser och att man nu ansöker om drygt 10 000 flygrörelser på Karlsborgs flygplats. Men det är som du tror: för trettio år sedan – när kalla kriget fortfarande var aktuellt – var det stor aktivitet på Karlsborgs flygplats.

  Under en period har försvaret föredragit att föra krig i Afghanistan och Libyen, istället för att skjuta i Vättern. Då räckte det tydligen med 1 000 skott om året på flygskjutmålet Hammaren. När man nu ska starta och landa betydligt oftare på Karlsborgs flygplats, lågflyga 2 150 varv över Vättern och skjuta 69 000 skott om året i sjön, plus 150 raketer, behöver flygvapnet uppenbarligen hjälp av Nato. Vad du än har för försvarspolitik måste du hålla med om att detta är onödigt och olämpligt. (Enligt länsstyrelsen finns det dessutom alternativ som är lämpligare.)

  När det gäller detta med alternativa platser så regleras det i Miljöbalken.

  Lagen kräver till att börja med att alla. även Försvarsmakten, ska välja en lämplig plats för sin verksamhet.

  ”För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.” (2 kap. 6 §.)

  Dricksvattentäkten och Natura 2000-området Vättern är ingen lämplig plats.

  Dessutom står i 6 kap. 7§ att den som vill göra något ska beskriva miljökonsekvenserna. Det hänger samman med att lagen kräver att man vet vad man gör och har koll på läget. Lagen kräver:

  ”en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ har valts, dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd,”

  En sådan redovisning ska inte vara ett enkelt hopkok från den som gillar eller ogillar verksamheten, utan en professionell beskrivning på vetenskaplig grund.

  Det är myndigheten som bedömer om beskrivningen är tillräckligt bra. Om det finns berörda som är emot får de överklaga eventuella beslut. Det är en rättssäker ordning i den mån myndigheterna följer lagen och inte, som i fallet vi diskuterar här, säger att lagen inte gäller för Karlsborgs flygplats.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: