Archive for december, 2016

Karolina Skog saboterar miljöbalken!

28 december, 2016

Är fortfarande i chock pga att miljödepartementet, under miljöpartiets ledning, stoppar en 50 miljarders investering i Hanöbuktens vindkraftspark. Detta bara för att försvaret säger att dom inte kan öva krig om det finns vindsnurror i närheten.

Då får jag besked om att Karolina Skog gör det som inte ens en moderatledd regering gjorde: beslutar att militären inte behöver göra en lagstadgad miljökonsekvensbeskrivning!

Beslutet fattades redan den 14 december men dök kanske under radarn pga det katastrofala Hanöbuktsbeslutet. Jag har i alla fall inte sett några stora rubriker. Men effekten av detta sjuka beslut kan vara etter värre, då det kan försvaga miljöbalkens tillämpning även i framtiden.

Bakgrunden är att Försvarsmakten 2010 ansökte om tillstånd att kraftigt utöka verksamheten på Karlsborgs flygplats. Enligt miljöbalken ska då en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras. Där ingår att beskriva alternativa platser och/eller alternativa metoder att uppnå samma sak.

När länsstyrelsen bad Försvarsmakten att komma in med en kompletterad MKB sa försvarets handläggare: Här har vi flugit i 60 år och det tänker vi fortsätta att göra.

Länsstyrelsen preciserade då sina krav:

”1. Sökanden ska redovisa övriga militära flygplatser och övningsflygplatser i Sverige där liknande övningar som Karlsborgs flygplats kan genomföras.

2. Sökanden ska redovisa möjligheten att bedriva hela eller delar av den utökade verksamheten på dessa flygplatser, samt om det skulle innebära konkreta hinder eller olägenheter för de olika verksamheterna och i så fall vilka hinder och olägenheter.

3. Sökanden ska redovisa möjligheten att bedriva hela eller delar av den utökade verksamheten kvälls- och nattetid på dessa flygplatser, samt om det skulle innebära konkreta hinder eller olägenheter för de olika verksamheterna och i så fall vilka hinder och olägenheter.”

Nu är det viktigt att förstå att det inte handlar om en liten ändring av verksamheten utan en femdubbling, från 2 000 flygrörelser per år till över 10 000 per år med nya inslag av stridsflyg, helikoptrar, transportplan och drönare samt även utländskt flyg. Och detta ska ske i ett område skyddat av Natura 2000 vid Vätterns strand och helt nära samhället Karlsborg.

Den formulering i förarbetena till miljöbalken, som försvaret hänvisar till för att slippa diskutera alternativ och som Karolina Skog nu lydigt har rapat upp, är inte tillämplig för Karlsborgs flygplats.

Länsstyrelsen skriver:

”Länsstyrelsen anser att den befintliga verksamheten inte bör ifrågasättas. Däremot kommer en femfaldig utökning av antalet flygrörelser att ge väsentligt utökade störningar. Det är därför nödvändigt att kunna göra en avvägning mellan Försvarsmaktens nytta av den utökade verksamheten och nackdelarna för den som utsätts för buller eller andra störningar. För att kunna bedöma Försvarsmaktens nytta krävs en redovisning av vilka alternativ som är möjliga för att tillgodose Försvarsmaktens behov och vilka positiva och negativa effekter som skulle bli följden för verksamheten och för miljön. Sådana alternativ bör tas fram för hela eller delar av den utökade verksamheten, så som begärts i förelägganden om kompletteringar ställda till Försvarsmakten. Begärda kompletteringar är nödvändiga för att miljöprövningsdelegationen ska kunna pröva ansökan.”

Men Försvarsmakten upprepar: Nej, vi vill inte diskutera några alternativ.

Länsstyrelsen blir då tvungen att avvisa ansökan, eftersom den inte följer lagen. Försvaret överklagar till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen håller med länsstyrelsen men eftersom det är ett försvarsärende överlämnar domstolen frågan till regeringen. Mark- och miljödomstolen ger dock regeringen en tydlig vink när den i sitt yttrande skriver att ”kravet /på att redovisa alternativa platser/ kan bortfalla undantagsvis, t.ex. när en viss verksamhet eller åtgärd på grund av sin karaktär är helt lägesbunden.” Ingen har dock hävdat att stridsflygplanen och helikoptrarna sitter fast på Karlsborgs flygplats. Domstolen ger regeringen fria händer att besluta.

I november 2012 ligger ärendet på den borgerliga regeringens bord. Där blir det liggande. Att gå med på militärens krav på laglöshet tycks vara lite magstarkt även för en moderatledd regering. Tiden går och inget händer. Karlsborgs flygplats får dock 2013 en liten kompensation av den borgerliga regeringen: 122 miljoner kronor för att rusta upp den nedgångna flygplatsen som ännu inte fått tillstånd att utöka sin verksamhet.

När upprustningsarbetet påbörjas upptäcks att marken är full av PFAS, gift från brandskum som använts vid övningar. Giftet läcker ut i Bottensjön som står i direkt förbindelse med dricksvattentäkten Vättern. Omfattningen av förgiftningen är ännu inte helt redovisad.

Då kommer Karolina Skogs dråpslag. Försvarsmakten behöver inte redovisa alternativ! Karolina Skog citerar försvarets argument och hänvisar till den lagkommentar om undantag för helt platsbundna verksamheter.

Har en rödgrön regering nu deklarerat att all seriös miljöprövning av militärens verksamheter är omöjlig? Gäller inte lagen för Försvarsmakten? Regeringen orkar inte ens argumentera mot länsstyrelsens och mark- och miljödomstolens synpunkter utan gör bara kort och gott en upprepning av försvarets påstående. Trots att miljödepartementet haft drygt fyra år på sig att fundera finns ingen förklaring som är hållbar.

Nu väntar Vätternbygden med bävan på nästa miljöpartistiska beslut:

– Visst, skjut gärna stora spränggranater in i fiskeförbudsområden i Vättern. Granaterna måste utprovas i en av Europas viktigaste vattentäkter. Det säger ju ledningen för Försvarets Materielverk.

– Visst, det är klart att flyget med hjälp av Nato ska använda Vättern som skjut- och flygövningsfält och öka från 1 000 till 69 000 skott per år plus 150 övningsraketer (som troligen visat sig innehålla förbjudna mängder kadmium). Militären har ju skjutit, bombat och sprängt i Vättern i hundra år.

Den ende som kan glädja sig åt detta är Putin, eftersom så många svenskar nu tappar respekten både för sin regering och för sitt försvar.

Och att miljöpartister tar beslut som inte ens alliansregeringen ville forcera fram, är ett mindre problem än den långsiktiga försvagning av miljölagstiftningen som den rödgröna (eller gråbleka) regeringens beslut kan innebära.

Men sista ordet är inte sagt. Motståndet växer för varje dag och än återstår för makten att visa att Vättern kan omvandlas till ett fulländat flyg- och skjutfält i strid mot EU:s regelverk om skyddad natur och skyddat vatten. De svenska miljöreglerna kan regeringen tydligen sabotera men det är svårare med de europagemensamma.