Archive for oktober, 2016

En utvidgning av min fb-debatt på Hjo-gruppen, med ett f.d. kommunalråd

25 oktober, 2016

Jag tycker att det är svårt att hålla en saklig debatt i korta kommentarsfält. Jag har en ovana att vilja förklara saker lite mer noggrant. Så jag lägger fram synpunkter här istället, att läsa för den som har intresse att gå lite mer på djupet i Vättern:

1902769_768086603251552_8295863990038791558_n

– Torbjörn, jag blir ledsen när du tar till personangrepp typ ”propagandaminister”? Invektiv istället för fakta och argument är trist.

Du har väl läst Hjo-gruppens riktlinjer? Innan den här tråden tas bort vill jag avsluta med några synpunkter:

  1. Din vapendragare räknar fel på nollorna. Det såg du nog, eller hur? Uppgiften att räkna ut har lång tid det tar innan de 300 000 kg bly som tillförts Vättern under 60 år helt löses upp i vattnet, om 300 kg löses upp varje år, är väl närmast en huvudräkningsuppgift i grundskolan? Eftersom det teoretiskt ska spridas i de 74 tusen miljarder liter vatten som Vättern innehåller, nås aldrig Livsmedelsverkets gränsvärde på 10 mikrogram. Denna och dina andra mer eller mindre korrekta matematikövningar är helt ointressanta, eftersom de inte har något med verklighetens miljökemi och limnologi att göra.
  2. Den genomsnittliga blyhalten i den svenska befolkningens blod är för hög, men sjunkande. Denna glädjande utveckling beror troligtvis framförallt på att bly tagits bort som tillsats i bensin. Det finns ingen vetenskapligt fastställd lägsta nivå på blyintag där effekten skulle vara ”försumbar”. Spädbarn och foster är särskilt känsliga.
  3. Från transporten av råvatten i sjön, till dricksvatten i glaset, tillförs bly från flera olika källor. Bland annat från kalk som tillsätts i vattenverken och från metaller i vattenledningar och kranar. Dessa föroreningar är svårt och dyrt att helt undvika. Därför är det extremt viktigt att råvattnet, Vätternvattnet, behåller sin låga blyhalt.
  1. Jag har aldrig hävdat att militärens användning av Vättern som skjutfält ensamt kommer att göra vattnet otjänligt, enligt Livsmedelsverkets gränsvärden. Om metallhalterna i råvatten närmar sig dessa nivåer har vi redan en fullständig ekologisk katastrof. Det finns även många andra föroreningskällor som är betydligt större. Bland annat regnar det ner bly, kvicksilver, arsenik och bekämpningsmedel, en hel del mycket långväga ifrån. Men den dag du kan spänna ett paraply över Vättern kan jag kanske gå med på att de militära föroreningarna inte är så farliga. Men de är fortfarande onödiga. Det är många, inkl. länsstyrelsen, som hävdar att Älvdalens skjutfält i norra Dalarna är ett bättre alternativ än Vättern. Där kan ammunitionsrester tas om hand. Att sluta skjuta i sjön är den mest kostnadseffektiva åtgärd som finns för att hålla nere gifthalterna.
  1. Vätternvårdsförbundet har också tagit ställning till att skjutningar i Vättern inte är långsiktigt hållbart, trots att en av de betalande medlemmarna i föreningen är Försvarsmakten. Deras metallrapport 123 har visserligen brister vad gäller underlag och innehåller en del tveksamma antaganden, men den är ett steg framåt. Tidigare hävdades t.ex. att ammunitionen fastnade i sediment, trots att dykare påpekat att blykulorna rullar runt på steniga bottnar. I det nya, men överklagade, tillståndet för flygskjutmålet Hammaren har länsstyrelsen förbjudit blyad ammunition. Faktum är att du Torbjörn nu är ganska ensam. Senast nu i Vadstena enades representanter för fem kommuner runt Vättern, inkl. Hjo kommun, att Försvarsmakten ska uppmanas att sluta skjuta i vattnet.
  1. Det är mycket tal om bly, men det är verkligen inte hela problemet. När länsstyrelsen nu förbjuder blyad ammunition kommer troligtvis mer koppar att användas istället. Koppar är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Det är till och med förbjudet i båtbottenfärger, vilket även en f.d. miljöminister (mp) fick erfara. Men försvaret planerar att kraftigt utöka mängden ammunition med kopparinnehåll. Till detta kommer tonvis med stålsplitter, diverse legeringsmetaller, avgaser och plastskräp.
  1. Till slut, om vi tar om det från början – om försvarets gamla synder ökar den låga blyhalten i Vättern med 10 procent per år, vilket är en mer eller mindre trovärdig uppskattning av Vätternvårdsförbundet, borde alla varningsklockor ringa. Beräkningen förutsätter ju att blyet sprids jämt i alla de 74 tusen miljarder liter vatten och ändå är effekten så stor. Om detta är OK, och verksamheten dessutom kan fortsätta och utökas, går det inte att ställa krav på några andra miljöförstörande verksamheter. Varför ska t.ex. Hjo kommun rena sitt avloppsvatten? Utspätt i 74 km3 vatten är allt ”försumbart” på kort sikt. Fast ”utspädningsteorin” har visat sig felaktig till och med i världshaven!

Men tack för diskussionen, Torbjörn! Du hjälper till att hålla frågan levande och jag och alla andra som värnar Vättern får skärpa sina argument och öka sina kunskaper.

P.S. Du måste väl ändå ha vissa invändningar mot att FMV planerar att spränga 84 granater alldeles intill fiskeförbudsområde nu på höstlovet? Mitt under rödingens, sikens och öringens lekperiod!

Nedan är en artikel från 2014 inför rödingens lek som fortfarande tyvärr är lika aktuell. Och det hjälper föga att skjuta på den lekande rödingen med spränggranater…
http://smalandsfolkblad.etc.se/inrikes/vatterns-lekande-roding-full-av-gifter

Och här Torbjörn får du som folkpartist en bonuslänk:
http://www.fokus.se/2016/10/med-putin-tankarna/

Bildtext: Kommunerna, kyrkan och ARV i gemensam aktion.

vadstenamote_kommun-kyrkan-och-arv

Aktion Rädda Vättern i samarbete med kommunerna

22 oktober, 2016

http://www.mvt.se/nyheter/vadstena/utokade-skjutningar-leder-till-missnoje-om4348220.aspx

4039604-jpg

Ny bild

13 oktober, 2016

Min blogg har fått en ny bild. Södra Piren har restaurerats och de gamla stora döende träden har bytts ut mot små nya. Så den gamla bilden kändes lite föråldrad.

Sen strök jag ”Kom med i miljöpartiet”. Jag kan inte uppmana folk att gå med i miljöpartiet så länge inte partistyrelsen öppet deklarerar att den tar avstånd från Gustav Fridolins uttalande i partiledardebatten: ”Jag är mycket stolt över den försvarspolitik vi har som är en kraftig upprustning som behövs i en orolig tid.”

Jag har ställt en följdfråga på twitter till miljöpartiet: ”Gäller stoltheten även granatsprängningarna över Vättern med Archer?” Jag har inte fått något svar än.

svensk

Barometern angriper Vättern!

12 oktober, 2016

Barometern publicerade nyss en ledare med den vackra rubriken ”Evig fred i Vättern?” Det var dock inte en ärlig förhoppning utan en spydighet: Vättern ska fortsätta att bombas enligt Barometern! Ledaren innehåller dessutom en hel del falska påståenden.

Här kopierar jag hela ledaren tillsammans med mina kommentarer.

barometern

Onsdag 12 oktober 2016
Ledare
Evig fred i Vättern?
Text Erik Thyselius

Försvarets behov av att öva hotas av grupper som inte verkar ha uppmärksammat det förändrade säkerhetsläget.
Säkerhetsläget i vårt närområde försämras alltmer som en följd av Rysslands provokativa agerande. Nu senast nåddes vi av den oroväckande nyheten att Iskanderrobotar, med en räckvidd som bland annat täcker Gotland, Öland och Kalmar, placerats i den ryska exklaven Kaliningrad. Vid en eventuell konflikt i Östersjöområdet bedöms Gotland, som bekant, bli en nyckelpunkt för den part (läs: Ryssland) som vill hindra undsättande Natostyrkor.

rysk– Kommentar: Iskanderroboten är en rysk mobil ballistisk kortdistansrobot. Roboten kan bära spräng-, kluster-, termobarisk- eller EMP-stridsspets och även kärnvapen. (källa Wikipedia.) Att ledarskribenten på Barometern tror att detta hot avhjälps genom att skjuta i Vättern är inte särskilt trovärdigt.

Verklighetens beskaffenhet verkar dock inte vara något som bekymrar den svenska byråkratin, då Svenska Dagbladet rapporterar om att mark- och miljödomstolens krav på bullerskydd kan hindra Gripenplan från att starta och landa på Gotland, (10/10). Överklagandet av miljötillståndet av Tofta skjutfält är ett annat exempel på hur juridikens långsamma kvarnar riskerar att försämra Sveriges försvarsförmåga. I dag har tillståndet för var tredje övningsfält överklagats med hänvisning till Miljöbalkens bestämmelser.

– Kommentar: Vi har en miljölagstiftning i Sverige. När det gäller Vättern finns även EU-regler, Natura 2000-regler och Vattendirektiv, som även Försvarsmakten och länsstyrelser måste följa. Det framgår inte om ledarskribenten anser att Sverige ska lämna EU och stifta speciallagar som gör undantag för militärens miljöpåverkan?

Men det är inte bara byråkratin som utgör hinder för vår säkerhet. I helgen arrangerade Svenska kyrkan i Vadstena, tillsammans med den aktiva föreningen Rädda Vättern, en pilgrimsvandring, högmässa samt ett seminarium mot Försvarsmaktens planer på att öka antalet flygövningar kring sjön. Förutom oro för buller säger Eva Selitz, projektledare från Vadstena församling, att försvaret vill ”skjuta 69 000 skott rakt ned i vattnet, utan att plocka upp efter sig”, till SVT Öst (9/10).

– Kommentar: Det finns krafter inom kyrkan som tar det kristna budskapet på allvar och hävdar att skapelsen bör värnas. Ledarskribenten tycks tro att en kvinnlig projektledare från Vadstena församling, som till och med namnges i ledaren, är det största hotet mot vårt försvar.

Bilden av ett försvar som agerar helt utan miljöhänsyn får stå oemotsagd i inslaget, som för övrigt även innehöll ett klipp på en eldgivande artilleripjäs. Tittaren kan således lätt ges intrycket av att det snart riskerar att regna bomber över Vättern.
Någon artillerield är det dock inte frågan om. Sedan 30 år är det förbjudet att använda högexplosiv (”brisant”) ammunition i Vättern.

svensk– Kommentar: Anledningen till att bilden förblir oemotsagd är att den stämmer. Försvaret vill utöka skjutningarna från 1 000 skott till 69 000 skott per år, plus 150 raketer.
Och det regnar faktiskt ner ”brisant” artillerield. Sedan december förra året har länsstyrelsen beviljat FMV att spränga 734 ”brisanta” granater mot vattenytan i norra Vättern inom eller helt nära fiskeförbudsområde. Klippet, som ledarskribenten uppmärksammat, visar den mobila och Natoanpassade Archerpjäsen som FMV just nu testar. Varje granat, med en sprängkraft motsvarande 68 dynamitgubbar, sprider stålsplitter och sprängämnesrester i dricksvattentäkten. Det hade varit bra om detta hade varit förbjudet sedan 30 år tillbaka men här sprider ledarskribenten falsk information. FMV:s tillstånd från 2010 tillåter brisant ammunition både över och under vattnet.

Oron för att landets näst största sjö skulle bli förorenad till följd av övningarna framstår som kraftigt överdrivna i ljuset från fakta.

– Kommentar: Av ovanstående framgår det att ledarskribenten inte känner till fakta. Under höstlovet vecka 44 har FMV just fått tillstånd att skjuta ut ytterligare 84 stora spränggranater i Vättern. Detta sker mitt under rödingens, sikens och öringens lekperiod , helt nära fiskeförbudsområde.

I beslutet från Miljöprövningsdelegationen, som har en domstolsliknande funktion, inom länsstyrelsen i Västra Götalands län, står det klart och tydligt att ”blyad ammunition” inte kommer att användas.

– Kommentar: Blyförbudet kom till sent i prövningsprocessen, mot försvarets vilja, och är en seger för påtryckningar från bl.a. Aktion Rädda Vättern. Tyvärr fortsätter försvaret att använda blyad ammunition på skjutfälten runt Karlsborg, där man även skjuter ut i vattnet. När det gäller det nya tillståndet att skjuta 69 000 skott direkt i sjön ska Natoländer inbjudas att vara med och öva. Det står i handlingarna att det betyder att ammunitionen ”kan komma att avvika från det normala.” Mer bly och andra metaller kan alltså komma att tillföras Vättern.

Beslutet inbegriper även att försvaret efter två år ska göra en utvärdering av hur övningarna påverkat miljön. Den som läser den 105-sidiga texten inser att det är allt annat än ett ”carte blanche” för att skräpa ned. Tvärtom, villkoren är så detaljreglerade att det nästan förvånar att utrymme ges för att kunna öva.

– Kommentar: Försvarsmakten har överklagat tillståndet, bl.a. för att de inte vill göra någon utredning om miljöpåverkan. De vill heller inte utreda hur en sanering av tidigare ammunitionsrester ska gå till. Enligt Vätternvårdsförbundet senaste rapport nr 123 om metaller beräknas blyhalten i vattnet öka med 10 procent per år på grund av gamla synder. Det är lågt räknat då ingen tycks veta hur mycket som dumpats genom åren.
Försvaret vägrar dessutom att utreda alternativ till Vättern. Länsstyrelsen har pekat på Älvdalens skjutfält i norra Dalarna som erbjudit sig att bygga en stor vattenbassäng att skjuta i. Försvaret har avfärdat det som för dyrt, flera miljoner.  Men värdet av Vätterns vatten uppgår sannolikt till åtskilliga miljarder. Mälarens vatten har nyligen värderats till 127 miljarder per år, enligt en studie från Svenskt Vatten.

Inget kan vara värre för svensk miljö än en militär konflikt. Det om något skulle skada Gotland och Vättern. Och det är därför vi har ett försvar. För att värna såväl Vätterns vatten som Gotlands marker.

– Kommentar: Varken Vätterns vatten eller Gotlands marker värnas genom att skjuta och spränga i dricksvattentäkten Vättern. Tvärtom undergräver det förtroendet för både militären och demokratin.
Slut!