Archive for april, 2016

Vattenfall, brunkolet och ägardirektivet

24 april, 2016

Under cirka ett år har några ledande miljöpartister sagt, att det ägardirektiv som beskriver Vattenfalls uppdrag och som riksdagen beslutade om under förra regeringen (prop. 2009/10:179), gör att miljöpartiet inte kan stoppa Vattenfalls planer på att sälja verksamheten till ett annat företag som vill fortsätta att bränna kol och öppna nya kolgruvor.

kol-åsa

Men det är inte sant. Ägardirektivet hindrar inte regeringen att säga nej till Vattenfalls affär med EPH (Energeticky a Prumyslovy Holding). Tvärtom, ska ägardirektivet följas ordagrant är affären omöjlig.

Ägardirektivet har naturligtvis brister – det är ju en alliansprodukt. T.ex. på sidan 5 och 8 framgår det att regeringen 2009/10 fortfarande trodde på återinvesteringar i fossil teknik. Men då fanns inte heller Parisavtalet som nu säger att vi ska handla så att vi kommer långt under 2 graders uppvärmning, med sikte på 1,5 grad. Alla fortsatta investeringar i fossil verksamhet är därmed bortkastade pengar – om klimatmålet ska nås.

Självfallet måste även ett statligt bolag som säljer värme och elektricitet vara lönsamt. Det måste skapas resurser för nya investeringar. Men vinstjakt till varje pris och utan någon som helst moral är sällan affärsmässig. Kravet på affärsmässig avkastning ska förenas med miljöhänsyn och socialt ansvar. Jag citerar nu de bärande delarna i ägardirektivet:

”Riksdagen godkänner att uppdraget för Vattenfall förtydligas i enlighet med följande. Vattenfall ska generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.” Sid 10 i prop. 2009/10:179.

”Dessa byggstenar – lönsamhet och en ledande position inom hållbar energiproduktion – är grundläggande för Vattenfalls långsiktiga värdeskapande. De är också en förutsättning för att Vattenfalls varumärke ska inge det förtroende som krävs av en internationell koncern med verksamhet på många olika marknader.” Sid 9.

”Regeringen anser att svenska staten ska vara en ansvarsfull ägare till koncernen Vattenfall och att bolaget ska bedriva föredömlig verksamhet med utgångspunkt i rådande förutsättningar oavsett på vilken marknad som bolaget agerar.” Sid 10.

”Regeringen anser att lönsamhet är grundförutsättningen för hela Vattenfalls verksamhet och överlevnad. Energiproduktion och distribution är dessutom verksamheter med mycket kapitalkrävande investeringar. En marknadsmässig avkastning måste därför vara utgångspunkten för all verksamhet i Vattenfall. Hotet om stora klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. Den svenska regeringen var pådrivande i arbetet med att forma gemensamma, legalt bindande, klimat- och energimål för den Europeiska Unionen till år 2020. /…/ Det är på dessa marknader i förändring som Vattenfalls strategiska inriktning ska leda till förbättrad lönsamhet och konkurrenskraft, vilket i sin tur är nödvändigt för framtida värdeskapande.” Sid 10.

”En sådan inriktning överensstämmer med regeringens strävan att de grundläggande värderingar om miljöhänsyn och globalt ansvar som vägleder Sverige i klimatpolitiken och politiken för global utveckling också ska gälla när svenska staten uppträder i rollen som bolagsägare.” Sid 11.

”Av regeringens ägarpolicy framgår att statligt ägda företag ska vara föredömen vad gäller miljömässigt och socialt ansvarstagande.” Sid 11.

”Klimatomställningens dimensioner, energisystemets samhällspåverkan och bolagets breda internationella verksamhet innebär att Vattenfall har en stor roll i utvecklingen mot en hållbar energiproduktion. De krav ägaren ställer på bolaget bör också kunna följas upp på ett tydligt sätt och redovisas för riksdagen, så som Riksrevisionen påpekat. Det är först när ägarens förväntningar är tydliga som bolaget också tydligt kan rapportera hur dessa förväntningar infrias.” Sid 11.

Slutsats: Om ägardirektivet ska följas kan inte Vattenfall göra en förlustaffär med ett oseriöst tjeckiskt företag med ambitioner att bränna så mycket kol som möjligt, inkl. öppning av nya gruvor. Vattenfall har tidigare tjänat många miljarder på brunkolen, under flera år. Det strider mot både ägardirektiv och ägarpolicy att nu smita från ansvaret. Många stora energiföretag står inför uppgiften att avveckla fossilkraft på ett ansvarsfullt sätt. Vattenfall måste nu vara ett av de ledande bolagen i arbetet på att uppfylla Parisavtalet, som nyligen undertecknats av Sveriges hittills duktigaste miljöminister. Det finns intressanta alternativ att t.ex. i samverkan med den tyska regeringen arbeta för en klok, affärsmässig och klimatpolitisk bra utveckling.

P.S. Dessutom är det regeringen som utan inblandning bestämmer vem som sitter i Vattenfalls styrelse. Att ledningen för Vattenfall faktiskt föreslår att Sverige ska göra en brakförlustaffär med ett halvskumt, klimatoansvarigt, finansiellt svagt företag med dåligt rykte borde kanske innebära en del ommöbleringar?

Vad gör FMV?

15 april, 2016

I ett mejl jag nyligen fick från FMV står det:

”FMV:s uppgift är att hjälpa till med att försvara Sverige.”

Det skulle vara ett slags svar (!) på varför FMV pepprar känsliga vattenområden i norra delen av Vättern med hundratals spränggranater. (Jag hade ingen aaaning om att Putin och hans hejdukar gömde sig i våra fiskeförbudsområden! I vårt dricksvatten!)

Men av nyhetsförmedlingen framgår det att FMV istället bidrar till nedrustning genom

1. lägga pengar på konsulter istället för vapen
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6382714

2. ser till att JAS Gripen får stå kvar på verksta’n
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=6411852

Jag har nog underskattat FMV:s roll när det gäller att bevara världsfreden…

3673068_2048_1152

Svenska åsnor i Panama

12 april, 2016

http://www.aftonbladet.se/debatt/article22610451.ab

donkey-vector-illustration_114638530

Det finns hopp…

1 april, 2016

klimatet

Läs här:
http://www.etc.se/klimat/utslappen-pa-vag-att-vanda