Archive for september, 2015

HT skriver om bygglov till Park

30 september, 2015

Kommunalrådet luftar engagerat sina åsikter i Hjo tidning när det gäller myndighetsutövning i byggnadsnämnden. Som så ofta får temperamentet styra istället för kunskapen. (Detta blogginlägg bygger på att HT:s journalist har återgett kommunalrådets synpunkter korrekt, vilket en inte alltid kan förutsätta.)

Fakta i målet är följande:

Jag argumenterade muntligt på byggnadsnämndens sammanträde för att nämnden borde få en mer utförlig information om projektet Parks förändring – som motiverar en 42 %-ig kostnadsökning. Inget politiskt beslutande organ har fått denna information, varken byggnadsnämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Av denna anledning borde nämnden skicka tillbaka ärendet för ytterligare beredning, enligt min mening.

Väl medveten om att byggnadsnämnden inte är ansvarigt för den ekonomiska situationen pekade jag muntligt även på att bygghandlingarna var prydda med en ritning som innehöll den beryktade Glas-struten. Se tidigare inlägg. Detta skulle kunna vara ett formellt skäl till avslag, eftersom Glas-strutens utbredning i Samskoleparken strider mot gällande detaljplan. (Argumentet är dock långsökt då detaljen är mycket liten och det troligen beror på slarv, slentrian eller önsketänkande från projektören.)

Därför yrkade jag bara avslag utan att reservera mig. Jag står därför juridiskt sett, trots allt, bakom beslutet om bygglov. Läs protokollet. Jag gjorde ändå en markering för att informationen skulle gå fram till medborgarna i Hjo. (Och det hjälpte HT till med – se artikel nedan.)

Kommunalrådet är dock ute på hal is. Byggnadsnämndens ordförande kunde mycket väl ha synpunkter på hur valserna gick i byggnadsnämnden. Men inte kommunalrådet. Det strider mot andan i grundlagen, Regeringsformens 12 kap 2 §: ”Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.”

Men vi får väl överse med detta lilla snedsteg. Syftet var ju inte att komma åt byggnadsnämnden utan bara mig 🙂 .

BygglovHT

Bra beslut om Hjo vindkraftsplan!

25 september, 2015

Efter mycket om och men tog kommunfullmäktige nyss ett bra beslut om en ny vindkraftsplan för Hjo kommun. Arbetet har pågått med konsulthjälp i flera år utan att komma runt försvarsmaktens ”stoppområde”. Till sist tog hjopolitikerna ett självständigt beslut och trotsade både Länsstyrelse och Högkvarter.

Den avgörande ändring i ursprungsförslaget var följande:

Meningen ”Hjo kommun är medveten om att Försvarsintresset i dagsläget väger tyngre än vindkraftens intressen.”

byttes i sista stund ut mot

”Hjo kommun är medveten om att försvarsintresset väger tungt. Hjo kommun delar dock inte uppfattningen att Försvarsmaktens anspråk på riksintresse motiverar så stora ”stoppområden”. Varken det militära eller det civila flyget kan genomföra sådana lågflygningar över bebyggda och/eller skyddade områden att allt vindbruk ska betraktas som omöjligt.”

vindbruk

Alternativet, att skriva in krigsmaktens gräddfil i översiktsplanen (som Länsstyrelse och Försvarsmakt krävde i remissarbetet), hade lagt en död hand över hela kommunen och accepterat att våra bygder i första hand ska vara ett övnings- och skjutfält för stridsflygplan. Kommunfullmäktige gick istället helt och hållet, och enhälligt, på Miljöpartiets förslag som motiverades med bl.a. följande synpunkter:

”Miljöpartiet de gröna i Hjo anser inte att Hjo kommun i sin vindkraftsplan ska föregripa kommande miljöprövningar genom att nedprioritera alla andra riksintressen i och runt Vättern till förmån för Försvarsmaktens anspråk. Rent juridiskt är dessutom Försvarsmaktens anspråk på riksintresse underordnat EU:s regelverk avseende Natura 2000.”

”Det finns ingen anledning att Hjo kommun i sin vindkraftsplan föregår den lagliga prövning som ska ske mellan olika markanvändningsområden enligt 3 kap 1 § miljöbalken. Påståendet i /i förslaget till/ vindkraftsplanen på sidan 31, att Försvarsmaktens anspråk på större delen av Hjo kommun inklusive strandområden och stora vattenområden i Vättern, automatiskt alltid har företräde framför alla andra intressen är en grov förenkling och förvanskning av det juridiska regelverket.”

”För att motivera påståendet att /…/ Karlsborgs övningsflygplats riskerar att påverkas negativt av vindbruk, hänvisar länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande i sin tur till Försvarsmaktens yttrande 2015-05-07. Där står att: ”Inom den del /…/ som berör Hjo kommun är högsta tillåtna höjd på objekt (vindkraftverk, master, m.m.) 610 meter över havet.”

Men Hjo kommuns högsta punkt är 257 m.ö.h. Det innebär att så länge vindkraftverken har en totalhöjd under 353 meter är det inga problem! Världens största vindkraftverk har enligt Svensk Vindenergis tidning nr 3/2014 en totalhöjd på 187 meter. Marginalen är alltså god!

Mot bakgrund av dessa fakta är det olämpligt att Hjo kommun går händelserna i förväg och i sin översiktliga planering förutsätter att kraftigt utökad flygverksamhet på mycket låg höjd ska blockera nästan allt vindbruk inom kommunens geografiska gränser.”

Så GRATTIS alla hjobor och alla som verkar för utbyggnad av förnybar energi! Beslutet är även ett litet positivt steg för försvaret av Vättern som dricksvattentäkt.

vindbruk2

42 % kostnadsökning – inga problem när det gäller Kulturkvarteret…

23 september, 2015

Miljöpartiet de gröna i Hjo yrkade avslag på bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av Park igår. Att utan underlag acceptera en kostnadsökning på 42 % är inte ansvarsfullt (från 25 miljoner till 35,5 miljoner kr). Den enda förklaringen är en mening i det tjocka budgetdokumentet: ”Ökningen är hänförlig till kostnader för att byggnaden ska bli flexibel…” Men detta fanns med redan i ursprungsförslaget.

Hur många andra kommunala verksamheter kan så lättvindigt öka kostnaderna med 42 %?! Kulturkvarteret Pedagogien har fortfarande en gräddfil där kostnadsmedvetenhet är satt på undantag. Jag hänvisar till mitt tre år gamla blogginlägg om bockar som trädgårdsmästare – även om det finns risk för att kommunalrådet ilsknar till… 🙂

Dessutom är det alltför svårsmält för de gröna att bygghandlingarna fortfarande pryds med en Glas-strut utstickande från museibyggnaden.

bygglov

Majoriteten i byggnadsnämnden kände sig dock tvungen att säga ja.

P.S. Skämt åsido och för tydlighetens skull: Det politiska ansvaret kan aldrig läggas på enskilda tjänstemän. Det är inte heller i första hand Byggnadsnämndens politiker som är ansvariga för den 42 procentiga kostnadsexplosionen. Ansvaret ligger hos den politiska majoriteten som röstade igenom 2015 års budget (utan att ens diskutera frågan).

Isen smälter…

18 september, 2015

11896034_1045109095501030_4991489562653432165_n

Klippt ur AB:

Fotografen Kerstin Langenbergers bild på en mager isbjörnshona på jakt efter mat sprids just nu i sociala medier. Bilden är tagen på Svalbard och honans dåliga skick sätts i samband med klimatförändringarna och de smältande isarna.

I ett långt Facebookinlägg skriver Langenberger:

”Hur mår egentligen björnarna här uppe? Jag är en kritiskt tänkande person så jag observerar. Jag märker hur somrarna här är varmare än någonsin. Jag ser hur glaciärerna minskar med ett dussin till hundra meter varje år. Visst, jag har sett björnar i bra form – men jag har också sett döda och svältande isbjörnar”, skriver hon.

”Fruktansvärt magra”

Langenberger beskriver hur honorna desperat vandrar runt på stranden i jakt på något att äta: renar, fågelägg och i vissa fall tång. Hon skriver att de välmående björnarna nästan uteslutande är hanar, medan allt fler honor ser ut som skinn och ben.

Enligt Langenberger beror det på att hanarna är kvar ute på packisen där maten finns medan honorna, som har sina hålor på land, får allt svårare att komma ut på packisen – som för varje år försvinner längre och längre bort från land.

Något som gör att allt färre björnungar lyckas få tillräckligt med föda och klara sig.

”Många gånger har jag sett fruktansvärt magra björnar, och dessa är uteslutande honor – som den här. Bara ett skelett, skadad på frambenet, troligtvis på grund av en desperat jakt på valross när hon var fast på land”.

Håller dom på att beväpna sig i Hjo?

8 september, 2015

Är det så att vi underskattar de sverigedemokratiska politikerna i Hjo? Dom gör ju inte mycket väsen av sig. Kanske bara några nostalgiska gubbar som längtar tillbaka till 50-talet?

Men SD-Hjo länkar till propaganda för väpnat maktövertagande! Sitter gubbarna nu i sina stugor och samlar älgstudsare och väntar på signalen?

”Det räcker inte längre att proteströsta… Beväpna dig… Sverige är under attack… Vägra gå ner på knä… Det kommer inte att gå lätt eller vara vackert att ta denna strid. Men det kommer att vara värt det.”

IMG_20150907_093847