Archive for 3 maj, 2014

Till HJO-gruppens tråd om förskolan

3 maj, 2014

I senaste valrörelsen var det ett populärt löfte att minska barngrupperna i förskolan i Hjo:

Kristdemokraterna skrev ”Vi vill minska gruppstorleken i förskolan, särskilt för de yngsta barnen.”
Socialdemokraterna ställde kravet ”Minska barngrupperna på förskolan och elevantalet i klasserna.”
Moderaterna lovade arbeta för ”att vuxentätheten förbättras inom skola och barnomsorg”.
Folkpartiet skrev skrev tidigt att ”Vi skall verka för att öka personaltätheten och minska antalet barn i barngrupperna.”index

Miljöpartiet lovade också att arbeta för fler vuxna i skola och förskola. Vi gjorde det innan valet och har fortsatt att hålla vårt löfte.

Inför budgetbeslutet 2009 yrkade miljöpartiet:
”Påbörja arbetet att minska storleken på barngrupperna i förskolan.”
”Påbörja arbetet att öka lärartätheten i grundskolan, vilket möjliggör färre barn i varje klass.”

Inför budgetbeslutet 2010 yrkade miljöpartiet:
”Fördela 1 500 tkr av ’omställningsbudgeten’ på fortsatt kvalitetsarbete inom förskolan.”

2011 återupprepar miljöpartiet kravet från 2009 och skriver i sin reservation:
”Miljöpartiet vill arbeta för en långsiktig förstärkning av den kommunala verksamheten riktat till barn och unga. Det handlar om kreativitet och ledarskap, men även mer resurser. Vi vill att Hjo kommun ska nå målet minst 9 lärare per 100 elever i grundskolan och högst 5 barn per förskollärare i förskolan. Den borgerliga alliansens budgetförslag saknar alla sådana ambitioner.”

2012 yrkade vi i budgetdebatten dels att:
”1,4 miljoner kr överförs från politikområde ”KS förvaltning” (totalt 35,9 miljoner kr) till politikområde ”Barn och utbildning” (totalt 175,7 miljoner kr) för att öka personaltätheten inom barnomsorgen från 5,3 till 5,0 inskrivna barn per årsarbetare.”
dels att:
”2,9 miljoner överförs från överskottet i finansförvaltningen till politikområde ”Barn och utbildning” för att öka antalet lärare från 8,3 till 9,0 per 100 elever.”

2013 framförde miljöpartiet:
”I förskolan ska riktpunkten vara att nå ett snitt på 15 barn per avdelning, med 5,0 barn per personal senast till utgången av 2017. Hälften av målet ska vara uppnått när den nya förskolan tas i bruk 2015. Kostnaden beräknas till totalt 8 miljoner kr, plus kapitalkostnader för ytterligare en förskola som ska tas i bruk under 2017. Vid denna tidpunkt bör också alla dyra och undermåliga baracker vara avvecklade. Under 2014 förstärks förskolans budget i ett första steg med 2 miljoner kr, som finansieras helt genom besparingar på skuldräntor och något minskade politikerarvoden.

De helt orimliga sparbetingen på barnen inom fritidsverksamheten bör snarast upphöra. Återställ personaltätheten i fritidsverksamheten, till åtminstone den tidigare resursfördelningsmodellen, genom att satsa 1,4 miljoner kr istället för alliansens blyga 400 tusen kr. Den extra miljonen kan finansieras genom rationaliseringar på KS förvaltning som totalt omfattar 39,5 miljoner.”

2014 tvingas miljöpartiet reservera sig i kommunstyrelsen mot förslaget att avslå en motion om bättre förskola. Miljöpartiet yrkade bifall med tillägget att vad gäller barngruppernas storlek i förskolan kan Barnverkets rekommendationer, om flexibel tillämpning av riktpunkten 15 barn på 3 personal, tillämpas enligt följande:

”- För en syskonavdelning (3-5 år) föreslås 15 barn som riktvärde och snitt.
En normal spridning kan ligga mellan 12-17 barn.

– För en småbarnsavdelning (1-3 år) 10 barn.
Med en spridning 9-12.

– Och för utökade syskongrupper (1-5 år) 13 barn.
Med en spridning 10-15.

I grupper med barn i behov av särskilt stöd krävs än mindre grupper eller utökad personalstyrka.
Denna ökade satsning på barnen bör genomföras successivt under nästa mandatperiod.”

—————————————————

Förutom detta har vi motionerat i frågan, skrivit insändare, pratat med alla som vill lyssna och deltagit på alla möten vi blivit inbjudna till av föräldrar eller personal.

NÅ, VAD HAR VI UPPNÅTT? Allianspartierna har haft majoritet under alla dessa år och har dessutom stöttats av socialdemokraterna i alla ovanstående omröstningar där miljöpartiets förslag röstats bort. Under mandatperioden har barngrupperna tvärtom ökat i storlek. Miljöpartiets 3 röster av 33 i fullmäktige (och 1 av 15 i kommunstyrelsen) har inte kunnat förhindra detta.

ugglanDET POSITIVA 2013: Föräldrar och personal agerade på hösten 2012 för att inte en ny kraftig överinskrivningsvåg skulle ske i förskolorna på våren 2013. Bland annat med några aktiva trådar på HJO-gruppen och bildandet av en föräldragrupp. Miljöpartiet kunde delta genom att framföra kraven i kommunstyrelse och fullmäktige. Resultatet blev till slut en snabb vändning och beslut om en tillfällig paviljong istället för att pressa in fler barn i befintliga grupper.

DET POSITIVA 2014: Kommunstyrelsens förslag, med rösterna 14 mot 1 (MP:s röst), att avslå motionen om mindre barngrupper, mildrades under fullmäktigedebatten i slutet på april. Ett NEJ blev istället ett KANSKE, typ. Flera partier säger nu att ”på sikt” vill man minska barngruppernas storlek.

MEN det räcker inte. Miljöpartiet har visat att vi redan nu kan ta första stegen. Vi förslår också att vi tar fram en ekonomisk plan för att genomföra riktpunkt 15/3 under nästa mandatperiod. tecknad-barn-vektor_34-42239