Kommunstyrelsen i Hjo: Tillåt inte flyg- och skjutövningar i Vättern!

Idag beslutade Hjo kommunstyrelse enhälligt att den militära flygverksamheten runt skjutmålet Hammaren i Vättern utanför Brevik bör avvecklas. Äntligen ett klart besked! Tack alla för allt opinionsarbete som gjort detta möjligt!

Bakgrunden är att Försvarsmakten ansöker om att kraftigt öka övningsverksamheten i och runt Vättern. Hjo kommun är särskilt drabbat. Prövningen pågår nu som bäst i första instans – hos länsstyrelsen. Efter många samrådsmöten och kompletteringar har länsstyrelsens tjänstemän lagt ett förslag till Miljöprövnings-delegationen. I förslaget finns många argument för att verksamheten är skadlig för människor, djur och natur. Trots detta föreslås att tillstånd ska ges för en kraftig utökning av verksamheten under en tioårsperiod. Under dessa tio år bör försvaret hitta en alternativ plats att öva på, tycker länsstyrelsens handläggare.

Det är just detta som Hjo kommunstyrelse nu har fått möjlighet att yttra sig över. Och svaret är – vänligt men bestämt:

”Hjo kommun har förståelse för att det behövs tid både för att avveckla verksamheten vid skjutmålet Hammaren och att etablera verksamheten på en ny plats. Ett tidsbegränsat tillstånd kan anses som rimligt för att kortsiktigt tillgodose Försvarsmaktens intressen. Hjo kommun bedömer ändå, med utgångspunkt i de förhållanden som belyses i länsstyrelsens yttrande, att verksamheten inte bör tillåtas. En alternativ lokalisering bör först utredas närmare innan en ändring av tillståndet ges vid Hammaren.”

Alltså, verksamheten kan inte tillåtas utan bör avvecklas, inte utökas. Hjo kommuns ställningstagande bör väga tungt i prövningen.

images

3 svar to “Kommunstyrelsen i Hjo: Tillåt inte flyg- och skjutövningar i Vättern!”

 1. emöke heim Says:

  BRA!!!!!!

 2. Christer Haagman Says:

  Här är förslaget till yttrande som kommunstyrelsen enhälligt ställde sig bakom. Ett av de verkligt avgörande styckena i texten är markerat:

  Länsstyrelsens yttrande till Miljöprövningsdelegationen över Försvarsmaktens ansökan om ändring av tillståndet för flygskjutmålet Hammaren, Karlsborgs kommun

  Förslag till beslut
  Kommunstyrelsen beslutar att Hjo kommun framför följande synpunkter till Miljöprövningsdelegationen.

  Synpunkter
  Länsstyrelsens analys och ställningstagande visar att Försvarsmaktens ansökta verksamhet vid flygskjutmålet Hammaren inte är hållbar på lång sikt. Den ansökta verksamheten kommer i konflikt med en rad andra riksintressen och övriga intressen.
  I avvägningen mellan Försvarsmaktens möjlighet att bedriva verksamheten och den hälso- och miljöpåverkan som verksamheten kan medföra bedömer länsstyrelsen att lokaliseringen till flygskjutmålet Hammaren är mindre bra.
  Efter länsstyrelsens beskrivning av verksamheten och av de ställningstaganden som görs kan slutsatsen dras att verksamheten inte bör tillåtas.
  Länsstyrelsen tillstyrker likväl att tillstånd bör meddelas för verksamheten, dock med en tidsbegränsning till högst 10 år samt att en alternativ plats bör tas fram under denna tid. Tillståndet föreslås förenat med en rad villkor för att begränsa störningar och negativ påverkan.
  Hjo kommun har i sitt yttrande, 2013-08-29, pekat på att det är nödvändigt att samhället upplevs som attraktivt för att det också ska uppfattas som hållbart. I visionen för Hjo kommun anges de utvecklingsområden som definierats som särskilt viktiga för kommunens framtida utveckling; Vättern, kulturmiljön, turism, boendemiljö och hållbar utveckling. Alla dessa områden kommer att påverkas negativt av verksamheten på flygskjutmålet Hammaren och begränsar kommunens långsiktiga utvecklingsmöjligheter för boende, besöksnäring, energiomställning och andra verksamheter.

  Hjo kommun har förståelse för att det behövs tid både för att avveckla verksamheten vid skjutmål Hammaren och att etablera verksamheten på en ny plats. Ett tidsbegränsat tillstånd kan ses som rimligt för att kortsiktigt tillgodose Försvarsmaktens intressen. Hjo kommun bedömer ändå, med utgångspunkt i de förhållanden som belyses i länsstyrelsens yttrande, att verksamheten inte bör tillåtas. En alternativ lokalisering bör först utredas närmare innan en ändring av tillståndet ges vid Hammaren. Skälen för detta är flera.

  Även om tillståndet är tidsbegränsat och förenat med villkor innebär det att Hjo kommuns utvecklingsmöjligheter hämmas under tillståndstiden.
  Länsstyrelsen ser i sitt beaktande av buller enbart till befintlig bebyggelse. Sökt verksamhet medför begränsningar i kommunens möjlighet att utveckla nya bebyggelseområden.
  Länsstyrelsen uppmärksammar inte heller de hinder som den sökta åtgärden innebär för kommunens möjlighet att bygga ut vindkraften, och därmed verka för en omställning till förnyelsebar energiförsörjning.
  Bullerstörningarna kommer även att vara märkbara inom natur- och kulturmiljöer och rekreationsområden under tillståndsperioden och minska områdenas attraktionsvärde som besöksmål.
  Vättern utgör ett enormt allmänintresse som dricksvattentäkt, en unik vatten-resurs som bör skyddas och bevaras. Vätternvårdsförbundet anser i sitt remissvar till länsstyrelserna, 2013-05-20, angående regionala underlag för områden av riksintresse för vattenförsörjning, att hela sjön Vättern ska utses som ett gemen-samt riksintresse för dricksvatten. Vätternvårdsförbundet skriver i sitt remissvar, 2013-08-30, rörande Flygskjutmålet Hammaren; ”Att säkerställa Vätterns miljö- natur- och samhällsvärden i ett långsiktigt perspektiv (fler-generation) innebär att verksamheten på sikt bör flyttas från Vätterns sjöyta. Det är både otidsenligt samt opedagogiskt att bedriva verksamhet långsiktigt i ett område som kan komma få regional/nationell stor samhällsbetydelse inte minst som vattentäkt, oaktat huruvida dricksvattenkvalitet påverkas eller ej.”
  Hjo kommun ansluter sig till Vätternvårdsförbundets bedömningar.

  Bakgrund
  Försvarsmakten ansöker till länsstyrelsen i Västra Götaland om tillstånd enligt miljöbalken till ändrad och utökad verksamhet på flygskjutmålet Hammaren i Karlsborgs kommun.
  Hjo kommun har beretts tillfälle att yttra sig till länsstyrelsen avseende ansökan. Beslut om yttrande fattades 2013-09-18.
  Länsstyrelsen yttrar sig till Miljöprövningsdelegationen. Hjo kommun bereds tillfälle att yttra sig avseende detta. Kommunen har fått anstånd med sitt yttrande till 2014-01-17.

 3. Radio Skaraborg Says:

  Hjo säger nej till Försvarsmaktens utökade skjutövningar
  (1:30 min)
  Hjo kommun säger nej till Försvarsmaktens ansökan om att få utöka flyg-och skjutövningar i Vättern. Miljöpartisten Christer Haagman i kommunstyrelsen säger till P4 Skaraborg att han är lättad över beslutet.
  Publicerat lördag 18 januari kl 12:06
  – Det här är en diskussion som pågått ganska länge och kommunen har haft svårt att sätta ner foten. Men vi har ett så pass bra underlag nu, att vi ser att det skulle innebära väldigt stora problem om Försvarsmakten ska åka omkring och skjuta på det här sättet, säger Christer Haagman som är miljöpartist i kommunstyrelsen.
  FM vill utöka dagens verksamhet
  Ansökan från Försvarsmakten handlar om att man vill utöka den verksamhet som i dag sker på flygskjutmålet Hammaren i Karlsborg. Försvarsmakten vill dels utöka området och även hur ofta de får skjuta.
  Länsstyrelsens förslag är att tillåta en utökad verksamhet under tio år, tills Försvarsmakten hittat en annan plats att öva på. I förslaget ingår också att Försvarsmakten inte skulle få öva sommartid.
  Flygbuller över Hjobornas huvuden
  Men enligt Christer Haagman skulle det ändå innebära stora konsekvenser för Hjoborna.
  – Vi får väldigt mycket flygbuller, man kommer att flyga över Hjo kommun på låg höjd. Det är ett hot mot både turism och fritidsliv.
  Just nu håller Länsstyrelsen fortfarande på att samla in yttranden från berörda innan ett beslut kan fattas.
  Hoppas få gehör får invändningarna
  Trots att Hjo är en liten kommun, tror Christer Haagman att deras nej ändå kan påverka beslutet.
  – Om man tittar på den andel befolkning som är mest utsatt av beslutet så är det ju Hjo och Karlsborg. Och jag förutsätter att de lyssnar på argumenten och inte bara räknar själar, säger han.

  Anna Öfverman
  anna.ofverman@sverigesradio.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: