Archive for januari, 2014

Ingen fråga av större vikt…

20 januari, 2014

Till startsidan för Förvaltningsrätten i Jönköping

anser inte att det är styrkt att MÖS beslut om att säga JA till försvarets övnings- och skjutverksamhet i Vättern är av större vikt eller av principiell beskaffenhet. Det har Jan Källman med stöd av Svenolof Grenabo och Håkan Bredin kommit fram till.

Bakgrunden är följande:
Nämnden i MÖS beslutade den 11 september 2013 att tillstyrka Försvarsmaktens ansökan om att få skjuta 69 000 skott + 150 raketer i Vättern under 50 dagar per år. Nuvarande tillstånd från 1997 tillåter 1000 skott och 20 övningsdagar. Beslutet stöddes av hjopolitikerna Björn Bröne (FP) och Kjell-Arne Green (S).

Men MÖS politiska organisation består av en förbundsdirektion (där Catrin Hulmarker är ordförande och Pierre Rydén är ledamot) och en nämnd. Direktionen har delegerat ett antal beslut till nämnden, men inte ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Jag – och många med mig – anser att frågan om Vättern ska vara ett övnings- och skjutfält är av ganska stor vikt. Därför överklagade jag att nämnden tog beslutet och inte förbundsdirektionen.

Frågan har nu behandlats i förvaltningsrätten. Miljönämnden har inte brytt sig om att motivera sitt beslut i strid mot sitt eget reglemente.

Förvaltningsrättens bedömning är endast tre meningar:
”Vad Christer Haagman har anfört i överklagandet kan inte anses styrka att miljönämndens beslut med remissyttrande är ett sådant ärende av principiell beskaffenhet eller av större vikt som ska behandlas av förbundsdirektionen. imagesDet är därför inte visat att miljönämnden har överskridit sin befogenhet. Grund för att upphäva beslutet föreligger därmed inte.”

Ett märkligt domslut! Det borde ju vara förvaltningsrätten och miljönämnden som har bevisbördan, som ska kunna motivera att frågan om skjutningar i Vättern och lågflygande stridsflygplan över Hjo kommun inte är en fråga av större vikt…

Tillägg: Denna negativa nyhet vägs dock upp av att kommunstyrelsen, inkl. Catrin Hulmarker och Pierre Rydén, nu säger NEJ till försvaret. I dagens Hjo Tidning 21/1 citeras Hulmarker:

”Vi drar slutsatsen att verksamheten inte bör tillåtas. Även om det skulle bli under en begränsad tid handlar det om störningar under tio år, som skulle hindra kommunens utveckling konstaterar kommunalrådet Catrin Hulmarker (M).”

Nu får vi hoppas att Hjopolitikerna även driver denna uppfattning när man är på möte med MÖS.

Radio Skaraborg om Vättern

18 januari, 2014

p4”Hjo kommun säger NEJ!”

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5760107

Tillägg: På frågan om konsekvenserna för hjoborna hann jag inte säga så mycket i radion. Jag skulle ha velat få med att det blir stora bullerproblem, att lågflygande stridsflygplan med ovana piloter innebär stora risker för haverier, att dricksvattentäkten långsiktigt försämras och att boende och andra näringar än krigsförberedelser missgynnas. Antingen avvecklas militärövningarna eller så hämmas hela Vätternbygden i utvecklingen.

Kommunstyrelsen i Hjo: Tillåt inte flyg- och skjutövningar i Vättern!

15 januari, 2014

Idag beslutade Hjo kommunstyrelse enhälligt att den militära flygverksamheten runt skjutmålet Hammaren i Vättern utanför Brevik bör avvecklas. Äntligen ett klart besked! Tack alla för allt opinionsarbete som gjort detta möjligt!

Bakgrunden är att Försvarsmakten ansöker om att kraftigt öka övningsverksamheten i och runt Vättern. Hjo kommun är särskilt drabbat. Prövningen pågår nu som bäst i första instans – hos länsstyrelsen. Efter många samrådsmöten och kompletteringar har länsstyrelsens tjänstemän lagt ett förslag till Miljöprövnings-delegationen. I förslaget finns många argument för att verksamheten är skadlig för människor, djur och natur. Trots detta föreslås att tillstånd ska ges för en kraftig utökning av verksamheten under en tioårsperiod. Under dessa tio år bör försvaret hitta en alternativ plats att öva på, tycker länsstyrelsens handläggare.

Det är just detta som Hjo kommunstyrelse nu har fått möjlighet att yttra sig över. Och svaret är – vänligt men bestämt:

”Hjo kommun har förståelse för att det behövs tid både för att avveckla verksamheten vid skjutmålet Hammaren och att etablera verksamheten på en ny plats. Ett tidsbegränsat tillstånd kan anses som rimligt för att kortsiktigt tillgodose Försvarsmaktens intressen. Hjo kommun bedömer ändå, med utgångspunkt i de förhållanden som belyses i länsstyrelsens yttrande, att verksamheten inte bör tillåtas. En alternativ lokalisering bör först utredas närmare innan en ändring av tillståndet ges vid Hammaren.”

Alltså, verksamheten kan inte tillåtas utan bör avvecklas, inte utökas. Hjo kommuns ställningstagande bör väga tungt i prövningen.

images

Mer koldioxid trots Peak Oil?

9 januari, 2014

main

Den ökande användningen av ”fracking” (hydraulic fracturing, dvs. att borra horisontellt och spräcka berget genom att spruta in vatten och kemikalier under hårt tryck), verkar nu förlänga den fossila parentesen. Det högre oljepriset underlättar för att med utvecklad teknik pressa fram olja och gas ur skiffer, tjärsand och djuphavskällor (ofta med mycket hög miljökostnad). Fracking-boomen i USA leder tydligen också till lägre kolpriser runt om i världen, vilket ökar eldningen av kol.

Ju bättre olje- och gasindustrin klarar av att tillfälligt fylla ut efterfrågan, när inte den konventionella oljan ökar som förut, desto större krav ställs på de politiska ledarna att styra bort från fossil-eran. Jag hade hoppats på att alla veliga och fega beslutsfattare skulle få hjälp på traven med en snabb omställning genom snabbt ökade priser på gas, kol och olja. Men de närmaste åren ser det ut som det i ännu högre grad krävs modiga beslut om kraftigt ökade koldioxidskatter, förbud mot oljeutvinning i Arktis, förbud mot fracking…

Fyra döda i helikopterolycka i norra Grevbäck

8 januari, 2014

8 januari 2014 kl 2:42

Fyra personer har omkommit i en helikopterkrasch alldeles i närheten av det lilla torpet Betlehem i norra Grevbäck, uppger polisen enligt Hjo Tidnings Webbupplaga.

Polis och brandmän är på plats och ett 400 kvadratmeter stort område har spärrats av, uppger tidningen. Det brinner och det finns skarp ammunition innehållande utarmat uran på helikoptern. Polisen uppmanar därför boende i området att stanna inomhus. Trafiken på 195:an omdirigeras.

Helikoptern antogs först ha störtat i Vättern, varpå tre livräddningsbåtar skickades ut. Dessa återkallades dock snabbt, när det visade sig att helikoptern navigerat fel och störtat på land.

Det amerikanska flygvapnet bekräftar till Radio Skaraborg att det rör sig om en av deras helikoptrar, av modellen HH-60 Pave Hawk. Helikoptern deltog i en gemensam NATO-övning tillsammans med den svenska försvarsmakten.

PJs-Helicopter-rescue

Nå, detta har hänt – men inte hos oss. Inte än. Det hände i Norfolk:

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/fyra-doda-i-helikopterolycka_8874414.svd
http://www.itv.com/news/story/2014-01-07/helicopter-air-crash-cley-north-norfolk/

P.S. Torpet Betlehem ligger Karlsborgs kommun strax utanför Hjo kommungräns, knappt två kilometer från Vätterns strand.

Skicka ett mejl till länsstyrelsen!

6 januari, 2014

Det är nu DU kan påverka framtiden för Hjobygden. Vi har en öppen process där vem som helst får lämna synpunkter till de tjänstemän som ska bestämma om Vättern ska fortsätta att vara ett militärt flyg- och skjutfält, om det ska ske en kraftig ökning av den ammunition som hamnar i dricksvattnet och om hur mycket det ska få bullra.

23902_442701572456777_1984466853_n

Det finns väldigt mycket material om den här verksamheten. Jag har flera pärmar fulla i bokhyllan. Och på nätet finns t.ex. den här länken till 437 sidor.

Länsstyrelsen har sammanfattat ansökan i ett 17 sidor långt yttrande. Där framgår det att verksamheten är långsiktigt ohållbar men den ska ”avvecklas med förnuft” – dvs. först en rejäl utökning. Kolla mitt tidigare blogginlägg.

Nu behöver du inte läsa allt detta för att ha en åsikt. Det räcker långt med sunt förnuft och självständigt tänkande. Att skicka dina synpunkter – kort eller långt – till miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se är en hjälp till handläggarna på länsstyrelsen. Senast på tisdag den 7 januari måste ditt mejl ha kommit fram.

Vad händer sen? Jo, är det meningen att en Miljöprövningsdelegation ska fatta beslut om tillstånd eller avslag. Detta beslut kan sedan överklagas till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Om inte Försvarsmaktens önskemål går igenom lär frågan sedan gå direkt till regeringen för prövning. Hur lång tid detta kan ta är svårt att sia om. Prövningen av Karlsborgs militära flygplats ligger fortfarande hos regeringen för bedömning om miljökonsekvensbeskrivningen är acceptabel. Prövningen började 2010…

Vi har med andra ord lång väg kvar och det finns många möjligheter att påverka. Redan nu kan vi se att opinionen mot militärflyget över Vättern har gett resultat.

I samrådsunderlaget 2010 ville försvaret flyga omkring och skjuta i högst 80 dagar årligen. Då handlade det om 250 000 skott och drygt 10 000 raketer och robotar.

Två år senare har ansökan bantats till högst 50 dagar och 69 000 skott plus 150 raketer. Länsstyrelsen har nu föreslagit högst 30 dagar och att verksamheten på sikt ska avvecklas. (Tyvärr alltför lång tid – tio år! – för att kunna tas på allvar.) Idag är tillståndet högst 20 dagar och max 1 000 skott. Detta är illa nog och bör snarast stoppas. (Det krävde förresten miljö- och byggnadsnämnden i Hjo redan 1997!)

Men denna resa visar att opinionen, framförallt från boende runt sjön, påverkar utfallet. Vi kan göra Vättern till en flygvapenfri zon, om alla som inser vikten av detta engagerar sig.

Därför är varje röst viktig, även DIN! Det kan räcka att du skriver att håller med Länsstyrelsen och Vätternvårdsförbundet om att skjutningar i Vättern inte är långsiktigt hållbart. Därför bör flygverksamheten avvecklas nu och inte förlängas i 10 år.

Själv snickrar jag på ett yttrande för miljöpartiets räkning. Se vidare under kommentarer.