Vad tycker Länsstyrelsen om skjutningar i Vättern?

lstHär nedan citerar jag ordagrant ur en skrivelse från Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet.  Det är ett yttrande från den sista september 2013. Det gäller försvarets ansökan om att få tillstånd till att använda Vättern som övnings- och skjutfält för sina stridsflygplan.

”Det alternativ till Hammaren (skjutmålet i Vättern utanför Brevik, min anm.) som Länsstyrelsen finner vara mest realistiskt är Älvdalens skjutfält i Dalarna. Av ansökan framgår inte vad som krävs för att lokalisera hela eller delar av den ansökta verksamheten till Älvdalen. Länsstyrelsen anser att detta bör utredas närmare.”

Den nu sökta verksamheten är dels annorlunda vad avser typen av luftfarkoster och ammunition som ska användas och dels avsevärt större än den som då prövades (tillståndet från 1997, min anm.), både antalet flygvarv med JAS 39 Gripen, SK60 och helikoptrar1406766_520_292 och antalet skott som ska skjutas ner i vattnet. Länsstyrelsen anser därför att lokaliseringsfrågan inte ska anses vara avgjord sedan tidigare, utan att ansökan ska prövas som en ny verksamhet. En avvägning ska göras mellan Försvarsmaktens möjlighet att bedriva verksamhet och den hälso- och miljöpåverkan som verksamheten kan medföra.”

”I Vättern finns minst 31 av Sveriges drygt 50 olika sötvattenfiskarter, det finns 39 djurplanktonarter samt mer än 300 växtplanktonarter. I Vättern finns dessutom ett stort antal glacialrelikter. Den stora artvariationen i Vättern indikerar ett stabilt och rikt ekosystem. Vättern är vidare utpekat som Natura 2000, omfattas av art- och habitatdirektivet samt är av riksintresse för yrkesfisket och för naturvården.”

Radda-Vattern”Vättern är en unik vattenresurs som genom sin geografiska och topografiska placering kan utgöra en råvattenresurs för stora delar av södra Sverige. Idag försörjs 11 kommuner runt Vättern med råvatten från sjön. Örebro med kringkommuner utreder vidare möjligheten avleda vatten från Vättern för dricksvattenändamål. Vättern ligger mycket högt i landskapet vilket betyder att vatten från Vättern kommer att kunna distribueras långa sträckor även i en framtid då vi kanske inte har obegränsad tillgång till billig energi.”

”En säker dricksvattenförsörjning är en viktig del när vi vill bygga ett hållbart och robust samhälle. Därför finns tydliga politiska målsättningar m att skydda och bevara våra stora allmänna vattentäkter. Utgångspunkten för skyddsarbetet bör vara ett flergenerationsperspektiv.”

vattenmyndigheterna-logotype-280x69px”Vättern bedöms idag ha god ekologisk och god kemisk status (om man bortser ifrån kvicksilver). Miljökvalitetsnormen för sjön är satt till god ekologisk status 2015. Av bestämmelserna i bl.a. 4 kap 2 § Vattenförvaltningsförordningen och av artikel 4 i vattendirektivet framgår att ingen försämring får ske av den status som vattenförekomsten hade år 2009. Det är viktigt att hänsyn tas till det tydliga icke-försämringskrav som finns angivet i vattendirektivet vid prövningar av verksamheter som medför utsläpp i sjön.”

”Högsta domstolen har den 18 juni 2013 i ett mål om täkt på Gotlandmax-gustafson-nordkalk-foljer-bara-lagen belyst gällande krav vid prövning av verksamheter som påverkar ett Natura 2000-område. Av domen framgår bland annat att tillstånd bara får lämnas om verksamheten, ensam eller tillsammans med andra pågående och eller planerade verksamheter eller åtgärder, inte kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som ska skyddas.”

”Vid prövningen ska myndigheten ur ett vetenskapligt perspektiv bedöma planens eller projektets konsekvenser för området. Ett godkännande förutsätter att det inte föreligger några rimliga tvivel om att verksamheten inte kan ha en skadlig inverkan på området.”

”Den planerade verksamheten kommer att innebära ökad beskjutning med fler skottnedslag och projektiler i vattenmassan och en snabbare ackumulering av metallskrot på botten. På sikt kan möjligen sjöbotten överlagras av metallskrot så att växtligheten tar skada.”

”Metallerna medför en påverkan på det biologiska livet när de omvandlas till biotillgängliga och giftiga former. Detta sker långsamt genom korrosion.”

”Hur dessa utsläpp står i relation till andra utsläppskällor framgår inte av ansökan. Inte heller någon uppskattning av vad tillförseln får för betydelse för miljön och människors hälsa på lång sikt.”

index”Ackumuleringen av metallskrot kan på sikt komma att täcka över viktiga lekbottnar. Även vassa uppstickande föremål kan skada fisken. Just i Kråkviken och vid Sidsjön finns viktiga lekbottnar. En stor del av Vätterns sik- och rödingbestånd har sina lekbottnar här. Påverkan på fredningsområde 5 har inte alls utretts i försvarets miljökonsekvensbeskrivning. Fiskrommen är mycket känslig för kemisk påverkan. Även bottenfaunan, som är viktiga näringsdjur för fiskens tillväxt, är mycket känslig för kemisk påverkan under hela sin livsperiod. Det har inte utretts huruvida en förgiftningspåverkan kan föreligga på fiskrom lokalt på nedslagsplatserna för ammunitionen.”

”Sammantaget kan konstateras att det är troligt att flyg- och skjutverksamheten påverkar de känsliga fågelarternas rastnings- och häckningslokaler. Känsligheten för fåglarna gäller särskilt under vår, sommar och höst.”

”Den påverkan som den nu aktuella verksamheten skulle kunna orsaka på Natura 2000-området som helhet med ingående naturtyper och arter är
– sämre vattenkvalitet pga utsläpp av näringsämnen och metaller,
– mer lokal påverkan av skrotnedslag och ackumulering av metallskrot,
– mer störningar genom buller, överflygningar och skjutningar.”

”Vättern med öar och strandområden utgör i sin helhet riksintresse för turism och friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken.”

turism”I försvarets utredning kring påverkan på turismen och det rörliga friluftslivet, framhålls att bullret kan utgöra en störning. Den fysiska begränsningen betraktas inte som ett problem då det funnits begränsningar tidigare. Det faktum att den nu tänkta verksamheten innebär dubbelt så många dagar med skjutningar kommer det i praktiken innebära att vattenområdet kommer att vara avlyst för friluftsliv och fiske betydligt mer än tidigare.”

”Med den utveckling som skett på turistområdet med mer naturturism och i tid mer utspritt turistande, kommer flyg och skjutverksamheten alltmer i konflikt med turismen och det rörliga friluftslivet. Om det dessutom ska ske en markant utökning av flyg- och skjutverksamheten kommer det att bli märkbart för den pågående turistutvecklingen.”

”I området som utsätts för flygbuller finns lantbruk med djurhållning. Det är oklart hur djuren påverkas av momentana ljudnivåer vid överflygningar.”

Jag har nu låtit dig följa med genom 16 av det 17 sidor långa yttrandet. Jag kan inte säga annat än att det är vederhäftigt och tar upp de flesta frågor som bör behandlas. Redan på första sidan görs en sammanfattning varför flyg- och skjutverksamhet i Vättern är mindre bra. Det är på grund av

”- påverkan på fisk- och fågelfaunan i Natura 2000-området Vättern,
– konflikten med flera andra riksintressen,
– risken för påverkan av Vättern som dricksvattentäkt samt
– bullerstörningar från verksamheten vilket påverkar såväl människor som djur.”

Länsstyrelsen kommer fram till denna sammanfattning trots att man behandlat flygskjutmålet Hammaren isolerat från den liknande verksamhet som FMV redan fått tillstånd till. Yttrandet tar inte heller upp att verksamheten hänger nära samman med den prövning som pågår parallellt av Karlsborgs militära flygplats som vill öka från två tusen till tio tusen flygrörelser om året.

Så, då blir alltså Länsstyrelsens slutsats att Försvarsmaktens ansökan ska avslås? Nuvarande pågående verksamhet bör också snarast avvecklas, eller hur? Det framgår ju både av miljöbalken och EU:s bestämmelser om Natura 2000 och vattendirektivet.

Nej, slutsatsen är istället:

”Länsstyrelsen anser att tillstånd bör meddelas för verksamheten.”

Ridå!

ridå

7 svar to “Vad tycker Länsstyrelsen om skjutningar i Vättern?”

 1. Christer Haagman Says:

  Jo, tillståndet ska naturligtvis få villkor. Cirkusnumret att ge en verksamhet tillstånd, trots att det strider mot lagstiftningens syfte, handlar om att göra det tidsbegränsat till 10 år.

  • Christer Haagman Says:

   Hur ska myndigheterna, och i sista ändan regeringen, förklara att det är smart att först öka nedsmutsningen från 2 000 (ursäkta, det ska bara vara 1 000) skott till 69 000 skott per år om det långsiktigt ändå är fel att öva i Vättern?
   Det måste ur alla aspekter vara bättre att omedelbart utreda möjligheten att öva i andra områden och på andra sätt innan tillstånd ges. Om man är seriös…?

 2. Christer Haagman Says:

  Prövningen av försvarets ansökan går nu vidare. Den som vill yttra sig angående länsstyrelsens skrivelse ska göra detta senast den 7 januari 2014.

 3. malbe Says:

  Hej! Egentligen är detta ett tema för Uppdrag Granskning, oavsett vad man tycker om programmet behöver detta tas upp på riksnivå! Mvh Malin

 4. Christer Haagman Says:

  Hjo Aktion Rädda Vättern avslöjar det militära skräpet!

 5. Anita Says:

  Rösta bort de riksdagsledamöter som är ja-sägare till detta korkade beslut.

 6. Skicka ett mejl till länsstyrelsen! | Tro på Hjo Says:

  […] Länsstyrelsen har sammanfattat ansökan i ett 17 sidor långt yttrande. Där framgår det att verksamheten är långsiktigt ohållbar men den ska ”avvecklas med förnuft” – dvs. först en rejäl utökning. Kolla mitt tidigare blogginlägg. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: