Archive for november, 2013

Blå dunster och rosa skimmer

29 november, 2013

Gårdagens kommunfullmäktige klubbade en rekordbudget vad gäller investeringstakt. Moderaterna med sina allianspartier och socialdemokraterna var rörande eniga: Gasa på så det ryker! Förbered för att redan nästa år låna upp 40 miljoner kronor trots svajig konjunktur. Bryt redan i starten mot det finansiella målet att investera med egna medel.

blå dunster o rosa skimmer

Huvuddelen av de lånade investeringspengarna krävs för att satsningen på Pedagogien ska kunna genomföras i snabb takt. I underlaget för detta projekt finns fortfarande den omdiskuterade Glasstruten med. Om detta äventyr kan hålla sig ens inom de föreslagna ramarna är tveksamt. Omvandlingen av Samskolan till Museum (istället för ett ungdomens Allaktivitetshus) kostade 13 miljoner kronor istället för budgeterade 8 miljoner. Ett överdrag på 62,5 %!

Samtidigt har varken socialdemokrater, moderater eller för den delen folkpartister, pengar till att  minska barngrupperna inom förskolan. I bästa fall är det något man ska ”titta på” i kommande budgetar…

Bara det lilla oppositionspartiet miljöpartiet hade en stramare investeringsbudget, samtidigt som medel fanns avsatta för att i en finansierad plan nå målet med 15 barn per avdelning och inte mer än 5 barn per förskolelärare inom några år.

Efter Warsawa…

26 november, 2013

…går färden vidare.

vattenfall

Vad tycker Länsstyrelsen om skjutningar i Vättern?

23 november, 2013

lstHär nedan citerar jag ordagrant ur en skrivelse från Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet.  Det är ett yttrande från den sista september 2013. Det gäller försvarets ansökan om att få tillstånd till att använda Vättern som övnings- och skjutfält för sina stridsflygplan.

”Det alternativ till Hammaren (skjutmålet i Vättern utanför Brevik, min anm.) som Länsstyrelsen finner vara mest realistiskt är Älvdalens skjutfält i Dalarna. Av ansökan framgår inte vad som krävs för att lokalisera hela eller delar av den ansökta verksamheten till Älvdalen. Länsstyrelsen anser att detta bör utredas närmare.”

Den nu sökta verksamheten är dels annorlunda vad avser typen av luftfarkoster och ammunition som ska användas och dels avsevärt större än den som då prövades (tillståndet från 1997, min anm.), både antalet flygvarv med JAS 39 Gripen, SK60 och helikoptrar1406766_520_292 och antalet skott som ska skjutas ner i vattnet. Länsstyrelsen anser därför att lokaliseringsfrågan inte ska anses vara avgjord sedan tidigare, utan att ansökan ska prövas som en ny verksamhet. En avvägning ska göras mellan Försvarsmaktens möjlighet att bedriva verksamhet och den hälso- och miljöpåverkan som verksamheten kan medföra.”

”I Vättern finns minst 31 av Sveriges drygt 50 olika sötvattenfiskarter, det finns 39 djurplanktonarter samt mer än 300 växtplanktonarter. I Vättern finns dessutom ett stort antal glacialrelikter. Den stora artvariationen i Vättern indikerar ett stabilt och rikt ekosystem. Vättern är vidare utpekat som Natura 2000, omfattas av art- och habitatdirektivet samt är av riksintresse för yrkesfisket och för naturvården.”

Radda-Vattern”Vättern är en unik vattenresurs som genom sin geografiska och topografiska placering kan utgöra en råvattenresurs för stora delar av södra Sverige. Idag försörjs 11 kommuner runt Vättern med råvatten från sjön. Örebro med kringkommuner utreder vidare möjligheten avleda vatten från Vättern för dricksvattenändamål. Vättern ligger mycket högt i landskapet vilket betyder att vatten från Vättern kommer att kunna distribueras långa sträckor även i en framtid då vi kanske inte har obegränsad tillgång till billig energi.”

”En säker dricksvattenförsörjning är en viktig del när vi vill bygga ett hållbart och robust samhälle. Därför finns tydliga politiska målsättningar m att skydda och bevara våra stora allmänna vattentäkter. Utgångspunkten för skyddsarbetet bör vara ett flergenerationsperspektiv.”

vattenmyndigheterna-logotype-280x69px”Vättern bedöms idag ha god ekologisk och god kemisk status (om man bortser ifrån kvicksilver). Miljökvalitetsnormen för sjön är satt till god ekologisk status 2015. Av bestämmelserna i bl.a. 4 kap 2 § Vattenförvaltningsförordningen och av artikel 4 i vattendirektivet framgår att ingen försämring får ske av den status som vattenförekomsten hade år 2009. Det är viktigt att hänsyn tas till det tydliga icke-försämringskrav som finns angivet i vattendirektivet vid prövningar av verksamheter som medför utsläpp i sjön.”

”Högsta domstolen har den 18 juni 2013 i ett mål om täkt på Gotlandmax-gustafson-nordkalk-foljer-bara-lagen belyst gällande krav vid prövning av verksamheter som påverkar ett Natura 2000-område. Av domen framgår bland annat att tillstånd bara får lämnas om verksamheten, ensam eller tillsammans med andra pågående och eller planerade verksamheter eller åtgärder, inte kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som ska skyddas.”

”Vid prövningen ska myndigheten ur ett vetenskapligt perspektiv bedöma planens eller projektets konsekvenser för området. Ett godkännande förutsätter att det inte föreligger några rimliga tvivel om att verksamheten inte kan ha en skadlig inverkan på området.”

”Den planerade verksamheten kommer att innebära ökad beskjutning med fler skottnedslag och projektiler i vattenmassan och en snabbare ackumulering av metallskrot på botten. På sikt kan möjligen sjöbotten överlagras av metallskrot så att växtligheten tar skada.”

”Metallerna medför en påverkan på det biologiska livet när de omvandlas till biotillgängliga och giftiga former. Detta sker långsamt genom korrosion.”

”Hur dessa utsläpp står i relation till andra utsläppskällor framgår inte av ansökan. Inte heller någon uppskattning av vad tillförseln får för betydelse för miljön och människors hälsa på lång sikt.”

index”Ackumuleringen av metallskrot kan på sikt komma att täcka över viktiga lekbottnar. Även vassa uppstickande föremål kan skada fisken. Just i Kråkviken och vid Sidsjön finns viktiga lekbottnar. En stor del av Vätterns sik- och rödingbestånd har sina lekbottnar här. Påverkan på fredningsområde 5 har inte alls utretts i försvarets miljökonsekvensbeskrivning. Fiskrommen är mycket känslig för kemisk påverkan. Även bottenfaunan, som är viktiga näringsdjur för fiskens tillväxt, är mycket känslig för kemisk påverkan under hela sin livsperiod. Det har inte utretts huruvida en förgiftningspåverkan kan föreligga på fiskrom lokalt på nedslagsplatserna för ammunitionen.”

”Sammantaget kan konstateras att det är troligt att flyg- och skjutverksamheten påverkar de känsliga fågelarternas rastnings- och häckningslokaler. Känsligheten för fåglarna gäller särskilt under vår, sommar och höst.”

”Den påverkan som den nu aktuella verksamheten skulle kunna orsaka på Natura 2000-området som helhet med ingående naturtyper och arter är
– sämre vattenkvalitet pga utsläpp av näringsämnen och metaller,
– mer lokal påverkan av skrotnedslag och ackumulering av metallskrot,
– mer störningar genom buller, överflygningar och skjutningar.”

”Vättern med öar och strandområden utgör i sin helhet riksintresse för turism och friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken.”

turism”I försvarets utredning kring påverkan på turismen och det rörliga friluftslivet, framhålls att bullret kan utgöra en störning. Den fysiska begränsningen betraktas inte som ett problem då det funnits begränsningar tidigare. Det faktum att den nu tänkta verksamheten innebär dubbelt så många dagar med skjutningar kommer det i praktiken innebära att vattenområdet kommer att vara avlyst för friluftsliv och fiske betydligt mer än tidigare.”

”Med den utveckling som skett på turistområdet med mer naturturism och i tid mer utspritt turistande, kommer flyg och skjutverksamheten alltmer i konflikt med turismen och det rörliga friluftslivet. Om det dessutom ska ske en markant utökning av flyg- och skjutverksamheten kommer det att bli märkbart för den pågående turistutvecklingen.”

”I området som utsätts för flygbuller finns lantbruk med djurhållning. Det är oklart hur djuren påverkas av momentana ljudnivåer vid överflygningar.”

Jag har nu låtit dig följa med genom 16 av det 17 sidor långa yttrandet. Jag kan inte säga annat än att det är vederhäftigt och tar upp de flesta frågor som bör behandlas. Redan på första sidan görs en sammanfattning varför flyg- och skjutverksamhet i Vättern är mindre bra. Det är på grund av

”- påverkan på fisk- och fågelfaunan i Natura 2000-området Vättern,
– konflikten med flera andra riksintressen,
– risken för påverkan av Vättern som dricksvattentäkt samt
– bullerstörningar från verksamheten vilket påverkar såväl människor som djur.”

Länsstyrelsen kommer fram till denna sammanfattning trots att man behandlat flygskjutmålet Hammaren isolerat från den liknande verksamhet som FMV redan fått tillstånd till. Yttrandet tar inte heller upp att verksamheten hänger nära samman med den prövning som pågår parallellt av Karlsborgs militära flygplats som vill öka från två tusen till tio tusen flygrörelser om året.

Så, då blir alltså Länsstyrelsens slutsats att Försvarsmaktens ansökan ska avslås? Nuvarande pågående verksamhet bör också snarast avvecklas, eller hur? Det framgår ju både av miljöbalken och EU:s bestämmelser om Natura 2000 och vattendirektivet.

Nej, slutsatsen är istället:

”Länsstyrelsen anser att tillstånd bör meddelas för verksamheten.”

Ridå!

ridå

Bättre istället för mer!

17 november, 2013

Här får du nio minuter som beskriver lösningar på problemet:

thCA5NRETYOch – om du vill ha ytterligare kunskap om vad som är problemet – får du här ytterligare en liten tecknad framställning på 21 minuter:

NATO ut ur Sverige!

9 november, 2013

Jag upptäckte just att vi är ockuperade av NATO. Hela veckan! Vi i norra och västra Vätterbygden tillhör i alla fall dom som gjort motstånd. Värre är det för våra grannar i sydöst som tillhör en sönderfallande stat…

nato krighttp://www.svd.se/nyheter/inrikes/nato-moter-fienden-pa-svensk-mark_8666068.svd#tl-3067e244

Allvarligt talat: De här krigslekarna är bl.a. också bakgrunden till varför man vill öka övningarna i och över Vättern. Vi måste få en regering som tar oss ut ur NATO och tar itu med de verkliga hoten – se graferna nedan.

gazozon

Oppositionspartiets budgetförslag

7 november, 2013

Jag har skickat ett pressmeddelande till Hjo Tidning och informerat om Miljöpartiet de grönas budgetreservation. (Hela reservationen ligger under kommentarer nedan.)

Det är naturligtvis en hel del vi skulle vilja ändra i allianspartiernas budgetförslag. Men vi får koncentrera oss på några punkter, dels på grund av att det viktigaste måste höras och synas, och dels för att vi undanhålls information och skulle behöva anlita förvaltningens tid och kompetens i mycket högre utsträckning än vad som ryms inom deras resurser.

skuldI vårt pressmeddelande lyfter vi i första hand upp att eftersom vi har ett osäkert ekonomiskt läge (med både arbetslöshetskris, finanskris och klimat- och resurskris) tycker vi att det är oansvarigt att kraftigt öka skulderna genom att låna till investeringar som det inte är så himla bråttom med. Vi kan skjuta minst 20 miljoner kronor framför oss så att vi i större utsträckning kan investera med egna medel.

Genom minskade skuldräntor och vissa andra besparingar kan vi finansiera arbetet med att minska barngrupperna inom dagis och fritis.

Hjotidningen skrev i tisdags om alliansens och socialdemokraternas respektive budgetförslag: ”Det är inte mycket som skiljer de båda förslagen.” Och: ”Att det ändå läggs två budgetförslag på fullmäktiges bord den 28 november ska ses som en uppvärmning inför nästa års val.” Jag delar den analysen. Det är endast för syns skull som socialdemokraterna har ett eget förslag. I sak följer S-förslaget nästan helt och hållet de borgerliga partiernas budget.

Ett hederligt inslag i S-förslaget är dock att man öppet deklarerar att man inte tänker följa ett av sina tidigare vallöften:
”Ett av våra vallöften har varit att minska antalet barn i våra förskolegrupper. Vi ser tyvärr inte att det är realistiskt att omfördela så mycket pengar som behövs i denna budget. Innan den nya förskolan är färdigställd så ser vi inga möjligheter att kunna minska barngrupperna. Det här är dock en fråga som vi politiskt tittar på inför varje budgetår.”

Medan sossarna ”tittar på” får miljöpartiet dra hela oppositions lasset…