Archive for oktober, 2013

MÖS mystiska miljöbedömningar…

15 oktober, 2013

Jag måste berätta om en detalj i vad våra Hjo-politiker Björn Bröne (FP) och Kjell-Arne Green (S) beslutat om i Miljönämnden östra Skaraborg. Uppenbart med stöd från direktionsmedlemmarna Catrin Hulmarker (M) och Pierre Rydén (S), vars uppgift det är att styra och följa upp nämndens verksamhet.

Kontentan är att fler ovana piloter ska göra en tvär gir framför Hjo hamn innan de skjuter av sina raketer!!

Det handlar om de 650 flygvarv per år som försvarsmakten vill flyga med jetplanet Saab SK60 över Hjo kommun. Övningarna ska vara utspridda på 20 dagar om året. (Detta är förutom de 1500 flygvarv under 30 dagar per år som ska flygas med JAS Gripen i en stor 8 över Vättern.)

Enligt ansökan skulle 20 % av övningarna gå enligt skjutvarv 1. Se vänstra bilden. Alltså in över Spakås, runt Korsberga kyrka, över Mullsjön och Grevbäck för att sedan skjuta sina raketer i vattnet utanför Brevik. 80 % av övningarna skulle gå enligt skjutvarv 2. Se högra bilden. Där gör man en gir rakt framför Hjo hamn och drar sedan längs med Vätterstranden – på så låg höjd som 50 meter över vattenytan – till målet i sjön. (Notera att bullernivån är betydligt högre längs med stranden än över mark pga den lägre flyghöjden.)

sk60skjutvarv1-2

Enligt tjänstemannaförslaget till MÖS-nämnden skulle man tillstyrka försvarets ansökan, men inte tillåta skjutvarv 1. Anledningen var att alltför många bostäder (ca 180 st) i framförallt Korsberga- och Mullsjötrakten skulle utsättas för oacceptabelt buller.

MÖS-politikerna ändrade dock i beslutsförslaget, fast det framgår inte av protokollet varför. Det framgår inte eller vem som föreslår ändringen. Men beslutet blir att skjutvarv 1 ska få användas i två dagar av de tjugo.

Varför?

Det enda jag har fått fram som skäl till denna ändring är följande mejlväxling mellan MÖS-tjänstemannen och försvarsmakten:

”Hej,
Jag sitter och granskar ansökan om utökad verksamhet vid flygskjutmålet Hammaren.
Min fråga: Flygvarv 1 för SK 60 ska enligt ansökan inte användas mer än ett par, tre dagar om året. Varför är det då
inte tillräckligt med flygvarv 2?
Vänliga hälsningar,
Lillemor Öberg
Miljöinspektör
Miljösamverkan östra Skaraborg”

Försvarsmakten svarar:Saab_105OE_10

”Hej,
Det är ur ett utbildningsperspektiv som flygvarv nr 1 för SK60 finns. De elever som skjuter för första gången behöver ha en längre rakbana in mot målet. Flygvarv nr 2 för SK60 ger mindre tid för förberedelser och innebär en snäv insväng mot målet och används oftast då eleven har mer erfarenhet av att öva anflygning mot mål. Hoppas ovanstående besvarar din fråga!
Med vänlig hälsning
Emma van Hal
Miljösamordnare
SKARABORGS FLYGFLOTTILJ”

Allianspolitikerna i armkrok med Pierre Rydéns socialdemokrater tar alltså ett beslut som innebär att fler oerfarna elever ska göra en tvär gir framför Hjo hamn. Sen ska man snabbt ner på extremt låg höjd innan man bränner av raketerna. Har man överhuvudtaget räknat på risken för haverier?

Olagligt beslut i MÖS?

3 oktober, 2013

Jag kommer idag att överklaga kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs beslut att tillstyrka försvarets ansökan om kraftigt ökad flyg- och skjutverksamhet i och runt Vättern. Enligt MÖS:s eget regelverk är det den så kallade direktionen och inte miljönämnden som ska besluta om remissyttranden ”av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.”

Min förhoppning är att Förvaltningsrätten i Jönköping inte behöver ödsla tid på detta ärende (och jag måste tillstå att jag tycker att regelverket är något oklart utformat), utan jag hoppas att MÖS själv tar tillbaka sitt beslut i nämnden och istället tar ett nytt beslut i direktionen. Då kan Catrin Hulmarker (M) och Pierre Rydén (S) – som båda sitter i direktionen för MÖS och nyligen i Hjo kommunstyrelse ställt sig bakom en kritisk beskrivning av vad försvarets planer innebär – verka för att MÖS avstyrker istället för tillstyrker ansökan om att öka skjutningarna i Vättern från 1 000 skott per år till 46 000 skott plus 150 raketer per år.

 

sparkibaken

—————————–
Mitt överklagande låter som följer:

Till Förvaltningsrätten i Jönköping

Överklagande av Miljönämnden östra Skaraborgs beslut att tillstyrka Försvarsmaktens ansökan om tillstånd till ändrad och utökad verksamhet vid flygskjutmålet Hammaren,
2013-09-11, MN § 49, dnr 2013-2933.

Härmed överklagas rubricerat beslut. Undertecknad yrkar på att förvaltningsrätten upphäver beslutet med hänvisning till 10 kap. 8 § punkt 3, dvs. ”det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter”.

Försvarets ansökan om att kraftigt utöka sin övnings- och skjutverksamhet i och runt Vättern är en fråga av stor vikt och av principiell beskaffenhet. Diskussionen bland både politiker och allmänhet pågår intensivt sedan år tillbaka. Vätternvårdsförbundet slår fast i sitt remissyttrande att i ett långsiktigt perspektiv strider det mot Miljöbalkens hänsynsregler att tillåta skjutning i Vättern.

Ett remissyttrande i denna fråga är alltså mycket betydelsefullt. Det kan påverka utgången av länsstyrelsens prövning. Enligt 2 § i Miljönämnden östra Skaraborgs reglemente ska sådana ärenden behandlas i direktionen.

Följaktligen yrkar undertecknad att förvaltningsrätten genom laglighetsprövning upphäver beslutet.

Hjo kommun, 3 oktober 2013
Christer Haagman
—————————————————–