Archive for april, 2013

Kommunala svartfötter?

27 april, 2013

*Senaste nytt längst ned, tillagt 28/4 kl 19:30.

Först bör det sägas:

Fackförbundet Kommunals strid för att höja lönerna för de kvinnodominerade yrkena är värd allt stöd. Påhittet att lågavlönade kvinnor inte har rätt att kräva högre procentuella lönehöjningar än högre avlönade mansdominerade grupper – att de ska vara bundna vid det så kallade ”märket” – har inget stöd i varken lag, avtal eller moral. Studera nedanstående diagram och förklara sedan hur kvinnorna ska komma ikapp utan att begära högre procentuella lönepåslag!lönediskrim

Sen bör det sägas:

svartfotPolitiker ska inte agera svartfötter! En sektionschef inom Svenska Kommunförbundet (SKL) påstår i ett uttalande – som förmedlats till samtliga förtroendevalda i Hjo kommun via kommunens tjänstemannaförvaltning  – att vi politiker också kan ”tvingas att utföra vissa arbetsuppgifter som är föremål för stridsåtgärder för att begränsa verkningarna av konflikten”. Men detta är fel.

Kommunstyrelseledamöter och fullmäktigeledamöter företräder kommunens intressen, även som arbetsgivare. Det innebär dock inte ett tvång för politikerna att utföra de strejkandes arbetsuppgifter för att minska strejkens effektivitet. Inget tvingar oss att vara dåliga arbetsgivare som skapar missnöje i onödan och försvårar förhandlingsläget.

Strejkbryteri är i nivå med de sju kardinalsynderna. Straffet kommer inte alltid omedelbart och den som saknar etik fattar kanske inte vad det handlar om.

I Hjo är följande områden uttagna till strejk på måndag den 29/4:

– Barnskötare och dagbarnvårdare inom barnomsorg, förskola och skola.
– Den vaktmästare som arbetar mot kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
– De lokalvårdare som städar kommunhuset.

Jag undrar vem som ska ge mig order om att utföra dessa arbetsuppgifter för att försvaga strejken? En helt annan sak är om ”verkningarna av konflikten” blir samhällsfarlig. Men då får man hantera det i särskild ordning mellan parterna eller genom ett regeringsingripande.

Jag ska istället fundera på hur vi bäst ska kunna förbättra budgeten för 2014 så att vi kan minska löneklyftorna i Hjo kommun och förverkliga lite av den jämställdhetsplan kommunfullmäktige nyligen fastställt.
——————————————-

* Det blir ingen strejk. Det är i första hand upp till Kommunals medlemmar att värdera resultatet. Arbetet på att skapa mer jämställda löner lär få fortsätta. Här meddelas att parterna kommit överens.

Tillväxt eller omställning?

20 april, 2013

När vi började med Agenda 21-arbetet i Hjo i början på 90-talet citerade vi Karl-Henrik Robèrt och sa att vi hade ca 10 år på oss att genomföra omställningen, om vi ville göra det upprätt (på ett smidigt och värdigt sätt). Alternativet var att tvingas göra det senare – krypandes! Det har gått 20 år sedan dess… Vi har visserligen radikalt minskat oljeberoendet för uppvärmning i Hjo, men vårt samhälle (och resten av världen) fortsätter att accelerera i fel riktning. Det senaste förslaget handlar om att Hjo ska lägga 5-10 miljoner kommunala skattekronor på att bygga ut E20 med fyra filer istället för de av Trafikverket rekommenderade tre filerna. Sammanlagt handlar det om en fördyring på 3-4 miljarder på en trafik som till stora delar måste ställas om till järnväg och kollektivtrafik.

ekorrhjulbigKommer vi att kunna ta oss ut ur ekorrhjulet? Här är en läsvärd artikel: http://www.vk.se/809149/ett-industrisamhalle-som-gatt-in-i-resursvaggen?print

 

Synpunkter på ny vindkraftsplan

13 april, 2013

I morgon är sista dagen i samrådet om en ny vindkraftsplan i Hjo. Samrådsversionen är publicerad här.

Miljöpartiet planerar lämna in följande synpunkter:

”Miljöpartiet de gröna i Hjo ser utbyggnaden av vindkraften som en nödvändig del i skapandet av ett långsiktigt hållbart samhälle. Inom Hjo kommuns geografiska område finns bra förutsättningar för vindbruk, vilket bör utnyttjas fullt ut.

Småskaligt vindbruk med t.ex. gårdsverk bör uppmuntras på många håll. Det storskaliga vindbruket med kraftverk med totalhöjder på över 100 meter, och nu även upp till 200 meter, bör dock styras till lämpliga platser och samlas i avgränsade parker.

2009-12-16113505-Vindkraft37_small_650

Vindkraftsplanen måste därför innehålla följande två avgörande principer för vindkraftverk som är anmälningspliktiga och tillståndspliktiga enligt miljöbalken:

a) Respektavstånd till bostad ska vara minst fyra gånger verkets totalhöjd. Respektavståndet till sammanhållen bebyggelse och/eller områden som är detaljplanelagda för bostadsändamål, eller för andra verksamheter där många människor vistas, ska vara minst 1 000 meter.

b) Stora vindkraftverk ska placeras i grupper om minst tre.”

Dessutom bör följande stycke föras in i planen:

Kommunens uppfattning är att totalförsvarets riksintresse inte inskränker vindbruket i Hjo kommun. Detta ställningstagande grundar sig på följande premisser:
– utspritt inom det s.k. stoppområdet finns redan åtta stora vindkraftverk
– inom det s.k. stoppområdet finns tätbebyggda områden och djurhållning som gör det omöjligt att genomföra flygövningar på mycket låg höjd. Bullerpåverkan förhindrar flygning på lägre höjder än 500 meter.”

Ytterligare detaljer presenteras under kommentar nedan.

Tankar efter en budgetdag i Hjo….

7 april, 2013

köpglädje-fixed-560x418

Det ser magert ut för den kommunala ekonomin för åren 2014-2016. Hoppet står till att BNP-tillväxten ska öka för att skatteintäkterna ska trilla in. Men för varje ökad tillväxtpromille under business-as-usual blir vi allt fattigare. Naturkapitalet minskar och ekosystemtjänster riskerar att kollapsa. Detta vet dom flesta idag men låtsas som om det regnar…

Vi måste faktiskt hitta metoder att utveckla välfärden samtidigt som resursförbrukningen kan minska. Dagens politiska ledning missar detta fullständigt. Senaste exemplet är den havererade Framtidskommissionen. Läs mer här!

704x396(ByMaxScale_TopLeft_Transparent_True_True)

Frimärksplan på Parkbyggnaden

6 april, 2013

Det blev ingen utstickande glas- och stålutbyggnad från Samskolans andra våning i denna vändan. Det bidde inte ens bild-3en tumme. Förslaget till detaljplan som nu ställs ut är en frimärksplan som bara omfattar Medborgarhuset Park och Grönköpingssalen (förbindelsen mellan Park och Samskolan).

Klicka för att komma åt Pedag%2010%20plankarta%20granskn.pdf

En seger för folkopinionen så här långt. Men i samrådsredogörelsen står:

”Om och när de övriga delarna av det ursprungliga planområdet kommer att planläggas beslutas senare.” Fortsatt vaksamhet alltså, samtidigt som vi gläds åt framgången :-)!

Trängsel

4 april, 2013

Trängseln och luftföroreningarna minskar något i Göteborg. Men kampen för rätten att skita ner fortsätter.

trangselskatt-560x387