Archive for februari, 2013

1-0 till alla de hjobor som vill satsa på annat än Glasstrut!

26 februari, 2013

Glada nyheter! Kommunledningen backar!

Med hänvisning dels till de många hjobor som skrivit och skickat in synpunkter på detaljplanen Pedagogien, men framförallt med hänvisning till länsstyrelsen, slopas nu den stora Glasstruten ut i Samskoleparken!

Läs på Hjo hemsida: http://www.hjo.se/Startsida/Nyheter—startsidan/Detaljplan-kv-Pedagogien-10-mfl-har-varit-ute-pa-samrad/

tummen-uppIntressant i sammanhanget är dock att beslutet fattas av tjänstemän i samhällsbyggnadsenheten ”efter interna samråd”. Ansvariga politiker ligger lågt och håller tyst. Vad säger Parisresenärerna Pierre Rydén (S) och Benkt-Eric Lindh (FP)? Och vad säger kommunalrådet Hulmarker (M)? Hukar man bara i buskarna för att ladda om?

Så här står det också på Hjo hemsida: ”Behovet av utställningslokal (läs: Glasstrut), placering och utformning av en sådan kommer att bearbetas i en särskild process.”

Hagaberg får vänta på sina solceller

24 februari, 2013

Solceller på Hagabergs tak får vänta. Tack vare ett speciellt solcellsprojekt via det lilla elbolaget EgenEl AB fanns under år 2012 möjlighet att täcka hela södertaket med elproducerande solceller med en sammanlagd effekt av hela 4 kW till en kostnad som motsvarade normalt elpris.

egen-el-webbild-skiss5Förutsättningen var dock att ekonomiskt stöd från länsstyrelsen skulle beviljas och att solcellerna skulle sättas upp under 2012. Bygglov söktes vid midsommar så fort det glada beskedet om solcellstöd kommit.

Byggnadsnämndens hantering drog dock ut på tiden, och i september kom det överraskande svaret: NEJ – ni får inget bygglov!

Genom en överenskommelse med byggnadsnämndens ordförande gjordes ett försök att hitta en kompromiss: ett tillfälligt lov för att prova ut anläggningen skulle sökas. Om anläggningen upplevdes som störande skulle den plockas ned efter tre år, om inte skulle ett permanent lov kunna ges.

Kompromissen sveks dock och byggnadsnämnden sa NEJ även till ett tidsbegränsat bygglov. Ett överklagande till länsstyrelsen skulle bara fungera om tjänstemännen på rättsenheten var blixtsnabba i sin handläggning. Besked måste komma innan årsskiftet. Länsstyrelsen meddelande att dom tänkte ta nio månader på sig. Kört alltså.

Nu kom dock ett beslut från länsstyrelsen redan 2013-02-06. För sent för att affären skulle kunna genomföras, men snabbt ändå. Det blev NEJ även där. Länsstyrelsen (en annan del av den länsstyrelse som tidigare beviljat ekonomiskt stöd) bedömde ”inte att åtgärden kan anses uppfylla kravet på tillfällighet. Redan på den grunden saknas förutsättningar för ett tidsbegränsat bygglov. Därför ska överklagandet avslås.” Dessutom förde länsstyrelsen ett resonemang om att solcellerna skulle förvanska byggnaden…

Det är ingen idé att överpröva detta beslut om tillfälligt lov. Det finns inte någon anläggning att sätta upp – den har hamnat på ett annat hus någonstans i Sverige. På en plats där byggnadsnämnden inte är så teknikfientlig kanske?

På Hagaberg gäller det att hitta ett nytt koncept för att förse huset med lokalproducerad förnybar el. Ett förslag som – om byggnadsnämnden och länsstyrelsen fortfarande vill stoppa solceller på alla trähus i Hjo – kan överprövas ända upp i Mark- och miljööverdomstolen, om det skulle behövas.

Länsstyrelsen kommer hjoborna till undsättning!

20 februari, 2013

Länsstyrelsen tycker till angående detaljplanen Pedagogien. I ett yttrande  till kommunen står det:

imagesCAJA2CBH”Länsstyrelsen anser att planen är utformad på ett sådant sätt så att risken för påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljövård inte kan uteslutas. En miljökonsekvensbeskrivning ska därför upprättas.

Inför framtagandet av en sådan beskrivning ska samråd hållas med Länsstyrelsen om dess avgränsning och omfattning.”

Apropå glasstruten säger länsstyrelsen:

”Föreliggande förslag till tillbyggnad…kommer…därigenom att utgöra en påtaglig skada på riksintresset.”

bild2Länsstyrelsen framför alltså samma synpunkter som representanter för Miljöpartiet de gröna i Hjo gör – och har gjort länge.

Nu är det upp till byggnadsnämnden att tala om hur den politiska majoriteten – i opposition mot den folkliga opinionen – tänker gå vidare!

Högerpolitiken blommar ut mitt i vintern!

12 februari, 2013

bla-blomma_2761481Förslaget att föra över fastigheten Sigghusberg (äldreboendet) till den kooperativa hyresrättsföreningen Äldrehem i Hjo har lockat fram de riktigt mörkblå ur gömmorna. Äldreboendet Villa Rosell, som förvaltas kooperativt med starkt kommunalt inflytande, har ju fungerat bra i många år. Om detta kan kombineras med långsiktig planering för utbyggnad, samtidigt som kommunen får loss kapital till nödvändiga investeringar, är det ingen dum idé. Miljöpartiet ser också en fördel med en mångfald av ägarformer.

imagesCABOS21KMen högerkrafterna, vars mål är att privatisera det mesta och försöka göra vinst även på den kommunala välfärden, vill passa på att sälja till den s.k. öppna marknaden. Införandet av LOV, dvs. att privata bolag ska kunna tjäna pengar på den kommunalt skattefinansierade hemtjänsten, har kanske fått aptiten att växa. Varför ska inte de privata fastighetsbolagen tjäna pengar på det särskilda äldreboendet också?

Eller som en företrädare för J Wennergrens Byggnads AB uppmanade kommunstyrelsen i ett brev inför beslutet:

”Eftersom vi värnar om det privata fastighetsägandet i Sverige välkomnar vi givetvis att kommuner, landsting och andra offentliga huvudmän efter väl grundade beslut väljer att avyttra fastigheter till privata aktörer.” ”Det torde vara ställt bortom varje tvivel att marknadens aktörer gärna skulle delta i en budgivning kring Sigghusbergs äldreboende samt LSSboendet Gjutaren, som nu också tycks stå på försäljningsagendan.” ”Varför föregås inte detta av ett generellt principbeslut om att alla kommunala fastigheter på sikt ska försäljas?”

Här vädrar de stora fastighetsägarna trygga framtida vinster! Särskilt eftertraktade som hyresgäster är kanske de riktigt vårdbehövande och ofta dementa pensionärerna. Skattebetalarna garanterar hyresinbetalningarna och möjligheten att flytta, om fastighetsägaren missköter underhållet, är mer eller mindre obefintlig. Och när ett rum blir ledigt står en ny hyresgäst på tur.

I sin iver blir de privata fastighetsägarna så uppspelta att de vill lägga alla skattebetalarnas pengar i privata händer – alla kommunala fastigheter bör säljas! Det kan ju bli mycket vinstgivande, speciellt när privata monopol bildas. Så varför inte sälja skolorna, vattenverket, reningsverket, fjärrvärmen. Här finns också möjligheter till privata förtjänster! (Utom hörhåll ventileras dessa idéer inom högern, men det är kanske ännu lite för tidigt att komma ut i ljuset…)

Kristdemokraten Michael Kihlström har kanske speciella intressen i denna affär (se insändare under kommentarer), men annars är det bara okamouflerad högerpolitik som tränger sig på. Högerkrafterna har alltid ogillat gemensamt ägande, oavsett om det är kooperativt, kommunalt eller statligt. Det är därför inte så förvånande att åtta av nio moderater i fullmäktige röstade emot förslaget om försäljning till den kooperativa hyresrättsföreningen. De moderater som arbetar mer praktiskt med kommunens uppgifter tappar ibland det ideologiska stinget och inser att privatiseringen kan bli till nackdel, framförallt för en liten kommun som blir beroende av en enda stor fastighetsägare.

Den här konflikten – mellan rättrogna högerfundamentalister och kommunens-väl-politiker- härjade länge inom Hjo moderaterna på 80- och 90-talet. Är osämjan på väg tillbaka?

Sigghusbergsfrågan kommer upp igen. Kan moderaterna fortsätta styra kommunen om ledningen är i  minoritet inom sitt eget parti?

Glasstruten på väg till Byggnadsnämnden

10 februari, 2013

bild2Många frågar mig: Vad händer nu med planerna på den beryktade tillbyggnaden?

Jo, så här är gången:

Först gör tjänstemännen en sammanställning av de synpunkter som kommit in under samrådet. (Hela 78 sidor med synpunkter varav de flesta är mycket negativa till Glasstruten.) Sen kommer ärendet upp på byggnadsnämndens  dagordning.

sju

Där ska de sju politikerna besluta om detaljplanen för Pedagogien ska ställas ut som den är, eller med eventuella mindre förändringar. Nämnden kan också besluta att skicka tillbaka planförslaget för omarbetning. Kravet på en miljökonsekvensbeskrivning är t.ex. ett skäl till omarbetning. Det är ett krav som till och med hejarklacken inom Hjo Hembygdsförening föreslår.

De sju politikerna kan också direkt besluta om att utbyggnadsområdet i Samskoleparken ska tas bort. Då krävs kanske ingen utförligare miljökonsekvensbeskrivning, men eftersom det är en så viktig ändring bör samrådet i så fall tas om igen.

Men byggnadsnämnden kan också bara besluta, tvärtemot alla synpunkter, om ”granskningsutställning” under tre veckor av förslaget till detaljplan Pedagogien. I Hjo är ju allt möjligt!

Här är det viktigt att alla, som eventuellt senare skulle vilja överklaga kommande beslut, också skriftligt skickar in sina ändringsförslag under utställningstiden. Vad som händer sen är att tjänstemännen återigen sammanställer synpunkter på förslaget.

Byggnadsnämnden tar därefter ett beslut att förkasta planen eller att skicka förslaget vidare till kommunfullmäktige. Innan det når fullmäktige ska förslaget till detaljplan diskuteras i kommunstyrelsen. Om inte förr kan här ett beslutförslag resas som säger nej till Glasstruten. (Miljöpartiet har nämligen ingen representation i byggnadsnämnden, men väl en ledamot och en ersättare i kommunstyrelsen.)

Frågan avgörs till slut i kommunfullmäktige. Där har miljöpartiet bara tre ledamöter av 33. Det gäller alltså att få många andra politiker att ändra sig – minst 14 till :-)!

imagesVill du vara med och påverka nu är det en bra idé att ringa och prata med de politiker som förbereder beslutet. Här är de sju ordinarie ledamöterna i byggnadsnämnden:

Björn Bröne (Fp), ordförande
073 – 910 71 05, 0503 – 108 48

Kjell-Arne Green (S), vice ordförande
070 – 871 47 37

Knut Indebetou (M)
070 – 845 32 88

Göran Svensson (M)
070 – 940 31 97

Lars-Erik Sondell (C)
070 – 752 11 68

Bertil Ask (S)
073 – 848 66 36

Reine Blanck (S)
070 958 55 87

 

Rekord i folkligt deltagande i detaljplaneprocess?

6 februari, 2013

Stora-massan-312529I ett 78 (!) sidor långt dokument samlas synpunkter på den detaljplan som syftar till att göra det möjligt att bygga Glasstruten.

Ett antal myndigheter lämnar praktiska synpunkter när det gäller deras rör, ledningar, brandskyddsfrågor och liknande.

byggnadMen det helt dominerande är att runt sextiofem drygt sextio hjobor talar om att dom inte gillar idén med att bygga ut ett utstickande monument i Samskoleparken. Det finns långa, välformulerade skrivelser och det finns korta, kärnfulla bidrag. Gemensamt är att dom värnar om stadsmiljön i Hjo och vill förhindra förfulning. Dom ifrågasätter funktionen och vill se en annan prioritering när det gäller våra gemensamma tillgångar.

Det är kort och gott ett massivt stöd för den uppfattning Miljöpartiet de gröna drivit från första början. Första inlägget här på min blogg var hösten 2011.

Bland de många synpunkterna i samrådet fastnar jag särskilt för ett brev från en kvinna som lyder som följer:

”Brev till Hjo Kommun Samhällsbyggnad.

Angående byggnaden av Kulturkvarteret Pedagogien anser jag följande.

Att det inte ska byggas en utställningslokal med glaskorridor i samskoleparken, den skulle förstöra byggnaden och även utseendet. Den är även en onödig utgift som kan tas bort från projektet i sin helhet.

Övrigt borde ungdomarna vara i fokus och inte utställningar och liknande saker. Satsningen borde ligga på att få ungdomarna att trivas i Hjo och att de får en framskjutande plats i vår kommun.”

Jag hittar tre, fyra synpunkter som kan tolkas lite mer positivt till Struten. Ordföranden för Hjo Hembygdsförening skriver att styrelsen är ”positiv till föreslagen tillbyggnad” och att förslaget ”har förutsättningar att på ett spännande sätt förena dåtid och nutid”. Det positiva uttalandet är kanske inte så konstigt, eftersom krafter inom Hembygdsföreningen hoppas på att få ta över Samskolan för delar av sitt Stadsmuseum.

snickareSen är det en egenföretagare inom snickeribranschen som erbjuder sig att bygga ett snyggare ”utställningstorn”. Till slut är det en person som i huvudsak är positiv men tycker att man ska ta ”fram genomtänkta skisser och förslag/modeller, flera alternativ, som medborgarna i Hjo kan ta ställning till”.

Nu är nästa steg att samhällsbyggnadskontoret gör en redogörelse för samrådet och frågar byggnadsnämnden om man ska gå vidare och ställa ut planförslaget med eller utan ändringar. Om byggnadsnämndens ledamöter har någon form av förankring bland hjoborna stryker dom hela byggrätten på 100 kvadratmeter in i Samskoleparken och krossar därmed Glasstruten i ett tidigt stadium.

Jag återkommer och berättar om vilka turer som väntar. Fortfarande har länsstyrelsens samrådsyttrande inte kommit in. Det kan eventuellt påverka politikerna i byggnadsnämnden åt ena eller andra hållet.

Bokslut 2012 års golvvärme runt Stora Torget

4 februari, 2013

Det gick åt 217 980 kWh fjärrvärme för att hålla gångstråken runt Stora Torget varma och snöfria under ett antal dagar år 2012.  För detta får kommunen betala 99 343 kronor. Pris per kWh alltså 45,6 öre. Billigt, fjärrvärmetaxan var ju 59,7 öre under 2012, alltså 31 % högre. Priset är alltså subventionerat från Hjo Energi. Å andra sidan höll ju returvärmen lägre temperatur. Kommunen fick energi av lägre kvalitet, kan man säga.

slingor1Men för att producera dessa extra 217 980 kWh under den kalla perioden krävs det oftast spetsvärme i form av eldningsolja. Alltså drygt tjugotusen liter olja. Har Hjo Energi AB lyckats köpa oljan för mindre än 10 kr/liter har dom varit duktiga!

Resultatet för 2012 blir:

  • Golvvärmen runt Stora Torget motsvarar årlig uppvärmning av ca femton villor.
  • Golvvärmen runt torget har bränt tjugotusen liter olja.
  • Golvvärmen har förvärrat utsläppen med över femtiotusen kilo fossil växthusgas.
  • Golvvärmen på gångstråken har kostat hjoborna över tvåhundra tusen kronor. Skattebetalarna får betala nästan hundratusen kronor (Wennergrens hyresgäster ska dock bidra med en tredjedel). Hjo Energi’s kunder får betala drygt hundratusen kronor som en subvention till torgvärmen.

Rätta mig om jag räknat fel!
Säg JA till Klimatsmart torg om jag har rätt, och stäng av golvvärmen!

temp

Alla talar om vädret men ingen gör nåt åt det…

2 februari, 2013

Så här såg datorerna ut…

gammal dator

…när ”världen upplevde en månad som var kallare än genomsnittet”.

Och mobiltelefonerna såg ut så här…

700-01_mobira_talkman

Och så här såg tågen ut:

tåg

…nja, det sista påståendet kanske inte stämmer riktigt :-). Vad jag vill ha sagt med detta är att tekniken utvecklas snabbt men vi gör ytterst lite för att stoppa den globala uppvärmningen, trots att all teknik som behövs redan är tillgänglig.

Här några klipp ur nyhetsfloden:

En expertgrupp på 60 personer utsedd av USA:s handelsdepartement, regeringsnivå alltså, kom för ett par veckor sedan med ett ovanligt tydligt utlåtande.

”– Om inga nämnvärda åtgärder vidtas, kan planetens medeltemperatur vid slutet av detta århundrade vara ända upp till 5,5 grader högre än genomsnittet för perioden 1901 till 1960.”

Målet att hindra en global uppvärmning av klimatet med mer än 2 grader har i ljuset av de senaste årens prognoser tett sig närmast ouppnåeligt. Men enligt en ny norsk rapport är det ännu inte för sent att påverka utvecklingen.

”– Jordens medeltemperatur steg kraftigt under 1990-talet. Det kan ha gjort att klimatets känslighet överskattats, kommenterar Terje Berntsen som är professor vid Oslo universitets avdelning för geovetenskap.”

De norska forskarna har istället kommit fram till att ökningen troligen stannar vid 1,9 grader och i värsta fall 2,9 grader.

——-

Vissa forskare hävdar att den globala temperaturhöjningen måste hållas under 1,5 grader. Skillnaden mellan norrmännens prognos och amerikanarnas är skillnaden mellan katastrof och fullständig katastrof.

Hur var det man sa förr: Alla talar om vädret men ingen gör nåt åt det.

Då tänkte dom flesta inte att man skulle behöva göra nåt åt det…..