Archive for november, 2012

Finns Glas-struten med i 2013-2015 års budget?

26 november, 2012

Ända sedan kommunstyrelsens möte den 31 oktober, som beslutade om det budgetförslag som ska lämnas till kommunfullmäktige den 29 november, har jag försökt få klarhet i vad investeringsbudgetens 38,5 miljoner kronor (13,5 + 25), öronmärkta för ”Kulturkvarteret Pedagogien”, innebär. Trots flera påstötningar får jag inget skriftligt underlag.

Det gamla skriftliga underlaget, som finns på Hjo hemsida, är överspelat. Där talas om tre etapper. Etapp I är renovering av Samskolan för 8,35 mkr. Den etappen pågår som bäst. (Miljöpartiets Peter Thornblad lyckades förhindra att detaljplanen för denna etapp begränsade byggnadens användning till enbart utställningslokaler.)

Etapp II (planerad att kosta 20,9 mkr) skulle förbinda Samskolan med Park. Den gamla mellanbyggnaden med Grönköpingssalen ska rivas och den nya byggnaden ska bland annat inhysa turistbyrån.

Etapp II skulle också innehålla den omdiskuterade glaskonstruktionen:
”Från samskolans andra våning kopplas en glasad korridor som leder ut över gångvägen till en utställningslokal som är placerad på pelare ute i Samskoleparken.”

Denna byggnad har i hjo-mun fått många namn. Glasstruten är ett av de mer snälla och rumsrena smeknamnen.

Till sist skulle etapp III (kostnadsberäknad till 39,7 mkr) förverkligas. Då gäller det en totalrenovering av Medborgarhuset Park. 9,7 mkr av denna summa skulle göra Teliahuset till ungdomsgård. Men ungdomsverksamheten hade ju i flera år jobbat med perspektivet att göra Samskolan till ett Allaktivitetshus. Teliahuset var ett påhitt av de två projektledarna, utan förankring i verksamheten. För ungdomarna var det ett sämre alternativ än att stanna på Stationen. Nu har kommunledningen äntligen backat på denna punkt under hösten. Det blir ingen ungdomsgård i Kulturkvarteret Pedagogien. Sveket mot ungdomarna är fullbordat: deras Aktivitetshus, utlovat i många partiers vallöften, blir ett Museum, något som inget parti lovat i valrörelsen. Det kan vi nog ändra på först när majoriteten i de politiska församlingarna har förändrats 2014.

Men hur ser det nu ut inför beslutet om budget 2013-2015?

Texten i budgetförslaget har ändrats efter kommunstyrelsens behandling. Något som naturligtvis är ytterst tveksamt för att inte säga olagligt om förändringen är väsentlig. Den totala investeringen har krympt ihop till ca 47 miljoner kronor (8,35 + 13,5 + 25). Inga småpengar det heller, men mindre än utgångsförslaget som gick löst på 69 miljoner kronor.

Men det nya i texten är att det nu står klart att Glasstruten inte finns med i de 13,5 mkr som ska användas 2013. Dessa miljoner är till för att riva Grönköpingssalen och bygga en ny förbindelse mellan Samskolan och Park.

Sedan har man ändrat meningen från
”2014 avsätts 25 mkr till Park…”
till
”2014 avsätts 25 mkr till kulturkvarteret…”
Därmed kan Hulmarker & Rydén hävda att planerna på Glasstruten ska kunna genomföras under 2014.

Men det finns fortfarande inget skriftligt beslutsunderlag. Kommunfullmäktige-ledamöterna förväntas tydligen rösta JA till en investering på nära 40 miljoner kronor, som inte har någon dokumentation och där det inte finns någon redovisad kalkyl?! Någon redovisning av driftskostnaderna för museiverksamheten efter 600 års jubileet finns överhuvudtaget inte omnämnt i budgetförslaget!

Välkommen till kommunfullmäktiges möte på Park kl 18:30 torsdagen den 29 november, för mer information om vart dina skattepengar tar vägen!

Rekord i greenwashing?

25 november, 2012

Så här skriver försvarsminister Karin Enström:

”Nu tar vi ytterligare steg för att göra försvaret mer klimatsmart. Sverige inleder nu ett projekt, tillsammans med USA, om framtagning av biobränsle för stridsflygplan. Tillsammans med myndigheten Air Force Research Laboratory i USA ges FMV (Försvarets Materielverk) i uppdrag att förhandla avtal avseende ett program för att demonstrera ett biobaserat bränsle för jetflygmotorer för användning i JAS 39 Gripen.”

Uttalandet görs i Ny Teknik. Kan det vara rekord i greenwashing? I kommentarsfältet till försvarsministerns artikel finns fler klimatsmarta tips. T.ex. att använda vätebomber eftersom dom lär släppa ut mindre koldioxid…

Och tänk så positivt för miljön i Hjo och längs Vätterstranden. Nu kommer det kanske att lukta pommes frites istället för flygfotogen när JAS dundrar fram över våra huvuden!

Här är en annan vinkling på problemet:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fred-far-stryka-pa-foten-for-att-finansiera-jas_7697180.svd

Delseger för barnen i Hjo!

21 november, 2012

Detta kan vi läsa ikväll på kommunens hemsida:

”Ny förskoleavdelning

Med anledning av det positiva faktum att det under det senaste halvåret flyttat in 15 nya barn, varav 6 barn det senaste 2 månaderna, till Hjo kommun har det allmänna utskottet beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att snarast ta fram en långsiktig och hållbar lösning fram till dess att en ny förskola står färdig 2015.
/…/
För att snabbt lösa den uppkomna situationen planerar förvaltningen att öppna en tillfällig förskoleavdelning i början av 2013 med placering vid Skogshyddans förskola. Den tillfälliga avdelningen innebär att planerade överinskrivningar inte kommer att genomföras.

Allmänna utskottet
gm Catrin Hulmarker”

Här är länken!

Tack vare föräldrarnas och förskolepersonalens opinionsarbete backar kommunledningen tillbaka till det förslag som låg i september, nämligen att en ny tillfällig avdelning skulle öppnas i början av 2013. I budgetförslaget, som kommunstyrelsen har godkänt med 14 röster mot 1 (dvs. min) – och som ska beslutas på kommunfullmäktige på torsdag den 29 nov –  var detta ändrat till hösten 2013 och under tiden skulle det bli extra mycket överinskrivningar.

Nu framgår det inte var pengarna till att starta ett halvår tidigare ska tas. Om inte budgeten ändras är det risk för att någon annan del av Barn & utbildning får stå för fiolerna. Kommunfullmäktige bör alltså återremittera hela luntan och åtminstone ta bort de extra sparkraven på skola och omvårdnad (2 x 800 000 kr).

Men visst är det fantastiskt att debatten om de stora barngrupperna nu fått fart och gett till resultat att kommunledningen inte längre vill stå för sitt tidigare budgetförslag. Nu gäller det att gå vidare och verkligen ställa krav på minskade barngrupper i både förskola och grundskola!

Enhälligt beslut i Hjo kommunstyrelse ifrågasätter militärintressena!

20 november, 2012

I ett svar till Länsstyrelsen och Försvarsmakten (på bilden företrädd av Folke Borgh, chef för Försvarsmaktens miljöprövningsenhet) säger nu Hjo kommunstyrelse ifrån. Skrivelsen utgår från visionen för Hjo kommun och framhåller att Vättern, kulturmiljön, turism, boendemiljö och hållbar utveckling är det vi vill utveckla.

Det framgår att Försvarsmaktens intressen och riksintressen för totalförsvarets militära del kommer i konflikt med kommunala intressen i flera avseenden” står det i i remissvaret. Vidare står det att ”Det är av stor betydelse att dessa värden inte påverkas av /militära/ aktiviteter som kan begränsa kommunens framtida utvecklingsmöjligheter för boende, besöksnäring, energiomställning och andra verksamheter.”

Skrivelsen tar upp buller, vindkraft och vatten. ”Vättern är unik genom sitt ekosystem” säger kommunstyrelsen. ”Sjöns vattenkvalitet med det klara och kalla vattnet gör den utomordentligt lämplig för dricksvattenproduktion. Vättern är en ovärderlig dricksvattenresurs som inte får äventyras.”

Idag är Vättern riksintresse för turism och friluftsliv, natur och kulturvärden, naturvård, yrkesfiske, Natura 2000 och totalförsvaret.”

Kommunstyrelsen ställer de retoriska frågorna:

Kan det vara rimligt att Försvarsmaktens riksintressen ska ha företräde framför alla andra riksintressen som berör Vättern?

Är det rimligt att Försvarsmaktens anspråk på stoppområde ska överlagra ett område av riksintresse för vindbruk i Hjo kommun?

Extra roligt var att det inte bara var jag som yrkade bifall till yttrandet, utan alla partier i kommunstyrelsen gjorde detsamma!

Blir det även en urangruva vid Norra Kärr?

17 november, 2012

Finns det möjligheter att även få fram inhemskt uran till alliansregeringens planerade tio nya kärnkraftverk från en gruva vid Norra Kärr? (Det kommer ju aldrig att bli tio nya kärnkraftverk. Björklund och hans kompisar kommer snart att stoppas av en rödgrön majoritet, men man kan ju fantisera…)

Ja, om man läser Åsa Mobergs artikel (länk nedan) och betänker att enligt gruvbolaget Tasmet AB har provborrningar vid Norra Kärr visat att det finns halter av uran och torium på tillsammans 34 ppm i berget. Det lär vara en tillräckligt hög koncentration för att tjäna pengar på skiten. Genom att först börja bryta sk sällsynta jordartsmetaller – som inte kommunerna kan stoppa med veto – kan man sedan börja utvinna uran ur upplag och dammar för avfallet.

Läs i DN!

Och läs på Hjo Rädda Vättern här! Det här ska vi naturligtvis stoppa, precis som försvarsmaktens skjutningar i Vättern.

p.s. jag vet inte var bilden på dagbrottet ovan kommer ifrån. Meningen är bara att det ska se lite läskigt ut. Och det gör det väl? 😉

JAS Gripen och Gripen Gas!!

14 november, 2012

Och som lök på laxen, grädde på moset, the icing on the cake, hörde jag på radionyheterna i går morse, i bussen på väg till Skara, om den galna idén att ur sjöbotten utanför Motala utvinna fossilgas, skiffergas.* Istället för att lägga pengarna på biogas, sol, vind och vågkraft!

Nu hotas Vättern inte bara av JAS Gripen utan även av Gripen GAS!! Att försvara Vättern börjar att bli mer än ett heltidsjobb… Vätternvårdsförbundet har redan skickat ett kraftigt uttalande .

Läs gärna Cornocopia? och titta på den video jag lånat av den bloggen:

* Meningen är redigerad 22:44 och 12:28. Jag är inte säker på vilken teknik som ska tillämpas och inväntar mer information. Fortsätt gärna läsa Cornucopia? även om jag kan tycka att han verkar vara lite väl mycket expert på ALLT…

Gruvläckage till Vättern?

13 november, 2012

Klippt ur Metro:
publicerad 2018-11-12 20:50

”Gruvläckaget till Vättern förvärras

Utsläppet av förorenat lakvatten från gruvan Norra Kärr vid Vätterns östra strand mellan Gränna och Ödeshög förvärras. Det har läckt ut avsevärda mängder kemikalier och jordartsmetaller till sjön från gruvområdet.

Mängden kemikalier som nu läcker ut är uppemot tio gånger så stor som i förra veckan, uppger Länsstyrelsen i Jönköping. Ämnena har särskilt skadlig inverkan på bottenfauna, ryggradslösa vattendjur, alger, växter och fisk. Avdelningschef Emelia Willmarsson på Länsstyrelsens miljöskyddsenhet befarar att utsläppen ska leda till fiskdöd.

– I det pågående läckaget från de brustna dammarna finns det garanterat så höga halter med metaller att det är skadligt för levande organismer, sade hon på måndagen.

Länsstyrelsen uppger att det är flera oönskade ämnen som överskrider gränsvärdena. Willmarsson säger att skyddsbassängerna på området inte är tillräckliga.

– Det är frågan om bassänger med enkel jordbotten. De är under inga omständigheter gjorda för att förvara så här skadligt vatten.

I vattnet finns också uran. I nuläget ser man ingen hälsorisk för anställda, men uranet skulle kunna bli farligt om det når dricksvattenintag.

Göteborgspolisens miljöbrottsenhet har inlett en utredning av läckaget. Enligt polisen är bolaget misstänkt för miljöförstöring. Polisen har även två andra brottsutredningar där Norra Kärr-gruvan berörs.”

——————————————-

Som du ser är artikeln daterad 2018!!

I själva verket är det en lätt omskriven Metro-artikel från igår, och gäller en gruva i Finland. Men det är precis vad som kan hända om Tasmet AB, ett nybildat kanadensiskt bolag, får tillstånd att i ett enormt dagbrott strax intill Vätterns strand gräva efter så kallade sällsynta jordartsmetaller.

P.S. Idag fanns det en bra artikel i Sydsvenska dagbladet. Obs! den är inte fejkad utan kan läsas HÄR!

Karlsborgsbanan

11 november, 2012

På senaste kommunfullmäktigemötet passade jag på att berätta lite om Peak Oil. Apropå att jag tyckte att Hjo kommun gärna kunde ge lite understöd till Karlsborgs kommun i arbetet på att försöka få till modern tågtrafik i vårt hörn av länet.

Peak Oil innebär att produktionskapaciteten i oljefälten har nått sitt maximum och att det framöver kommer att pumpas upp allt mindre olja, trots att efterfrågan ökar. Det beror på att gamla oljefält sinar och det inte upptäcks nya i samma omfattning som tidigare.

Tyvärr finns det nog tillräckligt med olja (+ gas och kol) för att välta hela klimatet på ända, men sjunkande tillgång och ökade priser i vår fullständigt oljeberoende världsekonomi kan också ställa till med problem.

I en nära framtid med skenande bensin- och dieselpriser vore det inte så dumt att ha tillgång till fler eldrivna tåg. Att det dessutom skulle bidra till den nödvändiga klimatsmarta omställningen är ju ingen nackdel.

Läs också här: http://www.skovdenyheter.se/nyhet/24251/utredningen-om-karlsborgsbanan-maste-kompletteras

—————-
Jag läste om Peak Oil i Palmstiernas bok ”Plundring, svält och förgiftning” 1967. Så det är inga nyheter direkt. Men de senaste decennierna har man hävdat att Peak Oil ligger 20 – 40 år framåt i tiden. Fast nu tycks många experter anse att Peak Oil inträffade redan 2008…

Äntligen blir det en rejäl debatt om de allt större barngrupperna!

9 november, 2012

En aktiv tråd på HJO-gruppen om barnomsorgen gillas i skrivande stund av  77 och innehåller 39 kommentarer.

Ett inlägg nyligen säger så här:

”Miljöpartiet! ni var inte ensamma om att ha som vallöfte ”minska barngrupperna i förskolan” Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Centern stod för samma mål. Var fanns era röster när detta budgetförslag lades fram????”

Svaret är:

Jag tror att nästan alla partier lovade ökad personaltäthet och mindre grupper i valet 2010. Även M och KD hade sådana löften. Men inget av dessa partier har lagt fram något budgetförslag med dessa vallöften, varken allianspartier eller socialdemokrater.

Miljöpartiet är det enda partiet, tyvärr, som har lagt konkreta förslag i budgeten både före och efter valet 2010. Vi har varje gång blivit nedröstade av majoriteten.

– Inför 2009 års budget ställde Miljöpartiet två krav:
o Påbörja arbetet att minska storleken på barngrupperna i förskolan.
o Påbörja arbetet att öka lärartätheten i grundskolan, vilket möjliggör färre barn i varje klass.
Men vi blev nedröstade i fullmäktige.

– Inför 2010 års budget försökte Miljöpartiet rädda åtminstone 1½ miljon till fortsatt kvalitetsarbete i förskolan.
Vi blev nedröstade.

– Inför 2011 års budget drev Miljöpartiet följande krav:
o Vi vill att Hjo kommun ska nå målet minst 9 lärare per 100 elever i grundskolan och högst 5 barn per förskollärare i förskolan.
Inget annat parti stödde vårt förslag.

– Inför 2012 års budget hade Miljöpartiet endast två ändringsförslag.
o Ändringsförslag 1: 1,4 miljoner kr överförs från politikområde ”KS förvaltning” (totalt 35,9 miljoner kr) till politikområde ”Barn och utbildning” (totalt 175,7 miljoner kr) för att öka personaltätheten inom barnomsorgen från 5,3 till 5,0 inskrivna barn per årsarbetare.
o Ändringsförslag 2: 2,9 miljoner överförs från överskottet i finansförvaltningen till politikområde ”Barn och utbildning” för att öka antalet lärare från 8,3 till 9,0 per 100 elever.
Majoriteten i fullmäktige avvisade våra ändringsförslag.

– I år har vi i arbetet med budgeten drivit kravet  på ökad personaltäthet och mindre grupper i förskola/skola redan i våras i samband med planeringsförutsättningarna. Inget annat parti har lyft denna fråga i kommunstyrelsen eller i något annat forum. Men vi kommer att arbeta för detta även på kommande fullmäktigemöte den 29 november.

Allt detta finns dokumenterat i protokoll från kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Miljöpartiet har dessutom drivit opinionsarbetet för ökad personaltäthet och mindre grupper i insändare och på möten.

Vi har däremot misslyckats med att få en bred opinion bland föräldrar, mor- och farföräldrar, personal och alla andra hjobor som förstår att förskolan/skolan är viktig, att höja sin röst och kräva förändring!

Tre miljöpartister i en församling på 33 ledamöter kan sparka sig trötta. Det är först när vi får en stark opinion i ryggen som vi kan nå någon framgång.

Så kunde vi t.ex. stoppa förslaget att alla ska gå ut och skotta trottoarerna, tack vara att pensionärsföreningarna mobiliserade massor med folk till det fullmäktigemöte som skulle fatta beslutet.

Vi lyckade vända opinionen och få ett kommunstyrelseuttalande som till slut sågade förslaget att sätta vindkraftverk på Åsens gärde. Förutom hundratals överklaganden hjälpte många företagare på industriområdet till genom att prata med politikerna.

Nu är det alltför långt till valet 2014. Ska vi kunna stoppa överinskrivningarna och långsiktigt bygga ut barnomsorgen kan vi inte nöja oss med att diskutera vilket parti man eventuellt ska rösta på. Det gäller att skapa ett riktigt kraftigt ställningstagande och prata med varje politiker som sitter i kommunfullmäktige. Det är dom som svikit sina vallöften hittills som vi måste få att ändra sig.

Personalen har agerat samlat med ett tydligt uttalande i Hjo Tidning. Föräldrarna måste nog också agera om det ska påverka beslutsfattarna. Det räcker nog inte med paneldebatt och namninsamlingar. Man måste nog hitta på något mer kraftfullt. Men vad? Här behövs konkreta och kreativa idéer!

Och det är bråttom – det blir svårare att påverka när budgeten är klubbad.

Försvarsmakten får inte igenom sin vilja hos Mark- och miljödomstolen när det gäller Karlsborgs flygplats!

8 november, 2012

Försvarsmaktens ansökan om kraftigt ökad verksamhet vid Karlsborgs flygplats hänger ihop med planerna på att göra Vättern och Vätterbygden till ett övningsfält för JAS-flygplan och NATO-övningar. När det gäller just flygplatsen handlar det om en ökning från 2 000 till
10 000 flygrörelser per år.

Länsstyrelsen krävde att miljöbalken skulle följas och alternativa platser och lösningar för verksamhet skulle redovisas. Försvaret vägrade att diskutera några alternativa platser. Då avvisade Länsstyrelsen ansökan. Försvarsmakten överklagade till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Domstolen beslutade idag att i alla fall inte gå på militärens linje och skicka tillbaka ärendet till Länsstyrelsen för handläggning. Istället skickar domstolen ärendet till regeringen med följande motivering:

”I förevarande fall finner domstolen att en redovisning i miljökonsekvensbeskrivningen av alternativa platser för hela eller delar av den utökade verksamheten och alternativa utformningar av verksamheten hade varit befogad om ansökan avsett motsvarande utökning för en civil flygplats. I sådant fall hade det därför varit korrekt av miljöprövningsdelegationen /= Länsstyrelsen/ att, sedan kompletteringsföreläggande inte efterkommits, avvisa ansökan. Då domstolen inte bör göra försvarspolitiska eller militärstrategiska avvägningar får frågan huruvida MKB:n uppfyller gällande krav överlämnas till regeringen utan tillstyrkan eller avstyrkan.”

Nu blir det Reinfeltd, Lööf, Björklund och Hägglund som får visa med hela handen……

(Ops!! Har Hägglund redan ramlat under 4 % -strecket?)