Archive for september, 2012

Spakås eller Sigghusberg?

29 september, 2012

Kommunen har monopol på fysisk planering. Det betyder att det är vår valda kommunfullmäktigeförsamling som beslutar om vi t.ex. ska bygga ut ett nytt bostadsområde. Det är inga föreningar eller företag eller någon stor privat markägare som kan bestämma hur en kommun ska växa till nya områden eller planera ny användning av gamla områden. Det är kommunfullmäktige som i demokratisk ordning styr med översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Anledning är att det är ett gemensamt intresse för alla oss som bor i kommunen hur boende, affärsområden och industriområden utvecklas. Det handlar om mycket skattepengar för infrastruktur och det handlar om miljökonsekvenser. Det handlar om hur vi långsiktigt bygger ett attraktivt och hållbart samhälle.

Förutsättningen för att det ska fungera, som det är tänkt, är att vi har valt politiker som tar sitt ansvar. Jag undrar om de politiker, som gång på gång lyfter fram projektet Fågelås-Spakås till prövning, har förstått att dom har detta ansvar?

Projektet Spakås går kortfattat ut på att rulla ut detaljplan med en matta småhus på åkermark för mellan 123-184 hushåll.

Planen präglas av förra århundradets planpolitik och förvärras dessutom av att det skapas ett litet satellitsamhälle avskilt från Hjo stad.

Det blir alltså varken ett attraktivt landsbygdsboende eller ett koncentrerat stadsboende.

Att den detaljplan för Spakås som nu är på samråd dessutom direkt motarbetar möjligheten till noll- eller plusenergihus och överhuvudtaget saknar miljötänk, gör ju inte saken bättre. 2012 års version av detaljplanen är lika dålig som 2010 års version, som sågades helt även av länsstyrelsen.

Samtidigt satsar Hjo kommun på att köpa in mark och detaljplanelägga Sigghusberg. Det är ur många aspekter ett mycket bättre sätt att bygga ut staden, jämfört med Spakås. Här kan staden växa successivt, vägar och vatten- och avloppsledningar kan förlängas allt efter behov, utan dyra överföringsledningar. De boende får närmare till service och kollektivtrafik och barnen kan gå till skolan på ett tryggt sätt.

Att både Spakås och Sigghusberg öppnas upp för tomtförsäljning under samma decennium  är direkt kontraproduktivt. Här måste den politiska ledningen välja! En stad blir inte attraktiv om den under överskådlig tid består av glest utnyttjade områden som aldrig blir färdigbyggda.

JA till Sigghusberg!
NEJ till Spakås!

Delseger för naturområdet Skarpås!

24 september, 2012

Om du följer min blogg har du sett att jag skrivit om Skarpås i början av året:
T.ex. den 22 januari och den 15 februari.

Det handlade alltså om att ett företag ville bryta berg för att göra grus i ett känsligt område i nordvästra Hjo kommun. Ett område som klassats som ”ett stort opåverkat område” i kommunens översiktsplanering.

Länsstyrelsen godkände dock projektet, med stöd av MÖS, och på grund av att majoriteten av kommunstyrelsens politiker la händerna på ryggen och höll tyst. De boende i området kämpade dock vidare och överklagade tillståndsbeslutet till

Mark- och miljödomstolen (Tingsrätten i Vänersborg). Genom att de närboende skapade opinion, tog fram fakta och ett bra underlag, samtidigt som företaget som ville krossa berg slarvade med uppgifterna, blev miljödomstolens dom glasklar:

1. Företagets miljökonsekvensbeskrivning är så dålig att den inte kan godkännas.
2. Domstolen upphäver länsstyrelsens tillståndsbeslut och avslår ansökan.

Trots en välskriven och tydlig dom valde företaget att försöka överklaga Mark- och miljödomstolens beslut. Därmed går ärendet till högsta Mark- och miljööverdomstolen (Svea Hovrätt i Stockholm).

Där ska man först fundera på om man ska ge ”prövningstillstånd”. Det kan ta några månader. Om överdomstolen anser att ärendet måste prövas blir det en ny vända med papper hit och dit. Och kanske till och med ett besök på platsen från domstolens ledamöter. Annars kan överdomstolen redan vid en första genomgång vägra prövningstillstånd och därmed fastställs Vänersborgsdomstolens dom.

Överdomstolens beslut kan inte överklagas. Jag hoppas och tror att de närboendes goda och sakliga argument även kommer att segra i Stockholm. Kanske blir beslutet bra trots vår kommunlednings passivitet…

Arktis smälter

22 september, 2012

På kartan ovan ser vi hur sommarisen uppe på Nordpolen har extremt liten utbredning. Diagrammet nedan visar detsamma.

Vad händer när isen smälter? Läs: http://effektmagasin.se/vad-hander-nar-arktis-smalter-arktis-klimatforskning-extremvader

Vad gör den svenska regeringen som genom Carl Bildt för tillfället är ordförande i Arktiska rådet? Läs: http://www.supermiljobloggen.se/2012/03/regeringen-splittrade-im-arktis.html och http://www.supermiljobloggen.se/2011/04/det-ar-du-som-kan-radda-varlden.html

Byggnadsnämnden vann över sig själv…

20 september, 2012

… genom att igår eftermiddag ta sitt förnuft till fånga och ändra detaljplanen över Samskolan helt enligt miljöpartiets förslag.

Jag skrev om detta i förra veckan och i förrgår.

Byggnadsnämnden försökte den 28 augusti begränsa användningen av Samskolan till utställningslokal, genom ett beslut om detaljplan. Miljöpartiets ena språkrör, Peter Thornblad, överklagade då beslutet som antagligen var olagligt. Nu ändrar sig byggnadsnämnden helt enligt Peters krav.

En liten seger för demokratin! Därmed faller också överklagandet och renoveringsarbetet kan komma igång. Och vi behöver inte ändra detaljplanen när vi får med oss majoriteten på att göra Samskolan till ett ungdomligt kulturhus!

Nu närmast ska vi se till att bevara Samskolans fasad och förhindra fula och dyra utbyggnader i glas och stål :-).

Silar mygg och sväljer kameler…

19 september, 2012

Matt 23:23-24 ”Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Ni blinda ledare, som silar mygg men sväljer kameler!”

Det här uttrycket – sila mygg och svälja kameler – används tyvärr ofta för att låta bli att göra det lilla, med hänvisning till att det finns större saker som bör göras. Ett antal insändarskribenter i SLA/HT har använt detta argument mot att människor runt Vättern vägrar acceptera att Försvarsmakten skjuter och bombar i Vättern. Med hänvisning till att det finns andra källor som smutsar ned Vättern ska man låta stridsflygplanen flyga runt som dom vill.

(Observera att dessa JAS-kramare inte startar någon aktionsgrupp mot kamelerna – de hot som dom anser vara större en krigsherrarnas myggor! Dom har heller inte fattat budskapet ovan: man ska ”göra det ena utan att försumma det andra”. När det gäller att behålla ett gott dricksvatten bör man nog sila bort både mygg och kameler ;-))

Dessutom, den absolut mest kostnadseffektiva miljöåtgärden vore att stoppa försvarets buller, avgasutsläpp och raket- och kulsprutebeskjutning över Vättern. Det skulle bli en direkt och omedelbar vinst på alla plan!

Apropå stora och små miljöåtgärder: att stoppa exploateringen av Arktis är en riktig kamel! Jag fick just en positiv nyhet från Greenpeace: kolla här!

Bryter byggnadsnämnden mot lagen eller…

18 september, 2012

… tar nämnden tillbaka sitt odemokratiska beslut så att  renoveringen av Samskolan kan påbörjas? Vi får hoppas att det är viktigare för byggnadsnämnden att komma igång med arbetet än att tvinga igenom en bestämmelse som förhindrar att Samskolan kan användas till något annat än samlings- och utställningslokaler.

Det hela hänger på en liten etta (1). På detaljplanens karta står ett C på den nya förbindelsen mellan Samskolans baksida och Biblioteket. C innebär ”Centrumbebyggelse (verksamheter)”.

Men på Samskolans byggnad står C1. Detta betyder ”Centrumbebyggelse (samlings- och utställningslokaler)”. Det riskerar inskränka verksamheten till museiverksamhet och förhindra alla andra verksamheter.

Om byggnadsnämnden hade klassat Samskolans användning med ett enkelt C, (och inte försökt gå förbi den demokratiska processen och smyga in ett begränsande C1) hade det enkla planförfarandet kunnat genomföras och renoveringen hade kunnat vara igång. Det är det odemokratiska agerandet som bär skulden till den fördröjning av arbetet som nu uppstår.

I dagens Hjo Tidning säger företrädare för byggnadsnämnden att synpunkterna från miljöpartisten Peter Thornblad – att plan- och bygglagen bör följas – handlar om ”sabotage och ett sätt att fördröja projektet”. Men miljöpartiets synpunkter framfördes redan under samrådet i juli/augusti (trots att det genomfördes under semestertider). Dåliga rådgivare och/eller maktfullkomlig arrogans har fått ut byggnadsnämnden på odemokratiska villovägar, något som verkligen kan fördröja projektet.

Fortfarande finns dock tid för byggnadsnämnden att besinna sig.

——————————–
Citat ur miljöpartiets samrådsyttrande:

”I samrådshandlingen ”Delar av KVARTERET PEDAGOGIEN”, upprättad i juni 2012, framgår det både av text och plankarta att verksamheten i Samskolan begränsas till samlings- och utställningslokal. Enligt vår uppfattning är det både fel och onödigt att göra en sådan kraftig inskränkning i detaljplanen vad gäller byggnadens användning.
/../ Undertecknade protesterar samtidigt mot att detaljplaneförändringen sker genom enkelt planförförande som minskar allmänhetens deltagande och inflytande i processen. Över 500 personer i Hjo har skrivit på namnlistor som kräver att Samskolan ska användas som allaktivitetshus med ungdomsverksamhet som bas, enligt tidigare budgetbeslut i kommunfullmäktige. Det är med andra ord uppenbart att en detaljplan som reglerar verksamheten i Samskolan definitivt inte saknar intresse för allmänheten. Att då genomföra ett enkelt planförfarande strider mot 5 kap. 7 § punkt 1 i plan- och bygglagen.”

Miljöpartiet öveklagar detaljplan Pedagogien

13 september, 2012

Peter Thornblad, ett av miljöpartiets språkrör i Hjo, har lämnat in ett överklagande av den detaljplan över Samskolan som beslutats av Byggnadsnämnden under sommarsemestern.

(Hela överklagandet återges under Kommentar nedan.)

Bakgrunden är kort följande: I kommunens budget för 2011 och 2012 framgår att Samskolan ska renoveras och rustas upp för 8 miljoner kr. Syftet är att skapa ett allaktivitetshus med ungdomsverksamhet som bas. I februari 2012 – efter att kommunledningen några månader tidigare varit på en resa till Paris – beslutade kommunfullmäktige om ett ”inriktningsbeslut” som skulle kunna göra Samskolan till ett Museum istället för ett aktivitetshus för alla åldrar. Detta ”inriktningsbeslut” måste dock följas upp av ett ekonomiskt underbyggt beslut i budget 2013 (eller i ett annat kommunfullmäktigebeslut som ändrar den nu gällande budgeten).

Vad som har hänt under sommaren 2012 är att byggnadsnämnden (vid detta tillfälle bemannad med en folkpartist, en moderat och tre socialdemokrater) försökt besluta att Samskolan endast ska kunna användas till samlings- och utställningslokal. Trixet är att snabbt göra en detaljplan med ”enkelt planförfarande” som så få som möjligt kan påverka.

På så sätt undviker man att den folkvalda kommunfullmäktige-församlingen får besluta i saken. Man försöker undvika en öppen, demokratisk debatt och ställa kommuninvånarna inför fullbordat faktum: användningen av Samskolan är enligt detaljplan begränsad till museiverksamhet! (Ungefär som enväldets Karl XI: ”I herredagsmän resen icke så fort, vad göras skall är redan gjort.”)

Så kallat ”enkelt planförfarande” kan användas om det gäller en fråga som endast berör de närmaste grannarna och inte är av allmänt intresse. Hur byggnadsnämndens ledamöter kan låtsas som att användningen av Samskolan inte är av allmänt intresse i Hjo är en gåta!

Byggnadsnämndens beslut om detaljplan strider mot plan- och bygglagen. Det är i alla fall vad miljöpartiet hävdar genom Peter Thornblads överklagande. Länsstyrelsen är första instans att nu avgöra ärendet.

P.S. 1/ Byggnadsnämnden kan nu – om den vill – med ett enkelt beslut ändra sitt beslut till detaljplan genom att stryka bestämmelsen om att Samskolan endast får användas till utställningsverksamhet. Det handlar om att stryka C1 och istället skriva C och stryka några meningar i planbeskrivningen. I så fall faller överklagandet om brott mot plan- och bygglagen.

P.S. 2/ Obs! Nu gäller det inte utbyggnaden av GLASSTRUTEN. Det verkar som om kommunledningen vill fixa den i en kommande detaljplan…

Öppet brev

11 september, 2012

I dagens Hjo tidning fick vi in nedanstående öppna brev:

Miljöpartiet de gröna i Hjo är utestängda från kommunens budgetberedning. Genom detta öppna brev vill vi ändå försöka medverka till en förbättring av kommande budget 2013-2015. Kommunfullmäktige beslutar senare i höst.

Den 5 september hölls en informationsdag, där kommunens verksamhetschefer och ekonomer presenterade analyser av dagsläget och prognoser om framtiden.

Hur ser det då ut? Sammanfattningsvis var budskapet att Hjo kommuns ekonomi stadigt försämras under kommande år. De årliga resultaten sjunker och skulderna ökar. Kapitalkostnaderna riskerar att tränga ut satsningar som behövs för att behålla och rekrytera kunnig personal. Både barn och gamla drabbas redan av sparbeting.

Den enskilt största orsaken till de försämrade utsikterna är satsningen på det s.k. Kulturkvarteret Pedagogien. Det handlar om investeringar på ca 60 miljoner kronor under åren 2012-2015 – utöver alla de andra investeringar som måste göras. Den första etappen innebär att Samskolan görs om till ett museum med utställningsverksamhet. Driftskostnaderna är överhuvudtaget inte budgeterade.

Mot bakgrund av en hotande svensk lågkonjunktur och fortsatt finanskris i Europa borde kommunledningen tänka om och inte förvärra den lokala ekonomin i Hjo genom ansvarslös skuldsättning på grund av Kulturkvarteret Pedagogien.

  • Avbryt museiprojektet Samskolan nu!
  • Styr om investeringsplanen så att Medborgarhuset Park, inklusive biosalongen, kan genomgå en rimlig renovering och upprustning.
  • Lägg övriga planer på Grönköpingssalar, Teliahus och Glasutbyggnader på is.

Vi uppmanar budgetberedningen: Förändra budgetförslaget så att det blir realistiskt, ansvarsfullt och långsiktigt hållbart.

Miljöpartiet de gröna i Hjo
genom
Anna-Karin Fredrikson
Christer Haagman

Att koka grodor…

5 september, 2012

I gårdagens Hjo Tidning fanns ytterligare ett debattinlägg i ämnet: försvarsmaktens angrepp på vårt dricksvatten. Per Madestam, vice ordförande för Hjobygdens Naturskyddsförening, bemötte Torbjörn Birgersson och beskrev målade hur stridsflygplanens skjutningar i Vättern kan kännas lika motbjudande som när någon spottar snus i den grävda dricksvattenbrunnen. ”Snushalten är nog inte ens mätbar, men vetskapen om det var motbjudande. Man gör helt enkelt inte så”, skriver Per.

Apropå försvarets förorening av Vättern med bly och andra gifter skriver Per: ”Allt är lugnt, ingen fara, säger försvarsmaktens experter och konsulter. Sakta ökas verksamheten på, för det var ju ingen fara, och plötsligt är det försent. Det har blivit en miljökatastrof. Kanske inte i din och min livstid Torbjörn, men vi var med och lät det hända…”

Per drar liknelsen med att man kan koka grodor utan att dom märker det, bara man höjer temperaturen långsamt. Detta är dock lika fel som att strutsen stoppar huvudet i sanden. Som medlemmar i SNF tycker jag inte att vi ska baktala våra djuriska vänner på detta sätt. Det är ju helt enkelt inte sant. (Kolla här!) För övrigt ett starkt och klokt inlägg i diskussionen!

PS-et, som Per lägger till sist i sitt inlägg, vidarebefordrar tyvärr Birgerssons felaktiga påstående om min politiska hemvist. (Se tidigare blogginlägg.) Per skrev också att han tyckte det var synd att Birgersson inte kunde komma med på Ängens dag i Långeruder. ”Christer Haagman var inte heller med, så du hade kunnat komma obeväpnad” avslutar Per.

Jag skrämmer naturligtvis inte Birgersson på något sätt. Med sina kontakter inom militären kan han nog dessutom ha tagit reda på att jag redan som 19-åring vapenvägrade och i största allmänhet alltid haft stor förkärlek för pacifistiska idéer!

P.S. Till Torbjörn: Du har säkert läst även Vätternvårdsförbundets rapport 103. Jag kikade på den först häromdagen och fick veta att man började med skjutningar och bombfällningar i norra Vättern redan på 1920-talet – inte i mitten av 50-talet som Försvarsmakten felaktigt uppger i sin tillståndsansökan. (Citat ur rapport 103: ”I en ‘underdånig skrift till Kungl.Maj:t’ skriver 1943 ett antal yrkesfiskare i Karlsborgsområdet att ‘skjutning och särskilt bombfällning ut mot Vättern vållat så stort intrång i fisket att detta under senare år knappast lämnat dem nödig utkomst’ ”. Sid 87) Vidare kan man läsa att mängden dumpad ammunition som tillförts Vättern under perioden 1940-1970 beräknas till 5 500 ton. Varje ytterligare kula eller raket är som att spotta snus i sin egen dricksvattenbrunn.