Archive for juni, 2012

Glad midsommar!

22 juni, 2012

Klicka på länken och var med och skydda Arktis!

http://www.savethearctic.org/?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=arctic_se

Morot åt museiverksamhet och piska åt barn och gamla!

21 juni, 2012

Onsdagens kommunfullmäktige beslutade att backa upp förslagen i de så kallade Planerings-förutsättningarna, dvs riktlinjer för den budget som ska beslutas i höst och gälla 2013-2015. Samtliga partier – utom Miljöpartiet – rättade in sig i ledet. Endast Miljöpartiets tre ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Tråkigt, eftersom det ger signalen att både skola, barnomsorg och äldrevård nu ska spara in på sina verksamheter med nästan 5 miljoner kronor motsvarande ca 10 årsarbetare. (3,3 miljoner för att klara 2012 års budgetramar enligt senaste prognos och 1,2 miljoner i nytt sparbeting för 2013.)

Samtidigt laddar M+KD+C+FP+S+V upp en investeringsboom på 166 miljoner kronor under 2012-2015! Det kan komma att tvinga fram ökade låneskulder på mellan 60 och 80 miljoner kronor. Plötsligt överges målen om ”god ekonomisk hushållning” som enligt tidigare budgetmål innebär minskad låneskuld och självfinansierade investeringar.

Miljöpartiet ser positivt på en frisk men balanserad investeringspolitik. Investeringar i t.ex. skola, fastigheter, infrastruktur, kommunikationer skapar arbete och nya inkomster. Men i dagens verklighet med en långdragen ekonomisk kris runt hörnet och en ännu större, pågående ekologisk kris med klimatförändring, naturresursförstöring och artutrotning måste investeringarna bidra till en omställning av samhället i en social och miljömässig mer hållbar riktning.

Det som driver på den moderatledda storalliansens investeringsexplosion är satsningen på Kulturkvarteret Pedagogien med 60-70 miljoner kronor. Det nya Museet Samskolan ska även få en vaktmästartjänst på 400 000 kr/år enligt gårdagens beslut. Men pengar till kompetensutveckling för äldrevårdens personal saknas, trots att det är ett lagkrav att förbättra utbildningsnivån.

Investeringarna för att öka energisparandet krymper ihop till noll. Detta är en typ av investeringar som till och med på kort sikt minskar driftskostnaderna. Ändå skär den stora politiska majoriteten ner målsättningen om 2 % per år till 2 % på fem år (eller från 20 % energieffektivisering fram till 2020 till bara 4 %).

Nu är det kanske inte så mörkt ändå. Det finns förhoppningsvis ljus i tunneln (som inte är ett mötande tåg…). Den stora majoriteten i gårdagens kommunfullmäktige kan lätt delas upp i sina beståndsdelar när kunskapen om den verkliga situationen  och folkopinionen växer till sig. Om inte annat är det val igen hösten 2014 :-).

Ett av glädjeämnena i gårdagens diskussion var att en av de socialdemokratiska fullmäktigeledamöterna höll ett strålande inlägg, som i sak stödde Miljöpartiets uppfattning. En spetsig formulering var att kommunen nu går in i en mångmiljonsatsning på ”Pedagogien” utan annat underlag är några Powerpoint-bilder (syftande på f.d. stadsarkitektens bildvisningar). Det finns inte ens några preliminära uppskattningar av driftskostnaderna!

Får sådana uppfattningar större styrka inom (S) samtidigt som kritikerna inom (M) och (FP) vågar tala ur skägget, kan den stora majoriteten snart vara ett minne blott.

Namninsamling för Ungdoms- och Allaktivitetshus i Samskolan

14 juni, 2012

Det är uppenbart att det finns ett starkt stöd för att prioritera ungdomsverksamhet och en bred, folklig kulturaktivitet för alla åldrar i Samskolan. Att genomföra förslaget med museum och en ”utstickande” glasutbyggnad i Samskoleparken kräver att kommunpolitikerna är väl avskärmade från hjoborna. Den politiska majoriteten måste nämligen i så fall svika sina vallöften och åsidosätta sitt demokratiska uppdrag.

I dagsläget har 478 personer skrivit sitt namn på nedanstående namnlista. Har du inte skrivit på har du fortfarande chansen att komma med på listan: mejla christer.haagman@gmail.com och skriv att du vill vara med!

Hjobor stöder vårt förslag, oavsett partifärg, och vi har även fått en hel del stöd från medlemmar i både det moderata partiet och det socialdemokratiska partiet.

Vad händer nu?
Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 20 juni kl. 18:30 på Park. På dagordningen finns något som kallas Planerings-förutsättningar (och förkortas PFÖ). Där dras riktlinjerna upp för budgeten 2013. Skarpt beslut om budgeten tas först till hösten, i november, men PFÖ-beslutet är styrande och förvaltningen börjar jobba efter de politiska planer som presenteras i dokumentet.

Vad står det då om Samskolan? Jo, byggnaden ska rustas upp under 2012 och syftet är att fullfölja ”inriktningsbeslutet” om det s.k. Kulturkvarteret Pedagogien. Det innebär att Samskolan ska rustas upp till att tjäna som museum med utställningslokaler och en samlingssal (”fas 1”). Denna första etapp kostar 8,35 miljoner kronor och ska göra Samskolan till ett museum. Det står inget om etapp 2 som är kostnadsberäknad till 20,9 miljoner (inklusive glasstruten) eller etapp 3 som går loss på 39,7 miljoner.

Men underförstått finns dessa projekt med genom att investerings-budgeten avsätter ca 50 miljoner till Park-projektet under 2013-2015. Drygt 10 miljoner är bortprutat från ursprungsförslaget. Vad och varför framgår inte.

Om majoriteten i fullmäktige röstar för dokumentet Planerings-förutsättningar betyder det att man har inte bryr sig om den starka opinion som finns. Man vägrar diskutera alternativ och man sviker sina vallöften. Kanske finns det dock en liten chans att fullmäktigeledamöterna tvekar och ändrar sig i sista stund? Den som kommer på fullmäktigemötet i Park på onsdag kväll får veta.

Fortsatt trängsel bakom borgarstaketet…

8 juni, 2012

Den borgerliga alliansen har åter lyckas med konststycket att knyta upp socialdemokraterna bakom en ekonomisk inriktning som innebär nedskärningar i skola och äldrevård, fortsatta vårdnadsbidrag och fullföljd privatisering av hemtjänsten (LOV).

”För oss är det viktigare att vara med och påverka än att träta ideologiskt, säger Marie Lindberg (S)”, enligt Hjo Tidning nr 42 årgång 165. Om det politiska alternativet för socialdemokrater är att träta, får man naturligtvis vara glad att dom istället står bakom det borgerliga staketet.

Miljöpartiet har under arbetet med planeringsförutsättningarna (PFÖ) lagt fram en 10-punktslista med olika förslag som skulle förbättra verksamheterna (hela listan återfinns under kommentarer nedan). Jag kan förstå att vissa förslag inte är så populära, t.ex. förslaget att sänka politikerlönerna med 10 %, men att vägra lönsamma investeringar i effektivare energianvändning är svårförståeligt.

Det är en hård nedskärningsbudget som nu planeras för 2013 samtidigt som miljonerna rullar till det nya museet i Samskolan. Det är märkligt att folkpartiet, som säger sig värna om skolan och har ordförandeposten i Barn- och ungdomsutskottet, låter sig dras med i museum-karusellen och inte försvarar kärnverksamheten. Bengt-Eric Lindh (FP) kommenterar ekonomin med följande uttalande i nämnda nr av HT:

”Många tror att vi politiker bara räknar och håller på med siffror, men det är alltid människorna inom verksamheterna som är viktigast”.

Risken är att många upptäcker att vissa politiker inte ens kan räkna…

Skolan, som enligt aktuell budgetuppföljning har svårt att klara 2012 års budget, ställs inför nya sparbeting 2013. I investeringsbudgeten saknas pengar för ombyggnad av B-huset under hela planeringsperioden. I PFÖ-dokumentet går det att till viss del läsa sig till de svårigheter skolan kämpar med: vidareutbildningsbehov hos rektorer, psykisk ohälsa hos eleverna, sjunkande kunskapsresultat, underbemanning inom fritis, överinskrivning av barn på förskolorna, etc. Men moderatallians + socialdemokrater slår dövörat till.

Vård och Omsorg står inför liknande problem. Budgetprognosen för 2012 pekar mot ett underskott på närmare två miljoner kronor. Inför 2013 kräver den politiska majoriteten ytterligare kostnadsminskning på 800 000 kr. För ökad personaltäthet inom demensvården finns inget budgeterat, något som Socialstyrelsen har föreslagit.

Något måste ha hänt med nuvarande kommunledning. Från att under flera år gått med två och tredubbelt för stora vinstresultat, svänger majoriteten nu över till att under en fyraårsperiod (2012-2015) investera över 160 miljoner kronor. Upp till hälften av denna summa kan behöva lånas upp. Investeringarna i skola, vård och omsorg är mycket blygsamma under perioden. Det som driver fram lånebehovet är framförallt de stora investeringarna i ”Kulturkvarteret Pedagogien”, något som under lång tid kommer att belasta verksamheterna med ökade kapitaltjänstkostnader. Och denna plötsliga frikostighet med skattepengar sker dessutom i en tid av mycket stor ekonomisk osäkerhet internationellt.

Vad som också bör uppmärksammas är att moderatalliansen + socialdemokraterna överger stadsparksvillorna (där finns inte en krona i investeringsbudgeten under hela perioden 2013-2016), att majoriteten inte ens strävar efter att nå målet 25 % ekologisk mat (var har alliansens ”gröna röst” gömt sig?) och att man har skurit ned energisparandet från tidigare 2 % om året till 2 % på fem år! 2015 och 2016 är energisparandets investeringar nere i 0 kronor!

 

Stridsflyg hotar Vättern och Hjo kommun!

7 juni, 2012

Nu har Försvarsmakten lämnat in sin ansökan om tillstånd att kraftigt utöka flyg- och skjutverksamheten över, runt och i Vättern. Där framgår bland annat att jetplanet SK60 ska dyka ner till 50 meter över vattenytan precis framför Hjo hamn och sedan, på denna låga höjd, dra längs stranden norrut mot Brevik. De som ska flyga är ovana personer under utbildning. De mest oskolade piloterna ska inte svänga framför hamnen utan i enlighet med Varv 1 fortsätta in över land och runda Korsberga för att sedan svänga nordost över Mullsjön mot Grevbäck för att till sist avfyra raketer ner i Vättern utanför badplatsen Enebågen. Detta låter kanske som ett elakt aprilskämt med det står att läsa i dokumenten på Försvarsmaktens hemsida.

Stridsflygplanet JAS 39 Gripen ska göra sitt oändlighetstecken över Vättern, ett så kallat flygvarv, 1500 gånger om året. SK60 ska göra 650 flygvarv per år över Hjo.

På nationaldagen samlades en stor grupp kunniga och engagerade människor i Askersund. Vi kom från olika kommuner runt Vättern med det gemensamma målet att sätta stopp för de militära galenskaperna.