Archive for januari, 2012

Miljöpartiet vill ha Allaktivitetshus!

31 januari, 2012

Följande insändare har vi skickat till Hjo Tidning:

Miljöpartiet vill ha Allaktivitetshus!
Miljöpartiet de gröna gick till val på att bl.a. verka för ett ungdomens Allaktivitetshus samt en upprustning av Park. Liknande löften gavs av moderater och socialdemokrater. Målet var tydligt: Renovera Samskolan och satsa på ungdomsverksamhet som bas för en bred kultur- och fritidsverksamhet för hjobor i alla åldrar.  I investeringsbudgeten avsattes 8 miljoner kronor. Bygglov och startbesked gavs den 30 augusti 2011.

Plötsligt, efter Parisresan, har de andra partierna ändrat sig. Nu föreslår kommunstyrelsens majoritet att 8 miljoner kronor (minst!) istället ska satsas på att omedelbart göra Samskolan till ett museum med tillfälliga och permanenta utställningar. Det talas om att eventuellt få låna en utställning från Svenskt Tenn under en 6-månadersperid. Några avtal eller erbjudanden finns dock inte redovisade i kommunstyrelsens förslag. Någon driftskostnad för den nya permanenta museiverksamheten finns inte heller redovisad.

Kommunstyrelsens förslag går ut på att projektet ”Allaktivitetshus för alla åldrar” läggs ned och istället ska det utredas om en ungdomsgård kan skapas genom om- eller tillbyggnader bakom Park. Kommunstyrelsen vill även här att fullmäktige ska fatta beslut utan redovisning av ekonomiska ramar. Vi tycker inte att det är att visa ekonomiskt ansvar för kommuninvånarnas pengar, att fatta sådana mångmiljonbeslut utan nödvändigt beslutsunderlag.

Miljöpartiet står fast vid sitt vallöfte att det nu är dags att satsa på ungdomen och ett allaktivitetshus i Samskolan. Vi tror att vi har ett massivt stöd för detta bland kommuninvånarna i Hjo. Inget parti gick till val på att göra Samskolan till museum. Om inte fullmäktige tar sitt ansvar på torsdag överväger vi att begära en lokal folkomröstning i frågan?

Anna-Karin Fredrikson, kommunstyrelseledamot (MP)
Christer Haagman, kommunstyrelseledamot (MP)
Peter Thornblad, fullmäktigeledamot (MP)

(finns införd i dagens HT med annan rubrik)

Kommunpolitiker i Hjo bör ta sitt ansvar och inte skylla på tjänstemän för bergtäkt i Skarpås.

26 januari, 2012

Att centralisera miljötillsynen till kommunalförbundet MÖS i Skövde har som sagt sina fördelar. Med 28 miljöinspektörer, 4 administratörer och 2 chefer kan man säkert uträtta mycket miljökontroll på kort tid. Speciellt om man tillämpar vargflocksmetoden.

Men så som det nu är upplagt, med koncentration på myndighetsutövning, blir allt annat miljöarbete lidande. Särskilt i småkommuner. I Hjo har resurserna varit nästan obefintliga i fyra år.

Skarpås bergtäkt tycks bli ett annat exempel på risken med att lämna bort makten över miljöfrågorna till en annan organisation (= kommunal- förbundet MÖS).

Ingen politiker i Hjo kan hållas ansvarig av kommuninvånarna eftersom hela bergtäktsärendet handlagts på delegation av tjänstemän.

Trots att placeringen i Skarpås på flera sätt strider mot kommunens översiktsplan behandlas tillståndsansökan för en bergtäkt med ”betydande miljöpåverkan” som en fråga utan större vikt. Biträdande miljöchef i MÖS godkänner verksamheten ”utan erinran” i ett delegationsbeslut.

Våra valda politiker i Hjo yttrar sig inte. Tyvärr är det vissa som inte vill utan tycker det är bekvämt att hänvisa till tjänstemännen. Men hur går det då med demokratin? Biträdande miljöchef kan varken röstas in eller ut…

Jag tycker att mycket talar för att det är klart olämpligt att nu öppna en bergtäkt i Skarpås. Framförallt är påverkan på det stora öringprojektet inte tillräckligt utredd.

Jag kommer att begära att kommunstyrelsen tar sitt politiska ansvar och yttrar sig innan denna fråga avgörs i Mark- och miljödomstolen. (Se vidare under kommentarer nedan.)

Seger för hjoborna! Stopp för vindkraft på Åsens gärde!

23 januari, 2012

Den 20 januari 2012 beslutade Mark- och miljödomstolen i Vänersborg att förbjuda uppförandet av ett 150 meter högt vindkraftverk alldeles intill Hjo stad på Åsens gärde. Beslutet, som en knapp majoritet av moderater och socialdemokrater i miljö- och bygglovnämnden drev igenom den 11 november 2010, är därmed upphävt.

Tack till alla hjobor som protesterat och särskilt till den handfull som hängde med i protesten ända till segern! Utan denna opinion hade vi nog inte fått både majoriteten i kommunstyrelsen och MÖS att skicka in kritiska yttranden.

Vi behöver bygga mycket vindkraft i Sveriges avlånga och vindrika land. Men de stora vindkraftverken bör samlas i grupper och placeras på platser där det blåser bra och håller avstånd till bebyggelse.

Hjo kommun har en enkel och – för de flesta som kan läsa – lättfattlig vindkraftsplan där lämpliga områden för vindkraftverk är utpekade. Nu får vi hoppas att byggnadsnämnden i Hjo följer vindkraftsplanen framöver och att vi får se många vindkraftsparker växa upp på de rätta platserna.

Ytterligare ett skäl som Mark- och miljödomstolen redovisar är att Försvarsmakten inte vill ha vindkraftverk överhuvudtaget i större delen av Hjo kommun – pga att dom planerar lågflygning med bombplanen JAS och SK60 över våra bygder. Det påminner oss om att vi har en annan viktig uppgift: att samordna motståndet mot att använda Vättern som övningsområde och skjutfält!

Skarpås

22 januari, 2012

Det mesta miljöarbetet i Hjo kommun sköts nu på distans av MÖS. Det finns vissa fördelar med detta. Gott om personal gör att det går att genomföra massiva tillsynsaktioner. Den fristående rollen gör att MÖS lättare kan agera som tuff miljö- och hälsoskyddspolis. Det går t.ex. lättare att stänga snuskiga restauranger utan att ha kommunalråd hängande i hasorna :-).

Men nackdelarna är större. Långsiktigt måste man ha folket med sig för att genomföra den miljöomställning som krävs. Då behövs lokal förankring och delaktighet från medborgare och politiker. Ett MÖS som svävar ovanför och utanför blir lätt offer för byråkratisk övernit och paragrafrytteri.  En tuff polisiär kontrollfunktion kan då gå i väggen och bli så ifrågasatt att den inte längre fungerar.

Frågan om bergtäkten i Skarpås verkar ha blivit ett allvarligt misstag just på grund av bristande demokratisk förankring. Hela ärendet tycks ha skötts på delegation av tjänstemän trots att det uppenbart ”är av stor vikt eller har principiell betydelse”. Då ska det enligt regelverket handläggas av politiker.

Nu tycks ledande politiker i Hjo lägga händerna på ryggen och säga att vi litar på tjänstemännen i MÖS och på länsstyrelsen.

Vem ska hjoborna då kunna ställa till svars för beslut man inte gillar?

Jag får nog anledning att återkomma i denna fråga….

Från Kylbergsmuseum till Estridmuseum!

21 januari, 2012

”Torbjörn Birgersson (fp) dök upp i valet 1998 från ingenstans och fick nästan 30 procent på frågan om att stoppa Kylbergsmuseet.” Citatet kommer från Nyheter P4 Skaraborg.

Att göra Samskolan till ett museum med tavlor målade av Carl Kylberg drevs då främst av kommunalrådet och socialdemokraten Kjell Aldsten med hjälp av stadsarkitekten Ylander
(eller om det var tvärtom :-)).

Upprustningen av Samskolan till ett museum (i världsklass naturligtvis!) skulle då kosta 4 miljoner kronor.

Folkpartiet under Torbjörn Birgerssons ledning gick strax före valet 1998 ut och sa att de skulle stoppa satsningen på Kylbergsmuseet om de fick väljarnas stöd. Folkpartiet gjorde ett sensationsval och gick från 3 mandat till 10 och blev största parti i fullmäktige. Socialdemokraterna halverades nästan och gick från 14 till 8 mandat.

Nu upprepar sig historien. Men i uppgraderad skala. Kylbergsmuseet skulle kosta 4 miljoner skattekronor. Förslaget nu att göra Samskolan till museum (med det osäkra muntliga löftet om att kunna skapa en utställning om Estrid Ericson – men i världsklass naturligtvis!) kommer att kosta minst 8 miljoner kronor – alltså dubbelt upp. Nu drivs muséeprojektet, 14 år senare, av kommunalrådet Catrin Hulmarker (M) med hjälp av före detta stadsarkitekten Ylander
(eller om det är tvärtom :-)).

Och folkpartiet är med på resan.

Det finns dock skillnader:

* 1998 fanns ingen alternativ verksamhet i Samskolan. 2012 finns ett jättebra förslag, projekterat och klart, att göra Samskolan till ett Allaktivitetshus med ungdomsverksamhet som bas. Ett projekt som alla partier ställt sig bakom – till dess före detta stadsarkitekten ordnade en resa till Paris med delar av kommunledningen. Socialdemokraterna var representerade och även här var folkpartiet med på resan.

* 1998 var ett valår. 2012 är det fortfarande långt till nästa val. Alla partier som är representerade i kommunstyrelsen, utom Miljöpartiet de gröna, ställer upp på Estridmuseet – än så länge.

* Miljöpartiet är inget kulturfientligt missnöjesparti. Vi säger JA till att 8 miljoner satsas på ett Allaktivitetshus med ungdomsverksamhet och vi säger JA till att successivt utveckla kulturturism och utställningsverksamhet med bas i stadsparksvillorna. Men vi säger NEJ till att göra Samskolan till museum samtidigt som Allaktivitetshuset degraderas till en separat ungdomsgård, som troligen kommer att kosta ett tvåsiffrigt miljonbelopp, om det ska byggas upp något acceptabelt bakom Park. Samtidigt investeras ytterligare 7-8 miljoner för att hålla stadsparksvillorna i skick utan att satsa på utveckling av verksamheten där. Det är dumt, dyrt och ansvarslöst. Och det är ett stort SVEK mot ungdomskulturen i Hjo som nästan var framme vid målet!

Ett glädjande reportage i Hjo Tidning!

20 januari, 2012

Det eftersatta underhållet på villorna i Stadsparken är på väg att åtgärdas! Mer är på gång. Stadsparken, Hamnen och Trästaden är ju själ och hjärta i Hjo. Villa Svea, och på lite längre sikt Societetshuset, kan utvecklas till riktiga magneter i en kulturturistisk strategi. Flertalet av den så kallade ”Parisgruppens” idéer kan utvecklas och frodas här. Utan verksamhet och aktivitet riskerar husen att förfalla och området att tyna bort (bli en ”övergiven plats”).

Satsningen på kulturturism i stadsparksvillorna kan förenas med den strålande idén att sätta ungdomskulturen i centrum och göra Samskolan till ett Allaktivitetshus för alla åldrar! Detta till en betydligt lägre kostnad än att bygga en ny ”ungdomsgård” på Parkområdet.

http://tropahjo.weebly.com/uploads/1/2/0/5/1205308/allaktivitetsalternativmedkultur.pdf

Mer om ”Projekt Samreal” – som alltså inte handlar om att flytta en ungdomsgård! – kan du läsa här.

http://tropahjo.weebly.com/uploads/1/2/0/5/1205308/allaktivitetsalternativmedkultur.pdf

Några fakta om beslutet om Samskolan…

19 januari, 2012

Catrin Hulmarker går idag ut på facebook och skriver:

”Glädjande enighet i kommunstyrelsen…nu skapar vi ett kulturkvarter i Parkområdet genom att samla bibliotek, ungdomsgård, turistservice, fasta- och tillfälliga utställningar, bio, teater, musikevenemang, danskvällar, kursverksamhet, föredrag och events i ett och samma område.”

Detta är tyvärr inte sant.

1. Kommunstyrelsen har inte skapat något kulturkvarter. Kommunstyrelsens stora majoritet (14-1) har beslutat att föreslå fullmäktige att riva upp det tidigare beslutet att skapa ett Allaktivitetshus med ungdomsverksamhet i Samskolan. Majoriteten gör detta genom att föreslå att Samskolan ska göras till ett museum med fasta och tillfälliga utställningar.

2. Kommunstyrelsen har inte något alternativ till vad verksamheten i det planerade Allaktivitetshuset ska ta vägen. Den breda, folkliga kultur- och ungdomssatsningen har krympt till att en ”ungdomsgård” ska placeras någonstans på området. Detta ska utredas. Det talas vagt om nybyggnader, tillbyggnader eller ombyggnader. Men det finns ingen budget. Om det inte bara ska bli ett litet kyffe i Teliahusets förrådslokaler handlar det om ett tvåsiffrigt miljonbelopp.

3. När utredningen om ungdomsverksamheten är klar i april ska Samskolan helst redan vara omprojekterad till museum och arbetet påbörjat. Det är så bråttom för att det eventuellt finns möjlighet att ha en sex månaders utställning om Estrid Ericson i Samskolan under jubileumsåret 2013. Det finns alltså ingen valfrihet för fullmäktige i det moderatstyrda förslaget.

4. Beslutet togs inte i enighet. Miljöpartiet hade både yrkande och reservation. Vi försökte få med de andra partierna på att åtminstone utreda möjligheter och kostnader för ett alternativ till projektet Allaktivitetshus i Samskolan innan idén spolades. Vi tyckte det skulle vara mer renhårigt, ekonomiskt ansvarsfullt och dessutom lite mer respektfullt för dom som under lång tid ställt in sig på att få genomföra en spännande samverkansidé mellan ungdomsverksamhet, bibliotek, Park, turistbyrå och föreningsliv.

5. Miljöpartiet har lagt fram ett förslag som är en jättebra helhetslösning för både ungdomskultur och kulturturism. Se länken http://tropahjo.weebly.com/uploads/1/2/0/5/1205308/allaktivitetsalternativmedkultur.pdf

Kommunstyrelsen vill bryta löftet…

18 januari, 2012

Julen är slut. Definitivt. Det glada löftet dagen innan jul att kommunalrådet Catrin Hulmarker ville se en samlad lösning för både ungdomar och kulturturism har kraschat. Idag på eftermiddagen beslutade kommunstyrelsen (med 14 röster mot 1) att föreslå kommunfullmäktige att göra Samskolan till museum för fasta och tillfälliga utställningar. Alla partier från höger till vänster vägrade acceptera miljöpartiets förslag att åtminstone först utreda en alternativ plats för ungdoms- verksamheten.

Parisresan måste ha gjort susen! Med endast ett muntligt löfte till före detta stadsarkitekten, om att kanske få låna en utställning från Svenskt Tenn i sex månader, river politikerna upp beslutet att skapa ett allaktivitetshus i Samskolan med ungdomsverksamhet som bas. Här skulle Hjo göra en storsatsning på ungdomskultur och folklig kultur. Genom ett nära samarbete med Biblioteket och Park skulle flera pluseffekter uppstå. Att ge ungdomarna en plats på framsidan mitt i centrum – tillsammans med föreningar, teater, musik, digital bio – skulle göra staden levande både sommar och vinter.

Det är möjligt att de moderatledda allianspartierna och socialdemokraterna verkligen tror att det går att skapa ett likvärdigt alternativ för ungdomarnas allaktivitetshus på området, bredvid Park och Samskolan. Man ska ju försöka tro gott om människorna. Det talades om att Teliahuset eventuellt kan användas. Men det är en gammal industri- och förrådsfastighet som kräver total om- och utbyggnad! Till en kostnad på kanske 15-20 miljoner kronor? Det finns ingen realism i detta förslag.

Miljöpartiet har ett genomtänkt förslag som kombinerar allaktivitetshuset Samskolan med utvecklad kulturturism i Stadsparken. Men stadsparksvillorna tycks nu vara helt ute. En röst hördes (gissa vilken 🙂 ) för att privatisera och sälja ut stadsparksvillorna till bostäder. Eller så kanske man väntar på det vackra förfallet – se tidigare inlägg.

Nu är frågan dock fortfarande öppen, åtminstone formellt sett, för det är kommunfullmäktige som ska besluta torsdagen den 2 februari. Vad gör vi för att ge utrymme åt hjobornas röst?

Vackra bilder men fult påhopp…

18 januari, 2012

Fick tips om en märklig bildsvit på nätet: ”ÖVERGIVNA PLATSER”. Bland allsköns förfallna och bortglömda platser, från en svensk spökby i Bergslagen till The Dixie Mall i USA, hittar man I love Hjo!

Den före detta stads- arkitekten i Hjo och Bostads- bolaget poserar glatt inför kameran. Det är många vackra bilder men budskapet i texten är att det är kört för Hjo. Bygden avfolkas*, priserna på hus är löjligt låga och ingen bygger nytt. Det som väntar är ”skapande förstörelse”. ”Till slut skapas det något nytt på det gamlas ruiner” säger upphovsmannen Jan Jörnmark.

Man kan lätt förföras av de vackra bilderna men krokodilgapet är väl synligt. En extremistisk och fanatisk kärlek till kapitalismen kopplas till en hyllning av Schumpeters antidemokratiska ideal:

”Jag har alltid hållit Joseph Schumpeter som det förra seklets störste samhällsvetare”, skriver Jörnmark i sin presentation.

(Schumpeter menar att det som skiljer en modern demokrati från en diktatur är att befolkningen i en demokrati kan välja mellan flera, konkurrerande eliter. I övrigt anser han att vanliga människor är mer eller mindre inkompetenta för att syssla med politik. Källa)

I Hjo är det nog nödvändigt att många vanliga människor blandar sig i politiken för att inte Stadsparksvillorna ska bli vackra ruiner och den ena byggnaden efter den andra ska bli museum…

————
* Befolkningen inom Hjo kommuns gränser har varit stabil de senaste 140 åren – sedan 1870-talet då min farfar föddes i Grevbäcks socken. Invånarantalet har stadigt legat på mellan åtta och niotusen. I slutet på 1960-talet och början på 70-talet dippade det ner mot sjutusen men sedan återtogs nivån. Den stora omvälvningen har varit att majoriteten har flyttat in från landsbygden till staden Hjo. Det finns ingen kapitalistisk naturlag som bestämmer att vår bygd är dömd att dö. Vart utvecklingen tar vägen ligger i händerna på oss som bor här. Om vi tillämpar lite demokrati…

Söndagskväll i Hjo

15 januari, 2012

Det är söndag i Hjo i mitten av januari. Klockan är 19:30 och temperaturen ligger runt nollan. Ett lätt puder av snö ligger på marken. På Stora Torget är det tomt och öde. Men hällarna runt torget är så varma att snön inte bara har smält bort, utan stenarna är helt torra. Åker man lite längre norr ut i staden ser man att det ryker ur båda skorstenarna på fjärrvärmeverket. Både den lite tjockare skorstenen till flispannan ryker och den lite smalare till oljepannan. Det går alltså åt extra olja denna söndagskväll, trots att det inte är särskilt kallt ute. Golvvärmen runt torget bidrar alltså till koldioxidutsläpp alldeles i onödan. Det är den moderatledda politiska alliansen i Hjo, med stöd av (S), som är ansvarig.