Archive for november, 2011

Durban, Syd-Afrika

30 november, 2011

Jag lyssnade på webben på Lena Ek, nya miljöministern ni vet, och Anders Flanking – han centerpartisten från Skövde – under Klimatforum 2011. Behållningen var Svante Axelsson i slutdebatten… Han efterlyste lite ledarskap.

Det gör Åsa Romson också. Här. Och här.

Högervriden budget med vänsterstöd…

29 november, 2011

Fullmäktige klubbade budgeten i måndags. Den börjar med att säga att en ”samstämd pessimism har brett ut sig om världsekonomin”. Men ”2013-2015 blir skatteunderlagets utveckling gynnsam. Det förklaras med att tillväxten i svensk ekonomi ånyo förutsätts ta fart. År 2015 antas läget på arbetsmarknaden ha stabiliserats och arbetslösheten når då 6 procent. /…/ Underliggande inflation och löneökningstakt beräknas först 2015 nå upp till 2 respektive knappt 4 procent när ekonomin når jämvikt.”

Att fylla budgeten med de erbarmliga prognosmakarnas osäkra ”väderutsikter” är väl en sak. Men att ställa upp på att en massarbetslöshet på 6 procent utgör en stabil arbetsmarknad och klassas som en ekonomi i jämvikt, det är förskräckligt! Det är ju rena råkapitalismen som inte ens de borgerliga borde ställa upp på, åtminstone inte öppet! Men i Hjo radar alla partierna i fullmäktige upp sig bakom dessa extrema värderingar – alla partier utom Miljöpartiet de gröna. Socialdemokraterna berömmer sig själva med att ha varit med och utformat budgeten och även Vänsterpartiet svansar med.

Men det är ju klart: budgeten är på 50 sidor. Hyllningen till massarbetslösheten står på sidan 10. Pierre Rydén (S) och Fredrik Bellino (V) kanske inte hann läsa allt…

Men att budget 2012 framförallt öppnar upp för privatisering av äldreomsorgen i Hjo borde väl alla begripa?

Måndagen den 28 november…

27 november, 2011

… startar två möten.

Den ena arrangeras av FN och äger rum i Durban, Syd-Afrika. Det är inte lätt att vara optimist inför vad detta ska leda till. Tänk bara på att Sverige representeras av nya miljöministern Lena Ek som tydligen också säger en sak och gör en annan – precis som sin företrädare vargdödaren och kärnkraftskompromissaren Carlgren.

Det andra mötet, som börjar 17:30, är kommunfullmäktiges sammanträde på Park i Hjo. Där ska budgeten för 2012 fastställas. Det kan bli en lång debatt men går högermajoriteten att rubba? Och har kommunalrådet Hulmarker lyckats sparka in ”oppositionsrådet” Rydén i högerburen för gott?

Med hjobornas bästa för ögonen…?

12 november, 2011

Socialdemokraterna Pierre Rydén och Marie Lindberg, sist i kön bakom det borgerliga staketet, har lagt ned oppositionsrollen.

(Bilden hämtat från HT nr 86, 164:e årgången, foto: Marita Sjöquist.)

Budgeten för 2012 ska behandlas på kommunfullmäktigemötet den 28 november. När förslaget klubbades i kommunstyrelsen slöt socialdemokraterna upp bakom den borgerliga alliansen med orden: ”Det finns inga stora ideologiska skillnader.”

Enligt Hjo Tidning kommenterar kristdemokraten Eva-Lott Gram, först i den borgerliga kön, så här:

”- Det är framförallt Hjoborna som tjänar på detta samarbete, istället för att vi ska hålla på och träta.”

Det bidde inte ens en tumme…

10 november, 2011

Inom kommunens förvaltning har det utarbetats ett tjänstemannaförslag som går ut på att spara energi och bidra till minskad klimatpåverkan.

Dokumentet kallas ”Strategi för minskad energianvändning”.

ÄNTLIGEN! säger jag som försökt påverka kommunen att ta ett större grepp i denna riktning i åratal. 2007 års energiplan ställer t.ex. krav på att ta fram ett heltäckande program:

”En viktig del i energiplanens handlingsprogram är att energianvändningen i kommunens egna verksamhetslokaler effektiviseras. För detta syfte utarbetas ett program för systematisk effektivisering i fastigheterna”. Programmet skulle sättas i verket våren 2009.

Men nu visar det sig att det kraftigt försenade tjänstemannaförslaget ligger på en extremt låg ambitionsnivå när det gäller fastighetssidan. Fram till 2020 vill man minska energibehovet med bara 4 %. Det nationella  och regionala målet är 20 %!

En motivering till den låga ambitionsnivån är att fastigheterna i Hjo kommun redan är energieffektiva. Det kommer man fram till genom att presentera en statistik som visar att vi har några extremt energisnåla hus, rena ”passivhusen”. Det visar sig att det handlar om några av de gamla läckande trävillorna i Stadsparken och tennishallen. Den extrema energisnålheten beror på att dessa fastigheter inte är uppvärmda vintertid!

Även det statliga verket Energimyndigheten har reagerat. I ett mejl till kommunens fastighetsenhet skriver myndigheten:

”Energimyndigheten vill även påtala att målen som Hjo kommun har rapporterat är mycket låga i förhållande till de förväntningar som finns på att offentlig sektor ska agera som föregångare för energieffektiviseringen”.

Nu tycks det dock som att även politikerna i Hjo kommunstyrelse på senaste mötet ansåg att energieffektiviseringsstrategin var alltför svag. Både centerpartister, moderater och socialdemokrater förde fram synpunkter som tyder på att man är villig att diskutera hur man kan höja ambitionsnivån.

Fortsättning följer….

Samverkan eller sammanslagning?

8 november, 2011

På gårdagens kommunfullmäktigesammanträde ställde sig alla partier, utom Miljöpartiet de gröna, bakom den så kallade ”Avsiktsförklaring” som kommunalråden Catrin Hulmarker (M) i Hjo, Kjell Sjölund (C) i Karlsborg och Claes Jägevall (FP) i Tibro lagt fram.

Utgångspunkten är det självklara: att det är viktigt att samarbeta på många områden, särskilt för små kommuner.

Samverkan bör heller inte inskränkas bara till de närmaste grannkommunerna.

Miljösamverkan Västra Götaland är ett strålande exempel på samverkan mellan 49 kommuner. Det är en samverkan utan stor byråkratisk överbyggnad och som är särskilt användbar för små miljökontor. Socialjouren som nyligen dragit igång, med 10 skaraborgskommuner, verkar också lovande. Att inom olika verksamheter dela tjänster, när det inte finns underlag för heltider, är självfallet också positiv samverkan. IT-utvecklingen gör det alltmer lätthanterligt även för små förvaltningar att ta del av spetskompetens utan dyra organisatoriska mellanhänder.

De tunga kommunalförbunden och de gemensamma nämnderna, som växer upp på det ena området efter det andra och som centraliserar bort det politiska beslutsfattandet från kommunen, är däremot betydligt tveksammare.

”Avsiktsförklaring” säger att man inledningsvis ska söka samverkansformer inom de tekniska verksamheterna och plan och bygg. Sen lägger man till att samverkan krävs för ”att klara det kommunala välfärdsuppdraget nu och i framtiden”. Man ska organisera så att ”besparingar och effektiviseringar” ska uppstå genom ”skalfördelar”, dvs. stordriftsfördelar. Ett konkret exempel som nämns är ”kostproduktion” (skräckscenariet är väl ett HjoTiBorgskt centralkök med Cook Chill…) men välfärdsuppdraget omfattar både skola, vård och omsorg.

Den politiska styrningen av samordningen lägger man i de tre kommunstyrelsernas presidier, alltså hos en liten grupp hel- och deltidsarvoderade politiker. Därmed utestängs flera av de mindre partierna och den öppna dialogen inom hela det politiska fältet.

Endast den som har varit helt avskärmad från de senaste tjugo årens diskussion om kommunal organisation kan missa att starka politiska krafter verkar för sammanslagningar av små kommuner till storkommuner. (Detta trots att vetenskapliga studier har konstaterat att det finns ytterst få stordriftsfördelar i kommunal verksamhet, visat bl.a. i utredningar i samband med Ansvarskommittén.)

I Skaraborg har det länge pratats om huruvida det ska bli en storkommun eller två. Men tanken på storkommuner har utanför kommunalråds- och kommunchefskretsar inte så stor uppbackning. Därför driver man delvisa samverkansprocesser med hjälp av kommunalförbund och gemensamma nämnder istället. Man säger till och med att delvisa och sektoriella sammanslagningar är till för att bevara den kommunala självständigheten! (Det är en variant av förre miljöministerns berömda retorik: rädda vargen genom att skjuta den, satsa på det förnybara genom att ge tillstånd till 10 nya kärnkraftverk, osv.)

I detta radioklipp Jens Söder: ”Det kan vara ett troligt scenario” framgår det tydligt att samverkansformerna av de styrande politikerna syftar till kommunsammanslagningar. Skillnaden mellan HjoTiBorgs ”Avsiktsförklaring” och uttalandena från politikerna i Mariestad-Töreboda-Gullspång är att de senare pratar bredvid mun: ”- Det blir i slutet det naturliga steget att man bildar en kommun.”

Tillägg: För att inga missförstånd ska uppstå är alltså Miljöpartiet i Hjo för samarbete men är direkt motståndare till samverkansformer som leder till minskad demokratisk kontroll och till slut en storkommun.

Protest mot domare vid tingsrätten i Skövde

4 november, 2011

Snabbt sammankallade av den 72-årige falköpingsbon Hans Löfvander demonstrerade 30-40 personer på eftermiddagen i Skövde mot våldet mot kvinnor. Se TV4.

Bakgrunden är den groteska verkligheten att en domare vid Skövde tingsrätt som anhållits för våld mot sin hustru får fortsätta att döma i mål som handlar om kvinnomisshandel.

Det finns ett antal märkliga domslut i Skövde tingsrätt den senaste tiden som handlar om våld och övergrepp mot barn och kvinnor. Kanske något för Uppdrag Granskning att titta på?

Museum eller Aktivitetshus?

4 november, 2011

Signaturen ”Undrande medborgare” frågar sig i dagens HT om vallöftena från (m+s)* gäller. Se tidigare inlägg.

Kommundelegationen har kommit hem från Paris men ännu finns ingen rapport och inget svar på de frågor allt fler ställer sig.

* nu var det inte kärlek det handlar om denna gång utan politik… 🙂

————————————————

P.S. Det är fortfarande på tok för dyrt att åka tåg till Paris, jämfört med flyg. Men kanske har vår kommunala Paris-delegation betalat in ”klimatkompensation”?

Ta hem soldaterna!

2 november, 2011

”Regeringens taktik är uppenbarligen att tiga ihjäl kriget i Afghanistan för ett fortsatt deltagande. Men det är häpnadsväckande att överlåta till Nato att avgöra hur länge Sverige ska stanna, skriver Birgitta Hambraeus, KG Hammar, Thage G Peterson med flera.”

Läs artikeln i SvD.

Miljöpartiets riksdagsgrupp klarar tydligen inte av att se lika klart som gamla biskopar och försvarsministrar…! Vad ska vi göra åt det?

Beslutet om snurran på Åsen tröskas vidare…

1 november, 2011

Vad händer med projektet att ställa ett vindkraftverk på Åsens gärde? Denna dumma idé att envist försöka uppföra ett 150 meter högt kraftverk alldeles intill staden Hjo? I strid mot översiktsplanen som beslutats av kommunfullmäktige och som har bestämt att platsen är olämplig för vindbruk? Platsen ingår i det som kallas ”restriktivt område”.

Jodå, ärendet tröskar vidare i överklaganssystemet. Nu har MÖS (miljönämnden östra Skaraborg) svarat på Vänersborgs tingsrätts remiss. Svaret lyder:

”Miljönämnden östra Skaraborg anser att verket inte bör placeras inom restriktionsområdet.”

Det är i och för sig ett självklart beslut men ändå glädjande klart och tydligt. Det intressanta är också att nämndledamoten från Hjo, socialdemokraten Kjell-Arne Green, deltar i beslutet utan att rösta emot eller reservera sig. Därmed får man väl tro att även den socialdemokratiska gruppen har ändrat sig när det gäller vindkraft på Åsens gärde? Kvar finns kanske bara moderaten Indebetou. Eller har han också ångrat sig?