Archive for 17 augusti, 2011

Ska Hjo kommun köpa industrimark som inte kan detaljplaneras?

17 augusti, 2011

På dagens kommunstyrelsemöte fanns ett förslag från tekniska utskottet att kommunen ska köpa upp mark för industri- och handelsändamål. ”Nuvarande planlagd industrimark är snart fullt utnyttjad”, står det i beslutsförslaget. De två områdena är markerade med röd linje på kartan nedan. Det finns dock ett problem: mitt i mellan dessa områden ska ett 150 meters vindkraftverk byggas…

På grund av att moderaten Knut Indebetou med stöd av tre socialdemokrater i miljö & byggnämnden beslutat att det är OK att sätta ett vindkraftverk på Åsens gärde norr om industriområdet – i strid mot majoriteten i kommunstyrelsen och i strid mot kommunfullmäktiges översiktsplan – krockar nu de olika intressena. Precis som alla de som överklagat det tokiga vindkraftsbeslutet framhållit. Vindkraftsbygget på Åsen 5:2 står i strid med utvecklingen av kommunens handels- och industriområde.

Enligt kommunens färska Översiktsplan 2010 fastställs återigen att Vindkraftsplanen från 2006 gäller. Det innebär dels att det aktuella området är olämpligt för vindkraftsetablering och dels att avståndet mellan vindkraft och detaljplanelagt området ska vara minst 1000 meter. Den mark, som tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att köpa, ligger 700, 800 meter från planerat kraftverk. Det ligger en död hand över marken.

I beslutsförslaget stod inget om vindkraftverket på Åsen. Men jag påpekade det naturligtvis. Frågan kommer nu att gå vidare till budgetberedningen, så det blev inget beslut idag.

Idag fick jag också tillgång till Länsstyrelsens beslut när det gäller ett antal hjobors överklagande av Knut Indebetous och hans kompanjoners vindkraftsbeslut. Länsstyrelsen avslår alla överklaganden. (Kanske inte så konstigt eftersom man tidigare beviljat tillstånd till två verk på samma plats. Det var MiljöÖverdomstolen som till slut satte P för detta, med hänvisning till kommunstyrelsens majoritetsbeslut.)

Fortsättning följer….