Archive for juni, 2011

NATO bryter vapenembargot

30 juni, 2011

Enligt den svenska regeringen deltar Sverige i Libyenkriget för att skydda civila i linje med FN:s resolution 1973. Med svenska JAS-plan ska  man bland annat bevaka att vapenembargot upprätthålls. Men nu kommer uppgifter om att västmakterna släpper ner vapen till ena sidan i inbördeskriget. Den svenska krigsmakten deltar alltså i ett krig som direkt bryter mot FN:s resolution. Att JAS-försäljarna och NATO-entusiasterna i regeringen håller tyst om detta är inte så konstigt, men vad säger Juholt och Romson/Fridolin?

Fiasko för försvaret!

29 juni, 2011

Igår kväll skulle Försvarsmakten hålla samrådsmöte angående utökningen av bombflyget runt Vättern. Återigen blir man allvarligt betänksam över militärens omvärldsorientering. Man hade valt att hålla samrådsmötet två trappor ned i en sunkig källarlokal i Brevikens golfrestaurang. I bästa fall skulle kanske lokalen rymma 70 pers, men försvaret hade tydligen beräknat att 20-30 intresserade skulle dyka upp (man hade beställt 30 bullar till kaffet!).

Det kom 200-300 personer! Militären hade alltså felbedömt opinionen tiofalt! Man var tvungen att flytta ut mötet på gräsmattan utanför restaurangen.

Med en stab på sju män och en kvinna skulle Försvarsmakten sedan förklara varför man vill använda Vättern och Vätterbygden som övningsfält. Och detta skulle ske utan PowerPoint och utan mikrofon. Det blev naturligtvis ett fullständigt fiasko.

Många kloka inlägg från den stora mängden mötesdeltagare bemöttes med arrogans och okunskap, framförallt från försvarsmaktens jurist Folke Borg. Håkan Johansson från F7 försökte dock bemöta synpunkter med respekt men saknade kunskapsunderlag. Dessutom saknades den konsult som arbetar med miljökonsekvensbeskrivningen. Istället fick vi lyssna på högläsning ur innehållsförteckningen. Varken Länsstyrelsen eller MÖS bidrog till att ge någon information.

Sammanfattningsvis borde man säga: gör om! gör rätt!

Buss till Brevik!

26 juni, 2011

Försvarsmakten ordnar nu – efter påtryckningar – ett samrådsmöte om bombflygningarna över Hjo och Vättern, tisdagen den 28 juni kl. 19. Platsen man valt är Breviks golfbana. Man kan undra om det är en taktik för att nå så många som möjligt med sin information? Till Brevik går ingen kollektivtrafik. Det hade kunnat gå att ordna samrådsmöte på Park i Hjo. Och centralt i Karlsborg. Om man velat göra ett gott informationsjobb…

Men nu är Hjobygdens Naturskyddsförening på hugget. Föreningen ordnar en buss till samrådsmötet. Den avgår kl. 18:00 bakom Park och mellanlandar även i Grevbäcks kyrkby kl. 18:15. Alla är välkomna, står det i annonsen på Föreningsnytt!

Här finns mer info.

Konstruktiva förslag…

22 juni, 2011

På fullmäktigemötet i måndags föreslog vi fyra konkreta punkter för att skapa en bättre budget för 2012.

”Miljöpartiet de gröna yrkar att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att inför budgetdagen den 7 september ta fram underlag för att genomföra följande åtgärder:

  1. Mindre grupper inom skola och barnomsorg
  2. Förstärkt bemanning på demensboende
  3. En höjning av målet till 25 % ekologisk mat
  4. En justering av investeringsbudgeten som motsvarar optimal energieffektivisering och fossilfri energiförbrukning.”

De andra partierna klarade inte av att ställa upp på att ta fram dessa beslutsunderlag. Våra förslag röstades ner. Men vi återkommer!

Miljöpartiet tvingas axla hela oppositionsrollen

21 juni, 2011

En rad av allianspartiernas företrädare hyllade socialdemokraterna för gott samarbete och uppslutning runt de så kallade Planeringsförutsättningarna på fullmäktigemötet i måndags. Planeringsförutsättningarna är en tidig rambudget. De lägger grunden för det kommande budgetbeslutet för 2012, ett beslut som tas senare i höst.

Planeringsförutsättningarna börjar med en råkall högerpolitisk beskrivning av ekonomin. Beskrivningen, som är hopklippt av olika ekonomprognoser, är både falsk, ensidig och cynisk. Den är dessutom skriven på svårförståeligt fikonspråk, vilket kanske kan vara förklaring till att våra lokalpolitiker från både ”det gamla och det nya arbetarpartiet” sväljer allt med hull och hår.

Dels står det rena dumheter som att ”världsekonomin för närvarande befinner sig i en uthållig återhämtning” och att de globala prishöjningarna på livsmedel och energi ”är tillfälliga”. Detta skriver man alltså samtidigt som ökningen av växthusgaser under 2010 slår alla rekord. Samtidigt som forskare spår en fördubbling av priset på vete, ris och majs på lite längre sikt. Och så har vi närheten till peak oil som inte lär sänka energipriserna.

– Vi går i sömnen rakt mot en tid av kris, som vi skulle kunna undvika, skriver Oxfams chef Barbara Stocking i ett uttalande.

Dels hyllar man i Planeringsförutsättningarna sedan en ”jämviktsarbetslöshet” på 5.8 % öppet arbetslösa. Med andra ord hävdar man att en massarbetslöshet runt 6 % är lagom för att hålla nere löneutvecklingen. Och man hyllar till och med ”förändringarna i regelverken som genomförts sedan 2006” på arbetsmarknaden, dvs försämringarna av a-kassa och sjukförsäkring. Samtidigt rapporteras i media om ytterligare 700 sjuka som lämnats utan någon ersättning alls.

Miljöpartiet yrkade på att de tre sidorna med ohämmad högerekonomism skulle strykas ur Planeringsförutsättningarna. Vi fick dock inte medhåll från något av de andra partierna i fullmäktige.

Fullmäktige-JA till motion mot bombflyget över Vättern och Hjo

21 juni, 2011

Igår behandlades motionen ”Försvaret måste sluta bomba vårt dricksvatten” på kommunfullmäktiges möte. Miljöpartiet de gröna i Hjo var det parti som tog initiativ till motionen, men flera fullmäktigeledamöter från både (S), (V) och (M) skrev under yrkandet:

”att Hjo kommun skriver till Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Västra Götaland och protesterar mot planerna på utökad miljöfarlig verksamhet, och
att Hjo kommun tar initiativ till en samordning med alla berörda kommuner, med syfte att all skjutning i Vättern från Försvarsmakten och utländska militärmakter ska upphöra.”

På förslag från kommunalrådet Catrin Hulmarker beslöt fullmäktige enhälligt att bifalla den första att-satsen och att anse den andra att-satsen besvarad. Med tanke på de förutsättningar som funnits är detta en stor framgång!

Tack vare miljöpartiets initiativ och påtryckningar får allmänheten nu dessutom en möjlighet att lämna synpunkter och få mer information om de hotande bombflygningarna.

Tisdagen den 28 juni kl 19:00 ordnar nämligen Försvarsmakten ett offentligt samrådsmöte på Brevikens golfklubb. Försvarsmakten ordnar visserligen mötet mitt i semestertider på en plats som inte går att nå med kollektivtrafik, men jag hoppas ändå att många hjobor kan ta sig dit!

Miljöminister Carlgren i debatt med miljöpartiets Tina Ehn om bombflyget vid Vättern

15 juni, 2011

Här är riksdagsdebatten i sin helhet:

Svar på interpellation 2010/11:375 om försvarets planer på utökad verksamhet vid Vättern

Anf. 15 Miljöminister ANDREAS CARLGREN (C):

Fru talman! Tina Ehn har ställt mig följande tre frågor: Vilka åtgärder avser jag att vidta för att skydda Vätterns unika vattenkvalitet? Vilka åtgärder avser jag att vidta för att en samlad miljöprövning ska ske som väger samman alla de synpunkter och samlade effekter som kan tänkas följa av Försvarsmaktens planerade verksamhetsutökning? Vad avser jag med uttalandet om att Natura 2000-områden i Sverige ges särskilt skydd?
Vättern är en framgångssaga i svensk miljövård. Genom ett långt och envetet miljöarbete har vi har kommit till rätta med det stora övergödningsproblemet. Dagens halter av fosfor är de lägsta på 100 år. Ett starkt engagemang och samarbete runt Vättern är en av förklaringarna till denna framgång. Som Tina Ehn framhåller är Vättern unik, känslig och en mycket viktig vattentäkt. Miljöarbetet måste därför även fortsättningsvis prioriteras.
Som ett led i arbetet med att bevara Vätterns unika artrikedom ingår olika områden i Vättern och dess närhet i Natura 2000-nätverket. En plan har också tagits fram av Vätternvårdsförbundet och länsstyrelserna runt sjön för att bevara sjöns naturvärden. Inom ramen för vattenförvaltningen finns ett särskilt åtgärdsprogram för området runt Vättern som fokuserar på bland annat övervakning och fortsatt arbete med att minska tillförseln av miljögifter. Dessutom finns särskilda regionala miljömål för Vättern fastställda av länsstyrelserna runt sjön.
Regeringen prioriterar såväl havs- och vattenmiljöarbetet som arbetet med en giftfri miljö. I december 2010 gav regeringen Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan för att identifiera, begränsa och fasa ut farliga kemikalier. Regeringen prioriterar även det internationella arbetet med att fasa ut kvicksilver.
Det finns för närvarande inget tillståndsärende som rör Försvarsmaktens planerade verksamhetsutökning, som Tina Ehn redogjort för i sin interpellation. Jag vill dock passa på att framhålla några grundläggande utgångspunkter.
Våren 2009 beslutade riksdagen om den försvarspolitiska inriktningen (prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292). I propositionen, som riksdagen ställde sig bakom, anförde regeringen bland annat att Försvarsmakten bör bidra till målen för vår säkerhet och till målet för det militära försvaret.
Försvarsmakten ska kunna försvara hela Sverige. Sverige deltar även i internationella militära insatser. För att Försvarsmakten ska kunna utbilda och öva sina förband är det nödvändigt att myndigheten också har tillgång till ändamålsenliga övningsområden. Samtidigt kan den militära verksamheten ha påverkan på människors hälsa och på miljön.
Miljöbalkens krav innebär att en samlad prövning måste göras av alla de olika miljöeffekter som en verksamhet riskerar att medföra. En sådan prövning är nödvändig för att vi ska kunna upprätthålla skyddet för människors hälsa och för miljön. I miljöprövningen får alla berörda möjlighet att lämna sina synpunkter. Prövningsmyndigheten gör sedan en sammanvägning av omständigheterna i ärendet och fattar sitt beslut.
I miljöbalksprövningen ingår också de omfattande EU-krav som ställs på miljöprövningen. I EU:s regelverk ställs tydliga krav på bland annat sammanhållna prövningar av hela verksamheten, tillräckliga beskrivningar av verksamhetens miljökonsekvenser och kontroll av verksamhetens påverkan på hälsa och miljö.
Tina Ehns tredje fråga gäller ett uttalande i ett pressmeddelande. Regelverket för Natura 2000-nätverket utgår från medlemsstaternas förslag till vilka områden som ska omfattas av skydd. Förslagen granskas och godkänns sedan av kommissionen. Därefter utses områdena av medlemsstaten.
Det som avses med uttalandet i pressmeddelandet är att de Natura 2000-områden som omfattas av regeringens beslut nu fullt ut ingår som särskilda bevarandeområden i unionens gemensamma nätverk. Jag vill dock understryka att vårt svenska regelverk skyddar våra Natura 2000-områden redan från den dag som regeringen föreslår områdena till kommissionen. Vi har på så sätt säkerställt att vi fullgör våra bevarandeåtaganden redan innan områdena godkänts av kommissionen.
Jag tycker att det är viktigt att vattenkvaliteten i Vättern och den värdefulla miljö som finns i och omkring sjön kan skyddas på ett säkert sätt. Mycket arbete pågår i Vätternvårdsförbundet och på länsstyrelser och inom ramen för vattenförvaltningen som syftar till att skydda vattenkvaliteten.
Flera Natura 2000-områden som berör Vättern har nyligen utsetts till särskilda bevarandeområden. Med hänsyn till detta och till den omfattande miljöprövning som följer av miljöbalken ser jag för närvarande inte något behov av ytterligare åtgärder för att skydda Vätterns unika miljö.

Anf. 16 TINA EHN (MP):

Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. I dag pågår ett möte på Visingsö för att bilda en samrådsgrupp inför den kommande tillståndsprövningen som Försvarsmakten har aviserat. Både miljöministern och jag var inbjudna, men eftersom jag har ställt denna interpellation är vi i stället här i kammaren och diskuterar ärendet. Det finns ett stort intresse för vad som kommer att hända i denna fråga.
Jag är lite besviken på ministerns svar. Miljöministern verkar inte se några som helst problem. Jag hade en liknande debatt med försvarsministern om Göteborgs södra skärgård och den utökade försvarsverksamhet som är på gång där. Jag kan förstå att försvarsministern i sina anföranden försvarade Försvarsmakten. I detta ärende frågar jag dock miljöministern om oron, trycket på miljön och den övergripande miljöpåverkan, och han verkar inte tycka att det finns någon risk. Det gör mig besviken.
Vättern är som sagt en av södra Sveriges och norra Europas största dricksvattenreservoarer. Mycket riktigt har det sedan 70-talet pågått ett aktivt arbete för att komma åt övergödningen. Det finns dock ett stort tryck på mycket annat när det gäller Vättern, inte minst påverkan av ammunition från Försvaret.
Runt Vättern finns en fantastiskt fin miljö. För ett antal veckor sedan besökte jag människor i dessa trakter och lyssnade på deras ambitioner, visioner och drömmar om att utveckla området för turism, småskalig livsmedelsproduktion och så vidare.
Allt detta är någonting som även alliansregeringen säger sig stå bakom. Vi har en landsbygdsminister som har aviserat Matlandet Sverige där vi ska öka matproduktionen. Vi tycker alla att detta är någonting intressant och positivt, och det gäller inte minst människorna i bygderna runt Vättern.
Nu är de väldigt oroliga för vad som kommer att hända eftersom försvaret har aviserat att de ska öka sin verksamhet från 20 dagar till 80 dagar per år. Viss verksamhet kommer att ske på sommarhalvåret, men fyra veckor kommer att vara fria från skjutningar, flygplansbuller och så vidare. Både JAS Gripen och ett antal andra plan kommer att flygas där.
Man är också orolig över den ökade mängd ammunition, allt flygbränsle och alla kemikalier som kommer att falla ned där.
Det är också frågan om man ska ta dit internationella trupper för att öva.
Det finns väldigt många frågor som de här människorna är oroliga över. Det totala trycket på miljön kommer att bli otroligt mycket större än vad det är i dag. Det kan inte vara så att bara för att det pågår en verksamhet där i dag ska det vara självklart att vi ska tillåta en utökning av den. Den står i klar konflikt med mycket annat som människor har visioner om.

Anf. 17 Miljöminister ANDREAS CARLGREN (C):

Fru talman! Det är helt uppenbart att vi båda två slår vakt om miljön vid Vättern. Jag vill också understryka hur viktigt jag tycker att det är att vattenkvaliteten i Vättern och den värdefulla miljö som finns omkring sjön kan skyddas på ett säkert sätt. De kommuner som tar sitt dricksvatten från sjön arbetar också med inriktningen att hela Vättern ska bli ett vattenskyddsområde, men det är länsstyrelserna runt sjön som beslutar i frågan.
Jag tycker att det är helt meningslöst när Tina Ehn säger att hon är besviken på mitt svar. Det är helt uppenbart att vi har samma avsikt att skydda miljön.
Det Tina Ehns fråga gällde och det som hon uppehåller sig vid i sin replik är frågan om Försvarsmaktens beslut. Där gäller en ordning för både dig och mig, Tina Ehn. Försvarsmakten är en målstyrd organisation. Jag varken kan eller får lägga mig i hur försvaret hanterar de olika ärenden som man förbereder prövning av. Försvaret har nu börjat med ett så kallat samråd om ett förslag om utökad verksamhet från 20 till 80 dagar. Jag får i det här läget inte ha synpunkter på det. Sedan ska det ärendet gå till prövningsmyndigheten som är miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen. Jag skulle bryta mot grundlagen om jag föregrep den prövningen.
Samma sak gäller tillståndet till Karlsborgs flygplats, som du också nämner i din interpellation. Det är ett ärende just nu prövas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Inte heller där kan jag uttala mig, för då skulle jag bryta mot grundlagen. Så enkelt är det.
Jag tycker att vi båda ska följa den ordning som finns för hur vi styr verksamheterna i försvaret och hur vi sköter miljöprövning i Sverige och fortsätta att gemensamt slå vakt om miljön i och kring Vättern.
Det är precis som du säger, Tina, också jätteviktigt att verkligen uppmuntra och ge förutsättningar för de människor som nu engagerar sig så hårt för sina bygders miljö och möjligheter att producera livsmedel. Det är vi helt överens om. Vi behöver inte låtsas att den ena eller andra struntar i de frågorna.

Anf. 18 TINA EHN (MP):

Fru talman! Jag hoppas verkligen inte att miljöministern tycker att det är meningslöst att debattera hotet mot vår gemensamma miljö oavsett om det är försvaret eller någon annan som påverkar den. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att vi har en gigantiskt fin vattentäkt som Vättern. Det är många kommuner som är beroende av dess vattenkvalitet. Det är viktigt att vi tar försvarets utökning av sin verksamhet och belastningen på sjön Vättern på allvar.
Det kunde också vara intressant att få en kommentar till det jag nämnde om att det står om Natura 2000-områden på regeringens hemsida. Det står att det är särskilda bevarandeområden. I svaret får jag veta att vi redan är duktiga på det här, att vi har ett fullgott skydd och att vi nu bara kan skicka ut ett pressmeddelande om det.
Jag tänker så här: Är det fortfarande så att våra Natura 2000-områden inte påverkas om försvaret utökar sina verksamheter, såsom man har tänkt, utan att det fortfarande kan vara ett Natura 2000-område vid Vättern? Eller ska det upplösas? Jag blir väldigt förvånad över hur man kan hantera Natura 2000-områden.
Det finns många delfrågor i min interpellation som handlar om framtidens turism, Matlandet Sverige och alla de visioner som vi har.
I en tidigare debatt hörde jag miljöministern tala om markägarnas ansvar när det gäller skogsfrågor, deras ambitioner och allt vad de har gjort. Det är precis likadant med de lantbrukare som bor runt sjön Vättern och som aktivt har agerat för att minska belastningen av övergödningsämnen.
Men sedan kan vi tillåta att försvaret belastar miljön utan att vi har någonting att säga om det. Det är precis som om det inte skulle finnas något utrymme för att ha synpunkter i en sådan här fråga, men jag tror faktiskt att det finns det. Det är väldigt viktigt att man visar engagemang för de många och övergripande frågor som vägs in när det gäller ett eventuellt utökat område.

Anf. 19 Miljöminister ANDREAS CARLGREN (C):

Fru talman! Jag tror inte någon på allvar kan tro att jag tycker att det är meningslöst att debattera hoten mot vår miljö. Jag tror inte heller att någon som nu har hört mitt svar eller hört vår debatt kan tveka det minsta om att vi båda vill slå vakt om miljön kring Vättern och vattenkvaliteten i Vättern. Vi är också helt överens, jag säger det än en gång, om hur viktigt det är slå vakt om engagemanget hos människorna i bygderna runt omkring Vättern och lantbrukares möjligheter att göra insatser för en bättre miljö och deras engagemang för det. Vi ska självfallet slå vakt om framtidens turism och matlandet. Det är precis det regeringen arbetar med. Detta blir lite av att slå in öppna dörrar.
När det gäller Natura 2000-områdena har jag i interpellationen svarat på den fråga som Tina Ehn ställde. Vårt svenska regelverk skyddar våra Natura 2000-områden redan från den dag som regeringen föreslår områdena till kommissionen. De utökas nu genom de beslut som vi har fattat under senare tid. Jag har inte alls bara varit nöjd, utan vi fortsätter tvärtom att se till att ha en ambitionsnivå och fortsätta att utveckla detta vidare.
Din fråga gällde flera nya aspekter av Försvarsmaktens agerande, Tina Ehn. Jag sade att för oss både gäller den ordningen att vi styr Försvarsmakten genom målstyrning. Du är också med och gör det här i riksdagen. Dessutom har du varit med och fattat beslut om en grundlag som innebär att jag inte ska uttala mig i enskilda prövningsärenden. Det sköts på ett annat sätt. Det är inte så att jag ogillar att debatten förs, men jag följer de spelregler som du har varit med och beslutat om för vad jag ska göra som statsråd. Jag tänker inte bryta mot de reglerna.
När det gäller Natura 2000 och de andra frågor du ställde konstaterar jag att det finns en särskild ordning för hur de prövas. Den ordningen följs, och just nu innebär det att i ett fall förbereder Försvarsmakten sin ansökan genom att ha ett samråd. De har inte ens gjort en ansökan ännu. I det andra fallet finns en ansökan inne, och den prövas av miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen. Jag får inte uttala mig i den frågan.

Anf. 20 TINA EHN (MP):

Fru talman! Ministern ska självfallet följa de former som vi har antagit här. Det är absolut så.
Jag går tillbaka till det som ministern säger om Natura 2000-områden. Vi har redan fått ett godkännande av kommissionen när vi har föreslagit det området som Natura 2000-område. Men om nu försvaret eller någon annan utökar sin verksamhet, är det fortfarande så att det är ett Natura 2000-område om vi ökar utsläppen av flygfotogen och mängden ammunition som vi inte ens vet vad den innehåller och belastar vattenområdet.
Sjön är unik. Den har en vattenomsättning på 60 år jämfört med den andra stora sjön i Sverige, Vänern, som har en hastighet på jag tror att det är 1,5 år. Det är alltså en helt unik sjö vi talar om. Det är inte bara en vattentäkt utan också en marin biotop som är mycket speciell.
För att återgå till Natura 2000-området hade varit det intressant att få veta vilka verksamheter vi kan utöka med, utan att det påverkar vårt Natura 2000-område.

Anf. 21 Miljöminister ANDREAS CARLGREN (C):

Fru talman! Som jag sade i mitt tidigare inlägg finns det en särskild ordning för hur man prövar verksamheter i anslutning till Natura 2000-områden. Det innebär att man måste titta på vilken biotop som skyddas i området och om den verksamhet som ansökan om prövning gäller påverkar just den biotopen eller inte. Det görs alltså en prövning i varje enskilt fall, och den görs av den prövningsmyndighet som är utsedd. När det gäller Vättern är första instans miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen. Det är därför jag är så strikt med att jag inte kan spekulera i vilka beslut de borde fatta.
Vi har fastställt ett regelverk för hur frågan ska hanteras. Det handlar om att slå vakt om den miljö och den vattenkvalitet som är så viktig när det gäller Vättern.
Överläggningen var härmed avslutad.

Försvarsmakten kallar

12 juni, 2011

Läs här:    http://bevarabrevik.se/press/SLA20110610.pdf

Läs mer här:  http://bevarabrevik.se/

Får jag föreslå Operation Smurf?

8 juni, 2011

NATO tog sig rätten att omvandla FN-resolutionen om en flygförbudzon över Libyen till att ta över inbördeskriget och bomba bort Gaddafi. Västmakterna under Operation Odysseisk Gryning  (kompletterad med Sveriges Operation Ökenlo) riskerar därmed att driva den arabiska våren in i de långa inbördeskrigens höstmörker.  Juholt vill dessutom ta sig rätten att sprida våldsstrategin till Sudan och Syrien. Och Peter Eriksson/Åsa Romson har tagit sig rätten att dra med miljöpartiet i NATO:s militaristiska lösningar. Frågan är nu om pojkarna i Försvarsmakten måste hitta på ett nytt kodord för fortsättningen; får jag föreslå Operation Smurf… med tanke på alla barn som är krigets offer under alla spaningsplanen. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10681300.ab

 

Här bryter näringsminister Maud Olofsson kol

7 juni, 2011

Här kan du läsa om den svenska regeringens statskontrollerade energiföretag  och dess framfart i vårt södra grannland.
http://www.svd.se/naringsliv/vattenfall-vadrar-kolets-morgonluft_6217641.s