Archive for maj, 2011

Populärt flygblad!

18 maj, 2011

Flygbladet här bredvid, som vi delade ut i lördags, var många intresserade av. Uppenbart vill folk i Hjo stoppa den hotande utvecklingen med bombflyget över Vättern. Nedan finns hela innehållet i flygbladet återgivet:

Det svenska försvaret planerar en kraftig utökning av verksamheten över Vättern och över Hjo kommun.

Redan har Försvarets materielverk (FMV) fått ett nytt tillstånd av Länsstyrelsen i Västra Götaland med rätt att fortsätta skjuta och bomba både på land och i Vättern. Detta tillstånd gavs i höstas utan att Hjo kommun fick yttra sig, trots att Vättern utgör vår dricksvattentäkt. Östergötlands och Närkes länsstyrelser krävde att all ammunition med bly och koppar som hamnar i vattnet skulle avvecklas, men dessa synpunkter tillgodosågs inte.

  • FMV:s flygpass ökar från 75 till 290 per år och krutmängden ökar från 1,5 ton till 20 ton/år!

Nu pågår ytterligare två prövningar. Den ena gäller Karlsborgs flygplats. Flygverksamheten planeras öka till 10 600 flygrörelser/år, jämfört med 2 167 år 2009. År 2009 förbrukade flygplatsen 193 m3 flygfotogen. Nu planerar man för en förbrukning på 5 600 m3 flygfotogen!

Den andra pågående prövningen gäller bombmålet Hammaren utanför Brevik.

Här ska man per år bombardera med:

  • 10 000 raketer
  • 30 000 skott med automatkanonammunition
  • 380 000 skjutningar med kulspruta och eldhandvapen
  • 100 robotar med sprängladdningar på upp till 15 kg
  • facklor, m.m.

Hjo kommun kommer dessutom att drabbas värst av överflygningar. Sammanlagt med bombflygplanet Sk60, JAS Gripen, helikoptrar, transportplan och UAV (s.k. drönare) handlar det om 80 till 100 dagar per år. Bara Sk60 ska göra 200 flygpass per år runt Hjo (se flygrutterna på framsidans bild). Både JAS och Sk60 ska flyga på extremt låga höjder, från 500 meter ner till 50 meter.

Särskilt anmärkningsvärt är att Vättern och kommunerna runt sjön ska upplåtas som övningsfält för utländska krigsmakter, bland annat från NATO-länderna. Vad bomber och ammunition från dessa krigsflygplan innehåller är hemligt.

Vad kan vi göra åt detta?

Miljöpartiet i Hjo har bidragit till att Hjo kommun fått ökad möjlighet att påverka tillståndsprövningen. I en motion, som även (S) och (V) och sex moderata politiker undertecknat, kräver vi

att Hjo kommun tar initiativ till en samordning med alla berörda kommuner, med syfte att all skjutning i Vättern från Försvarsmakten och utländska militärmakter ska upphöra.

Du kan hjälpa till genom att gå in på Breviksgruppens hemsida och skriva på namnlistan (http://bevarabrevik.se/).

En stark opinion är det enda som kan stoppa hotet mot vårt dricksvatten och vårt boende, mot jordbruket och turistnäringarna. Våra bygder ska utvecklas, inte avvecklas!

Resultatet kunde ha blivit värre….

17 maj, 2011

Drygt 60 % av hjoborna bojkottade regionvalet. Det hade kunnat bli ett förskräckligt snedvridet resultat. Nu blev det trots allt inte så mycket värre än sist. De rödgrönas andel ökade lite, sjukvårdspartiet åkte ut, sverigedemokraterna ökade lite och moderaterna minskade lite.

Alla röster är inte räknade än men det är tydligt att vi inte ens fått hälften så många röster som i valet 2010. Kanske inte så underligt när många av oss miljöpartister i Hjo inte heller kände någon större entusiasm…

Val i väster

15 maj, 2011

Har du inte röstat redan är det sista chansen idag. De politiker som väljs till regionfullmäktige kommer att bestämma om viktiga frågor för vardagslivet och framtiden ända fram till september 2014. Det är trots allt ganska enkelt att gå ut och stoppa valsedeln i ett kuvert. Jämfört med Libyen t.ex.

http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=242286

Stora Torget igen

13 maj, 2011

Signaturen ”HJOBO” har vid ett par tillfällen i Hjo Tidning försökt få svar från politikerna varför de beslutat lägga värmeslingor runt torget. Hittills har det varit tyst från både Catrin Hulmarker (M) och Pierre Rydén (S), som tillsammans backar upp energislöseriet. Jag har fått in ett insändarsvar i dagens HT, där jag hänvisar till Hjo hemsida för att kommuninvånarna åtminstone ska få några förklaringar till tokigheterna.

På Hjo hemsida kan vi nämligen läsa några frågor och några försök till svar.

”Varför uppvärmning av trottoarer? Är inte det slöseri?” frågar sig hemsidan och svarar:
”Det är klart att de åtgår energi till att värma upp trottoarerna, men fördelarna är många!” Hjo ska ”profilera sig genom att erbjuda bekvämlighet och hög standard för alla som vill besöka butiker och allmän service i staden under årets alla tider.” Hjo ska erbjuda ”trivsel med shopping, fika och restaurangbesök under bekväma former i mysig miljö.”

”Är värmen på hela året” frågar hemsidan vidare och svarar ”Nej”. Det är meningen att värmen bara ska släppas på under vintern ”när det behövs för att undvika snö och isbildning.” Det är alltså under december, januari och februari vi ska shoppa runt och ha det bekvämt och mysigt runt torgets varma trottoarer.

Sen kommer något lustigt. Så här står det: ”Idag sker vinterunderhållet genom klassisk snöröjning och sandning.” Det är väl kanske just detta som är problemet. Att snöröjningen på trottoarerna i hela centrala Hjo tidvis under vintern är under all kritik och inte alls klassisk. Det är inte till mycket hjälp, om det är snö och halkfritt i en cirkel runt torget, om det inte går att komma dit på grund av att resten av trottoarerna i staden är isbanor.

Om vi istället la de hundratusentals kronor som uppvärmningen kommer att kosta på riktig klassisk snöskottning skulle det säkert räcka till bra framkomlighet på trottoarerna ända från Rödingen till Vallgården, inklusive handelsområdena ICA och Coop – och Stora Torget. Hjo i vinterskrud är faktiskt väldigt mysigt om snöröjningen fungerar!

Uppvärmning av trottoarer och torg utomhus blev lite inne för några år sedan. Men nu är det bara en omodern arkitektdröm, som inte förstått att folk blivit mer medvetna om klimatkrisen. Istället för ett plus för butiksägare och fastighetsägare runt torget blir energislöseriet ett sänke. Det skapar bara ökat politikerförakt bland hjoborna och det spiller över på handeln. Sen är frågan om uppvärmningen kommer att överleva mer än en vintersäsong… när det visar sig hur dyrt det blir och hur dåligt det fungerar?

Vad vi nu behöver göra är att lägga all kraft på hur verksamheten och livet runt torget ska utvecklas. När skattebetalarna nu satsat 10 miljoner på det estetiska är det kanske dags att göra något åt innehållet?

Här är länken till Hjo hemsida.

Nu – äntligen! – uppmärksammas bombningarna i Vättern och krigsflygplanens lågflyg över Hjo

7 maj, 2011

Riksdagsledamöterna Tina Ehn och Peter Rådberg besökte Hjo i måndags. Resultatet blev att bombflygplanens planerade aktiviteter över Hjo belystes i en informativ artikel i Hjo Tidning.

Hjo kommunledning har visat en förvånansvärd passivitet i frågan och in i det sista har kommunalrådet verkat för att vi inte ska agera nu, att vi ska vänta på ansökan, vänta på ”rätt tillfälle”. Anledningen är antagligen att moderaterna är djupt splittrade i denna fråga. Där finns både jordbrukare som förstår att hela deras näringsverksamhet är hotad av bombflyget och där finns försvarsentusiaster som kan gå över lik för att värna militärens intressen.

Vad handlar det om?

Jo, det svenska försvaret har under större delen av 1900-talet använt Vättern som övningsplats och bombmål. Dessutom har man dumpat ammunition i sjön.

I mitten på 1990-talet började man söka tillstånd för den pågående verksamheten vid Försvarets materielverk i Karlsborg. Jag tror man ville skynda sig att få verksamheten prövad innan den nya miljöbalken var på plats. Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott i Hjo, under Magnus Johanssons ordförandeskap, skickade då in ett remissyttrande till länsstyrelsen 1996:

”Pågående och planerad skjutverksamhet i Karlsborgs kommun påverkar miljön negativt både kort- och långsiktigt. Störningar sker genom buller, genom påverkan på yrkesfisket och det rörliga friluftslivet samt genom förorening av Vättern.” Och ”Miljö- och byggnadsnämndens uppfattning är att den skjut- och provningsverksamhet som innebär förorening av Vättern snaras bör upphöra.”

Men försvaret fick sitt tillstånd 1997 och har fortsatt skjuta kulor och krut i dricksvattnet. Under senare år har aktiviteten minskat, men nu med Sveriges alltmer NATO-anpassade krigsmakt vill man kraftigt utöka verksamheten och är tvungen att söka nytt tillstånd. För att inte väcka för stor uppståndelse, kan man misstänka, har man delat upp det i bitar. Dels ett tillstånd för Försvarets materielverk, dels ett tillstånd för Karlsborgs Flygplats och till slut ett tillstånd för Försvarsmaktens så kallade ”Karlsborgsmålet Hammaren”.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har redan hunnit ge Försvarets materielverk ett nytt tillstånd med rätt att skjuta och spränga i Vättern. Detta trots att både länsstyrelserna i Östergötland och Närke i sina remissvar kräver att ammunition innehållande bly och koppar måste avvecklas och inte förorena dricksvattentäkten Vättern!

De senaste sex åren har Försvarets materialverk gjort 75 flygpass per år i medeltal och använt 1,5 ton krut om året. Nu ger länsstyrelsen tillstånd till 290 flygpass per år (med stridsflyg, transportflyg, helikoptrar och UCAV eller s.k. drönare) och dom får bränna av 20 ton krut om året. Det blir många smällar även om dom ibland spränger bomber på upp till 30 kg trotyl!

Tillståndet för FMV beslutades 2010-11-18 och fick tas i anspråk med omedelbar verkan. Hjo kommun var inte tillfrågad i tillståndsprocessen och tog inte heller några egna initiativ. MÖS (Miljösamverkan Östra Skaraborg som numera har till uppgift att även serva politiken i Hjo) har inte informerat kommunstyrelsen om vad som var på gång.

Sedan påbörjas etapp 2: bombflyget mot Hammaren vid badplatsen Enebågen i Brevik. I slutet av september förra året hålls samråd med en liten krets inbjudna myndigheter och boende. MÖS är denna gång inbjuden, men någon utförlig rapport om hur Försvarsmaktens planer kommer att drabba hjoborna kommer inte fram. Nu säger Max Olsson från MÖS i HT: ” Jag framförde då att det var viktigt att de (Försvarsmakten) tog kontakt med kommunstyrelsen i Hjo för att de skulle få yttra sig på ett tidigt stadium.”

Men kommunstyrelsen får inget veta. Istället är det medlemmar i miljöpartiet de gröna i Hjo som hittar information via aktionsgruppen i Brevik. Kommunalrådet Catrin Hulmarker vägrar konsekvent att ta upp frågan till diskussion utan hävdar både i kommunstyrelsen och i massmedia att allt är som det ska, trots att jag försett henne med de nya uppgifterna från Försvarsmakten. Hon tycks i första hand göra allt för att inte den motion, som miljöpartiet lagt angående bombningarna i Vättern, tillsammans med socialdemokrater, vänsterpartister och moderater, ska upp till behandling. Till och med på fullmäktigemötet i början av maj presenterar hon felaktiga uppgifter om handläggningen av tillståndsärendet.

Nu känns det dock som om tystnadens mur börjar krackelera. Den närmaste uppgiften är att försöka få till stånd ett offentligt möte där allmänheten, politikerna och tjänstemännen får en korrekt genomgång av Försvarsmaktens planer och vad det får för effekter på livsvillkoren runt Vättern. Under tiden kan du gå in och skriva på namnlistan om du inte redan gjort det. Här finns även ett av dokumenten från Försvarsmakten som gått Hjo kommun förbi om inte miljöpartiet agerat. Där finns bland annat kartor på flygrutter och bullerberäkningar.

Bättre på kulturskola! (men på väg utför…?)

6 maj, 2011

I en enkel ranking gällande kommunernas resurstilldelning till musik- och kulturskolan kommer Hjo kommun riktigt bra, trots den senaste tidens ökade avgifter. Hjo kommer på 54:e plats av 290 kommuner och kommer på 3:e plats i Skaraborg efter Vara och Töreboda!

Men 2010 låg Hjo på 34:e plats så håller vi inte ångan uppe och avgifterna nere kommer det kanske snabbt att gå utför även i denna ranking…

Företagsklimatet i Hjo mot nollpunkten…

5 maj, 2011

I det alliansstyrda Hjo sjunker kommunen som en sten i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet.

2007 låg Hjo på plats 190. Året därpå sjönk kommunen till plats 231.
2009 hamnade Hjo på plats 253 och nu blev det plats 259 – bara 31 platser från jumboplatsen.

Svenskt Näringslivs ranking är ovetenskapligt upplagd med styrda frågor och överhuvudtaget inte särskilt betydelsefull. För högeralliansen är det dock Husbondens röst. Det måste kännas pinsamt. Kommunledningen försöker dock hålla humöret uppe.

Fullmäktigedebatt om bombflyget över Hjo

4 maj, 2011

I dagens SLA fanns ett referat av måndagens kommunfullmäktige. Rubriken var:

FLYGNINGAR ÖVER HJO ”VÄCKTE” FULLMÄKTIGE

Rubriken var kanske befogad med tanke på den passivitet som kännetecknat framförallt kommunledningen under Catrin Hulmarker i frågan om Försvarsmaktens krav på kraftigt ökade överflygningar över Hjo kommun och bombningar i vårt dricksvatten Vättern.

Men frågan är om det inte handlar om att ”sova räv”? SLA gjorde, den säkert korrekta, noteringen att:

”Det verkade som om många fullmäktigeledamöter blev lite tagna på sängen när detaljerna började klarna om vilka direkta konsekvenser den ökade verksamheten kan få för Hjo och dess invånare. Inte minst i bullerhänseende, förutom då vad som kan hända med Vätternvattnet och utsläppen i miljön.”

Men kommunalrådet och MÖS (kommunalförbundet placerat i Skövde som nu ska bevaka miljöfrågorna i Hjo, Falköping, Skövde, Tibro och snart även Karlsborg) har vetat vad som varit på gång sedan september 2010. I lokalradion har Hulmarker även sagt att hon diskuterat frågan i Skaraborgs kommunalförbund. Men det verkar som om hjoborna skulle hållas utanför?

Det är tack vare idogt arbetande miljöpartister och andra engagerade boende vid Vättern som frågan har kommit upp till ytan. Läs om aktionsgruppen ”Bevara Vättern och Brevik”. Och det är vi miljöpartistiska fritidspolitiker som fått Försvarsmakten och Länsstyrelsen att rätta till sina märkliga turer i samrådsskedet och att nu även skicka ut information till Hjo kommun om hur bombplanen ska cirkulera på låg höjd runt Hjo stad, Korsberga, Mullsjön och Grevbäck.

Under fullmäktigedebatten ställde sig kommunalrådet i alla fall positiv till att försöka få till stånd ett offentligt samrådsmöte i Hjo, och övergav därmed sin tidigare inställning att vänta på ”rätt” tillfälle (läs: då det är för sent att påverka…) Hör gärna av er till kommunledningen och fråga när mötet blir av!