Archive for 19 maj, 2011

Den miljöpartistiska riksdagsledamoten Tina Ehn frågar miljöminister Andreas Carlgren:

19 maj, 2011

Försvarets planer på utökad verksamhet vid sjön och vattentäkten Vättern.

Vättern, en viktig vattentäkt!

Vättern utgör en av södra Sveriges och norra Europas största drickvattenreservoarer. Vätterns vatten är även 20 kommuners vattentäkter. Kommuner som Jönköping, Skövde, Skara och Falköping (och Hjo, min anm.) tar vatten direkt från sjön. Linköping tar sitt vatten indirekt från sjön efter att det passerat Motala ström.

Natura 2000

Inom den europeiska gemenskapen är ett antal livsmiljöer och arter utpekade att vara av hela gemenskapens intresse och ansvar. Miljöer som är ovanliga, eller miljöer som är hotade på något sätt. Miljöer som är gränsöverskridande och behöver större skyddsnät än vad en nation ensamt kan åstadkomma. Dessa miljöer är införda i ett nätverk som benämns Natura 2000. Vättern är utpekad som ett sådant Natura 2000 område.

Runt Vättern, och det aktuella området, finns en fantastiskt fin miljö, som i dag ger stora värden och upplevelser för människor i närområdet. Även en stor potential för en utvecklad varsam turism är möjlig.

I området finns jordbruksföretag med djurbesättningar, företag som ser sig som en del av en viktig näring i Sverige. Något som regeringen och landsbygdsministerns genom sin uttalade politik för matlandet Sverige sägs stå för.

I höstas kallade Försvarsmakten till ett samrådsmöte med boende i området. Straxt därefter bildades Aktionsgruppen bevara Vättern och Breviksbygden. Protesterna mot försvarets planerade utökade verksamhet blev starka. Liknande ärendet om de utökade verksamheterna i Göteborgs södra skärgård ställer man sig frågan hur det kommer sig att försvarets intressen går före riskerna för den totala miljöns belastning och människors visioner om sin bygd.

Försvarets verksamheter planerar för utökade skjutningar i sjön, Vättern. Planerna innebär att man vill skjuta mot mål i sjön 80 dagar/år mot att man tidigare haft tillstånd för 20 dagar/år.

Stora mängder av ammunition av olika slag kommer att användas liksom raketer och bomber med upp till 100-talet kilo aktivt sprängmedel. Skjutningar från främmande makters flygvapen planeras också.

Försvarsmakten har begärt tillstånd om att förbruka nästan 6000 kubikmeter flygfotogen vid Karlsborgs flygplats. Från tidigare ca, 193 kubikmeter 2009. Den totala bränsleanvändningen väntas dock bli betydligt högre då flera stridsflygplan tankas på sina hemmabaser.

Vad det gäller blytillförsel från skjutningar är tillförseln i dag ca, 6 ton per år.

Ljudnivåerna

Karlsborgsbygden (och Hjobygden men även Motala, Vadstena och Ödeshög, min anm.) riskerar även kraftiga bullerstörningar vilka kan skada såväl lantbruket, friluftslivet i bygden som boendemiljöer samt djurlivet.

Det är svårt att förutse vilka de hot är som kan komma att skapa konflikter i framtiden, men många ser nog de faktiska framtida hoten knutna till försörjning med mat, energi och friskt vatten. Dessa resurser riskerar att bli en bristvara och kanske avgörande för framtiden.

Vilket ställer frågan än mer på sin spets, om det är försvaret som genom sin verksamhet blir delaktiga i en försämrad miljö runt Vättern som framförallt vattentäkt, men också för de som i dag är med och bidrar till matproduktion, och en vacker miljö.

Den 24 mars 2011 kunde man läsa på regeringens hemsida om att:

”Regeringen har idag beslutat att utse 3 722 områden av de svenska Natura 2000-områdena som särskilda bevarandeområden. Beslutet är sista steget i en lång beslutsprocess inom EU och innebär att det slutligt fastställs att dessa områden ingår i nätverket Natura 2000.

– Våra Natura 2000-områden är mycket värdefulla och innehåller stora delar av våra mest skyddsvärda miljöer. Det är mycket positivt att Sverige nu tar detta steg i våra åtaganden i nätverket och ger 90 procent av det totala antalet svenska Natura 2000-områden särskilt skydd, säger miljöminister Andreas Carlgren.”

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ministern:

– Vilka åtgärder avser ministern vidta för att skydda Vätterns unika vattenkvalité?

– Vilka åtgärder avser ministern vidta för att en samlad miljöprövning kommer att ske? Som väger samman alla de synpunkter och de samlade effekter som kan tänkas bli av den av försvaret, planerat utökade verksamheten?

– Vad avser ministern med uttalandet om att Natura 2000-områden i Sverige ges särskilt skydd?

………………………………………
Tina Ehn (MP)

JAS-plan över Libyen?

19 maj, 2011

Välkomna till ett samtal om hur vi bidrar till fred och frihet: