Archive for februari, 2011

Efter vargjakt kommer kattjakt…

28 februari, 2011

Läs här:
http://www.supermiljobloggen.se/2011/02/lojakt-for-jagarnas-skull.html

… och i Skaraborg, som inte fått någon tilldelning i år, blir det kanske mest tjuvjakt?

Vindparksbeslut på väg upp till fullmäktige

23 februari, 2011

All energiomvandling påverkar miljön på ett eller annat sätt. Energieffektivisering, dvs minskat energislöseri, är därför det i särklass miljövänligaste. Därnäst kommer förnybar energi som vind och sol. Värst är kärnkraften med  uranbrytning, olycksrisker och giftigt avfall samt naturligtvis kol och olja. Sverige är storskalighetens och centralismens förlovade land. Det har satt sina spår även i energiförsörjningen. Men de nya teknikerna för sol, vind, våg och biobränsle skapar möjligheter att bryta upp de stora monopolen. En förutsättning för att få rejäl fart på den småskaliga tekniken är att införa nettomätning. Men regeringen drar benen efter sig. Centerpartiet, som borde ha intresse för frågan, har misslyckats även här.

Stora vindkraftverk bör samlas i parker. Enligt  min mening byggs det allt för oplanerat på många ställen i Sverige idag. Det styrs mer av enstaka markägarintressen än ekonomi och miljö. Men Triventus projekt i Fågelås tycks vara ett välplanerat projekt (det blå området på kartan ovan). Det följer Hjo kommuns vindkraftsplan och utnyttjar vindresurserna i området maximalt. Självklart innebär det ett kraftigt ingrepp i landskapet och kommer att påverka bl.a. fågelliv och fladdermöss. Speciellt vid viss väderlek kommer vindkraftsparken också att höras långa vägar. Men i förhållande till många andra platser är det ett väl valt område.

De miljövänner och naturvänner som motsätter sig Fågelåsparken måste rannsaka sitt samvete. Var finns ett bättre alternativ? Är uranbrytning på Billingen att föredra? Kan vi nonchalera möjligheterna att motverka växthuseffekten, som långsiktigt hotar så mycket mer av naturvärden? Ibland måste man offra vissa värden för att nå nödvändiga resultat. T.ex. lär X2000-tåget mellan Göteborg och Stockholm ibland döda upp till 300 fåglar på en resa, enligt vad en handläggare på Naturvårdsverket nyligen berättade för mig. Det gör inte att vi ställer in tågen och åker bil istället.

När det gäller vindkraftsparker har kommunen nu ett slags ”vetorätt”. Länsstyrelsen, som prövar anläggningen enligt miljöbalken, måste ha ett klartecken från kommunen innan man kan ge tillstånd. Det är det som nu är på gång när det gäller Fågelåsparken, och beslutet ska fattas av kommunfullmäktige på kommande möte. Det är viktigt att de fullmäktigeledamöter som ska avgöra frågan är väl informerade, även om det handlar om det övergripande lokaliseringsbeslutet.

I vindparkens miljökonsekvensbeskrivning finns några olika alternativ. Ovan visas en av placeringarna. På Triventus hemsida kan man läsa mer. Det finns även ett försök att med rörlig bild beskriva utseendet i landskapet. Se här: http://visualisering.falovind.se/almnas/

Fågelåsparken följer, som sagt, Vindkraftsplanen och fyller upp ett av de prioriterade områdena. Elproduktionen kommer att vara så stor att den på årsbasis motsvarar all elanvändning inom Hjo kommun, både för hushåll, handel och industri. Hjo har särskilt goda vindresurser och vi bör därför vara en storexportör av förnybar energi. Om alla de lämpliga områdena används optimalt, på samma sätt som Fågelåsparken, kan vi exportera lika mycket el som vi själva gör av med. De prioriterade och viktiga områdena för vindkraft syns i Vindkraftsplanen nedan som blå och lila områden. Samtidigt kan all den mark som är orange, dvs. det restriktiva området, sparas till andra ändamål.

Svekfulla politiker…

22 februari, 2011

Svenska Dagbladet rapporterar att :
Sverige svek u-länderna inför klimatmötet i Köpenhamn och samarbetade i det fördolda med USA.

När till och med Svenska Dagbladet upptäcker att alliansregeringens ”gröna röst” sjunger falskt, vad kan centerpartiets gräsrötter mer hoppas på?

 

Att Reinfeldts miljöengagemang var en bluff visste väl alla från början.

Normbrytande beteende?

20 februari, 2011

Jag kan inte släppa tankarna på det där begreppet normbrytande beteende. Det dök upp på kommunstyrelsemötet när vi skulle ta ställning till handlingsplanen för Brottsförebyggande rådet. Ett av målen i denna handlingsplan är:

Barn och unga med normbrytande beteende eller som visar signaler på psykisk ohälsa ska tidigt upptäckas och ges stöd.

Vad är detta för ett begrepp? Ett beteende som bryter mot rådande normer? Är det alltid något sjukligt eller felaktigt att bryta normer? Något som ska bekämpas?

Googlar man på normbrytande beteende får man upp en hemsida hos Socialstyrelsen där man kan läsa följande:

Att ett barn uttrycker normbrytande beteende innebär att han eller hon uppvisar beteenden som bryter mot de normer och regler som gäller i den miljö han eller hon befinner sig i. Beteendet kan vara aggressivt (overt) gentemot människor eller djur. Det kan också vara icke-aggressivt (kovert), vilket kan uttryckas i form av exempelvis skolk, trots, lögnaktighet, stöld och skadegörelse. Allvarlighetsgraden i det normbrytande beteendet kan variera, allt ifrån snatteri till våldsamt beteende gentemot andra.

Med en så bred definition – allt från trotsigt beteende och skolk till skadegörelse och våld – tycker jag man verkligen är ute på hal is! Det påminner lite om Mentalhälsokampanjen som man försökte dra igång i slutet av 60-talet, men som misslyckades totalt tack vare ett normbrytande beteende från den då unga generationen.

Vad vore världen om inte många unga människor försökte bryta mot gamla normer lite då och då? De egyptiska ungdomarna på Tahrirtorget var väl ganska normbrytande? På 60- och 70-talet har jag för mej att vissa uppträdde lite normbrytande alltifrån att låta håret växa till att organisera utomfackliga strejker för bättre arbetsmiljö. Ickevåldsaktioner och politiskt arbete överhuvudtaget handlar ju ofta om att bryta mot och förändra rådande normer. Ska vuxensamhället istället hävda att stabiliteten går före, att de unga inte ska sticka upp, att allt ska vara som det alltid varit – enligt normerna i den omgivning vi befinner oss i??

Nåja, nu är det väl ingen som kommer att använda Brottsförebyggande rådets mål om hantering av de normbrytande på detta sätt? Det krävs ju en helt annan dialog och respekt även för unga människor. Men kanske ska jag ändå kolla med dom ute på fältet hur dom ser på den här frågan.

Att tvingas välja mellan pest och kolera…

19 februari, 2011

Med Alliansen vid styret fortsätter projektet att privatisera hemtjänsten, att införa den så kallade LOVEN. Nedmonteringen av den offentliga sektorn görs under parollen VALFRIHET! På kommunstyrelsemötet sist skulle vi ledamöter välja mellan 2 alternativ:

1/ Endast servicetjänster typ städning, tvätt och inköp ska lämnas ut till privata entreprenörer.

2/ Även omvårdnadsinsatser  med t.ex. personlig hygien, på- och avklädning, tillsyn mm samt sjukvårdsinsatser ska kunna tas över av privata företag.

”Valfriheten” för de beslutande politikerna var i detta läge inte större än så. Valmöjligheten att säga nej till båda alternativen fanns inte…

Socialdemokraterna la ned sin opposition mot systemet och förordade tillsammans med de borgerliga modell 2. Miljöpartiet ställer inte upp utan kommer konsekvent granska utvecklingen och göra allt vi kan för att försvara verksamheten mot privatiseringsexperimentet. Jag var därför tvungen att reservera mig mot beslutet med följande protokollsanteckning:

”Privatiseringen av hemtjänsten drivs nu vidare utan någon kostnadsanalys. Den så kallade LOVEN passar särskilt dåligt i liten kommun, typ Hjo. Kostnaderna för kontroll och uppföljning riskerar att dra resurser från själva omsorgen om de äldre. Förvaltningen ger kommunstyrelsen nu möjlighet att välja mellan två alternativ. Det är som att välja mellan pest och kolera. Det påpekas i beslutsunderlaget att behovet av administration mellan de olika alternativen skiljer sig, men beslutsfattarna varken får eller kräver en uppskattning av det ökande administrativa resursbehovet. Det är tydligt att LOVEN framförallt är en ideologisk fråga som handlar om att montera ned den offentliga sektorn. Eftersom jag inte får yrka avslag i ärendet deltar jag inte i beslutet.”

Ännu en insändare i Hjo Tidning:

18 februari, 2011

Motståndet mot den slösaktiga idén att värma torgets trottoarer med flis- och oljeeldning fortsätter. Nu senast skriver signaturen ”JÖRGEN” i fredagens HT:

”Flummar i det blå!

Runt om i världen diskuteras klimatfrågan. Att spara energi är en självklarhet för de flesta av oss. Detta för att slippa använda fossila bränslen under den kallaste tiden på året. Alla hjälps vi åt.

Men kommunledningen i Hjo flummar som vanligt i det blå. Va då spara energi? Har inte hört talas om någon kommun som lägger ner markvärme på flera år, men naturligtvis skall Hjo utmärka sig. Markvärme i torget! Du milde!”

Nu har fyrtio personer skrivit på listan. Välkommen du också, om du inte redan finns med!

Styrelsen bränner en 1/2 miljon skattekronor…

16 februari, 2011

… på en ny vindkraftsplan. Beslutet fattades av kommunstyrelsen idag, onsdag. Den fyra år gamla planen ska justeras. Visserligen har ett antal moderata och socialdemokratiska politiker inte förstått vad ”restriktivt område” betyder. Miljö- och byggnämndens majoritet har gett lov och tillstånd tvärs emot planen vid flera tillfällen. Men att detta är problemet är det naturligtvis ingen som erkänner. Och det skulle kunna lösas med enkla riktlinjer som inte kostar 500 000 kr (se min reservation under kommentarer).

Risken att just nu dra igång ett nytt översiktsplanearbete runt vindkraften är att försvarets riksintressen och nya s.k. stoppområden måste fastställas i kommunfullmäktige. Det innebär en död hand över så gott som hela Hjo kommun. Självklart kommer inte länsstyrelsen kunna acceptera att kommunen lägger in prioriterade vindbruksområden där försvaret nu säger att man vill flyga lågt och bomba. Sen kan man klistra på hur många bra vindkarteringar, landskapsanalyser och kulturmiljöargument som helst.

Det rimliga vore att tillämpa den översiktsplan och den vindkraftsplan som vi har och pröva varje vindkraftverk utifrån detta regelverk där försvaret får agera remissinstans. Det finns ett flertal tecken som pekar mot att försvaret inte kommer att driva alla ärenden juridiskt och mycket talar dessutom för att deras anspråk på luftrummet måste minska.

Ett klokt beslut hade alltså varit att avvakta i det nuvarande oklara läget. Men vem har sagt att kommunpolitiker ska fatta kloka beslut? Tyvärr fick jag inte med mig varken alliansen eller socialdemokraterna utan fick lämna en egen reservation. Där ger jag tips om hur vi kunde ha beslutat (se kommentarer nedan).

P.S. En liten olustig känsla smyger sig på: Kan det vara så att några av tillskyndarna till att dra igång en ny planprocess verkligen syftar till att lägga en död hand över vindkraftsutbyggnaden i kommunen? Det finns ju opinioner av klimatförnekare och kärnkraftskramare även i våra bygder. Tiden får utvisa vad som är rätt eller fel.

Död hand!

15 februari, 2011

Så här ser Högkvarterets karta över Västsverige ut just nu:

Bland annat ska nästan hela Hjo kommun bli krigszon? Här ska det lukta flygfotogen och krut? Varför?

– Jo, det svenska försvaret och deras nya NATO-allierade ska leka krig. JAS-plan ska säljas över hela världen, inkluderande utbildning i lågflygning i höjd med trätopparna och bombfällning i Vättern. Därmed ska den förnybara vindkraften slås ut på bästa vindlägen på Varaslätten och på Hökensås. Den förstklassiga dricksvattentäkten Vättern ska förorenas.

Ska dessa idéer backas upp av ett förslag till ny översiktlig vindkraftsplan för Hjo kommun? Frågan är uppe på kommunstyrelsens bord i morgon. Vore det inte bättre att agera för att begränsa krigslekarna?

Sponsring och chefstjänstemannastyre

14 februari, 2011

Bilden här nedan har jag ”lånat” av pianoplayer/photographer. Det är en bild som väl illustrerar den kylslagna diskussionen på HT:s insändarsidor om badhytterna vid Guldkroksbadet. Saken är ju den

att badhytterna har fått stå och förfalla i många år. Nu ska kommunen renovera hytterna med stöd av Länsstyrelsen och ”sponsring”.

Kritikerna bland insändarskribenterna verkar ha ilsknat till framförallt på grund av att sponsorupplägget låter som utförsäljning av kommunal egendom. Den som lägger upp mycket pengar får ”exklusiv tillgång till en egen badhytt”. Sponsorn får en egen nyckel och en skylt med eget namn på utsidan av hytten. Men efter två år återgår hytten i kommunens ägo – det handlar snarast om ett långt hyresavtal.

Jag håller – i princip – med pianisten om att skattefinansierade kommunala verksamheter inte ska vara beroende av sponsring. Sponsring och välgörenhet florerar i samhällen där dom rika inte betalar skatt efter bärkraft. Jag tycker dock att kommunen ibland kan inbjuda till privata bidrag, när det gäller speciella ändamål. Det ska då handla om gåvor till bestående saker och inte drift.

Det intressanta här är vem som tar ansvar när kritik blossar upp. Det finns ju inga politiskt beslutade riktlinjer för sponsring i Hjo. Sponsorprogrammet för badhytterna har inte varit uppe för politiskt beslut, påpekar insändarskribenterna.

Kommunchef Waldenvik svarar i Hjo Tidning: ”Beslutet /om sponsring/ har tagits av ansvarig chef som en del i verkställighetsansvaret.” Det är alltså överhuvudtaget ingen politisk fråga, hävdar kommunchefen. Det är kommunens anställda chefer som ska besluta.

Samtidigt förs frågan om uthyrning av de nya paviljongerna på torget upp till kommunstyrelsen. Ett förslag på hela 5 sidor finns framtaget till kommunstyrelsemötet nu på onsdag.

Att hyra ut hytter på torget i högst fem dagar i streck á hundra kronor per dag är alltså en politisk fråga. Att hyra ut hytter på stranden i två år för 16 000 kronor är en fråga för chefstjänstemän. Man kan ibland undra vilken logik som styr i vårt kommunhus…

Och samtidigt gläds vissa politiker över att ett fastighetsbolag vill sponsra en liten del av driftskostnaden för snöröjning runt torget – om det görs med varmt vatten. Trots att det närmast är en skyldighet att hålla snö- och isfritt framför fastigheterna. Protestera här!

Möte om Vättern – föredrag med bildvisning

13 februari, 2011

Vilka värden är det Försvarsmakten (och NATO…) vill bomba sönder i Vättern? Den 3 mars har vi chans att lära oss mer genom att lyssna på Anders Åkerberg. Mötet hålls i Breviks församlingshem bredvid kyrkan i Brevik med start kl 19:00.

Anders Åkerberg berättar om olika perspektiv på den unika sjön Vättern, tar oss med till många av de mera okända platserna runt sjön och låter oss möta människor som ofta levt hela sitt liv på och kring sjön.

Fri entré – VÄLKOMNA
Arrangör: Breviks hembygdsförening och
Bevara Vättern och Breviksbygden

Se även: www.bevarabrevik.se

Förutom i Vättern och Göteborgs skärgård ökar krigsförberedelserna kanske framförallt i Norrbotten. Se här: