Archive for 16 december, 2010

Fortsatt majoritet för tokiga vindkraftsbeslut i MBN men plan- och byggfrågor är återförenade

16 december, 2010

Senaste kommunfullmäktigemöte valde bland annat ledamöter till den nya bygglovsnämnden . Miljöbalksfrågorna blir nu även politiskt överflyttade från Hjo till kommunalförbundet MÖS i Skövde och kvar blir i huvudsak frågor som regleras av plan- och bygglagen.

Moderaterna får kraftigt minskat inflytande i bygglovsnämnden: från egen moderat majoritet med fyra av sju ledamöter till endast två. (Men Knut Indebetou har fortfarande majoritet med stöd av de tre socialdemokraterna för att uppföra stadsnära och bostadsnära vindkraftverk typ på Åsens gärde, i strid med kommunens vindkraftsplan.)

Den gamla kommunledningens målsättning, med stöd av förra kommunchefen Pia Renman, skulle nu kunna sägas vara uppfylld: Plan- och byggfrågor är helt skilda från miljökontoret. Huvuddelen av kompetens och kraft i miljöarbetet är flyttad till kommunalförbundet med kontor i Skövde.

Målet var också att skilja planfrågor från bygglovshantering, av någon outgrundlig anledning. Under den senaste mandatperioden har beredningen av planfrågor legat i kommunstyrelsens allmänna utskott. Meningen var nu att flytta planfrågorna till tekniska utskottet. Jag har gång på gång förklarat att detta är olämpligt och skapar en otydlig myndighetsutövning med risk för jäv.

Kommunfullmäktiges beslut om kommunstyrelsens och bygglovsnämndens reglemente nu på decembermötet innebär dock plötsligt att detaljplanering och bygglov återförenas i bygglovsnämnden: ”Bygglovsnämnden skall besluta i följande grupper av ärenden: myndighetsutövning utifrån plan- och bygglagen…” Tekniska utskottets uppgift ändras från ”plan- och mätfrågor” till ”ärenden som rör mark- och vattenanvändning”. Det måste tolkas som den översiktliga planeringen, dvs ej myndighetsutövning genom detaljplaner.

Vi får se om denna positiva vändning håller när kommunledningen begriper vad man beslutat 😉