Archive for december, 2010

Slår vi värmerekord?

23 december, 2010

November var en rekordvarm månad – globalt. Särskilt varm i norra Kanada och borta i Sibirien. Tyvärr hade lite polarkyla halkat ned över Skandinavien. Men vår kyla nu hindrar inte att 2010 kommer att gå till historien som ett av de varmaste åren på jorden.

 

Fler insändare om värmeslingor runt torget…

22 december, 2010

I Hjotidningen fortsätter debatten om markvärme utomhus:

Äntligen markvärme på torget!

Vad vi Hjobor har längtat efter att ha markvärme på torget, förstår inte hur vi klarat oss utan i så många år. Om det blir snö nästa år kan vi pulsa upp till torget och gå runt på den uppvärmda slingan och bara njuta.

Så ett stort tack till er kloka och framsynta politiker som inte låter er påverkas av sådana löjliga saker som att spara energi och att tänka på vår miljö.

Men ska vi verkligen nöja oss med en uppvärmd slinga runt torget? Borde vi inte värma upp hela torget! Eller varför inte glasa in hela torget så att vi kan ha ett sommarvarmt torg hela året. Vi skulle kunna plantera palmer och ha en bubbelpool vid Kvinnan vid brunnen. Jag blir salig bara jag tänker på det.

Så återigen ett stort tack till er tolv som röstat för markvärmen på torget. I framtiden kommer era barnbarn att skänka er en tacksamhetens tanke för ert framsynta och kloka beslut.

ENERGISLÖSERI – JA TACK

+++++++++++++++++++++++++++

I tisdagstidningen finns för första gången också en insändare som försvarar uppvärmningen av torget:

Klimatsmartare med torgvärme.
/insändaren relaterar först till tidigare insändare om torget och handeln i Hjo och fortsätter sedan/:

Allt hänger ihop. Vi vill naturligtvis ha fri konkurrens inom handeln, vi vill naturligtvis vara klimatsmarta, vi vill naturligtvis att Hjo Bokhandel skall finnas kvar, vi vill naturligtvis ha Sveriges lägsta matpriser på äldreboendena, vi vill naturligtvis att våra äldre skall kunna gå med sin rullator eller åka i sin rullstol på torget även på vintern (just nu är det omöjligt).

Allt hänger ihop! Om kommunen vill bygga om torget med värmeslingor för att det skall bli bättre förutsättningar för butikerna så kanske de blir kvar, de kanske kan konkurrera med de 300 butikerna i Skövde. Då kanske det inte gör något att en eller annan köper leksaker på Ica i Hjo. Fler butiker kan överleva.

Då hamnar fler skattekronor i Hjo, kommunen för bättre ekonomi, färre kunder behöver åka till Skövde och handla, Vi kanske rent av kan sänka kostnaderna för maten på våra äldreboenden. (Ingen har dock jämfört kvaliteten på maten, bara priset). Vi gör åt mindre energi eftersom färre åker bil till Skövde, Tibro eller Jönköping.

Jag hoppas att nejsägarna till värme på torget läste de dramatiskt sjunkande siffrorna beträffande Hjos handel – minus åtta procent. Ett klimatsmart torg är ett torg som används året om. Ett klimatsmart torg är ett torg som alla kan använda även om det är vinter. Ett klimatsmart torg är ett torg som lockar Hjoborna att handla mer i Hjo.

Ja till värmeslingor på torget säger signaturen
KLIMATSMARTARE

”Kovändning om markvärme”

17 december, 2010

”Kovänding om markvärme” är rubriken i dagens Hjo Tidning:

”- När fastighetsbolaget Wennergrens kom med sitt erbjudande om medfinansiering, så tog vi upp frågan igen, förklarar kommunalrådet Catrin Hulmarker (M).”

”- Det spretade lite vid omröstningen och visst – det finns både för- och nackdelar, menar kommunalrådet. Vi ville dock visa kommunens positiva respons på näringslivets fina initiativ till medfinansiering.”

Här har vi i ett nötskal den moderatledda kommunledningens problem. De ledande politikernas rättesnöre är alltför ofta att uppfylla enskilda företagares önskemål. I det ena fallet kan det handla om att subventionera en helt orimlig detaljplan på Spakås åkermark, vars enda syfte kan vara att spekulera i ett högre markpris. I det andra fallet kan det vara att ge bygglov åt byggnation i vattnet mitt i Hamnbassängen, i strid mot gällande regelverk. I det tredje fallet säger man Ja till vindkraftverk i områden som betecknas olämpliga och restriktiva i kommunens vindkraftsplan.

Och nu handlar det om markvärmeinstallation för 600 000 kronor runt Stora torget. Detta står i direkt strid mot den nyligen antagna Översiktsplan 2010. Redan i översiktsplanens sammanfattning på sidan 3 står: ”Hjo kommun ska vara klimatsmart och energieffektiv!”

I slutkapitlet Konsekvenser av planförslaget framhålls detta återigen: ”All samhällplanering och planläggning ska eftersträva att vara klimatsmart och miljövänlig. I all samhällsplanering ska eftersträvas långsiktig hållbarhet med effektivt utnyttjande av energi…”

Golvvärme utomhus är raka motsatsen: klimatdumt och energislösaktigt! Återigen har vi alltså i Hjo ett fall där demokratiskt fattade beslut i den högsta folkvalda församlingen, kommunfullmäktige, kastas åt sidan så fort någon med beteckningen ”näringslivet” knackar på.

Den moderatledda alliansen, med stöd av Pierre Rydéns väldiciplinerade socialdemokrater, saboterar Hjo kommuns utveckling och attraktivitet. Hela det positiva torgprojektet riskerar att hamna i bakvatten och hjobornas uppslutning runt handelsprojektet kan försvagas. Heder dock åt centerpartiets representant Britt-Marie Sjöberg som vågade rösta emot. Heder även åt Jan Kello (M). Båda dessa personer har rykte om sig att vara mycket ”näringslivsvänliga”. Men de förstår den här gången att det kan vara skadligt för både handeln, näringslivet och kommunpolitiken att brassa på med utomhusvärme i lilla Hjo. Wennergrens påtryckningar genom erbjudande om medfinansiering förvärrar bara saken.

Fortsatt majoritet för tokiga vindkraftsbeslut i MBN men plan- och byggfrågor är återförenade

16 december, 2010

Senaste kommunfullmäktigemöte valde bland annat ledamöter till den nya bygglovsnämnden . Miljöbalksfrågorna blir nu även politiskt överflyttade från Hjo till kommunalförbundet MÖS i Skövde och kvar blir i huvudsak frågor som regleras av plan- och bygglagen.

Moderaterna får kraftigt minskat inflytande i bygglovsnämnden: från egen moderat majoritet med fyra av sju ledamöter till endast två. (Men Knut Indebetou har fortfarande majoritet med stöd av de tre socialdemokraterna för att uppföra stadsnära och bostadsnära vindkraftverk typ på Åsens gärde, i strid med kommunens vindkraftsplan.)

Den gamla kommunledningens målsättning, med stöd av förra kommunchefen Pia Renman, skulle nu kunna sägas vara uppfylld: Plan- och byggfrågor är helt skilda från miljökontoret. Huvuddelen av kompetens och kraft i miljöarbetet är flyttad till kommunalförbundet med kontor i Skövde.

Målet var också att skilja planfrågor från bygglovshantering, av någon outgrundlig anledning. Under den senaste mandatperioden har beredningen av planfrågor legat i kommunstyrelsens allmänna utskott. Meningen var nu att flytta planfrågorna till tekniska utskottet. Jag har gång på gång förklarat att detta är olämpligt och skapar en otydlig myndighetsutövning med risk för jäv.

Kommunfullmäktiges beslut om kommunstyrelsens och bygglovsnämndens reglemente nu på decembermötet innebär dock plötsligt att detaljplanering och bygglov återförenas i bygglovsnämnden: ”Bygglovsnämnden skall besluta i följande grupper av ärenden: myndighetsutövning utifrån plan- och bygglagen…” Tekniska utskottets uppgift ändras från ”plan- och mätfrågor” till ”ärenden som rör mark- och vattenanvändning”. Det måste tolkas som den översiktliga planeringen, dvs ej myndighetsutövning genom detaljplaner.

Vi får se om denna positiva vändning håller när kommunledningen begriper vad man beslutat 😉

12-3 i kommunstyrelsen…

15 december, 2010

Nej, tyvärr ändrade sig kommunstyrelsen idag och beslutade att värma upp trottoarerna runt torget med värmeslingor i marken. Alltså golvvärme utomhus genom att elda olja och flis i fjärrvärmepannan. Beslutet strider mot kommunfullmäktiges miljöpolicy. Beslutet strider mot den energiplan som antagits av kommunfullmäktige. Beslutet strider mot den av kommunfullmäktige nyligen antagna Översiktsplan 2010 (”All samhällsplanering och planläggning ska eftersträva att vara klimatsmart och miljövänlig”).

Catrin Hulmarker (M) ledde omsvängningen, med hänvisning till att fastighetsbolag och handlare tycker om idén med uppvärmda gångstråk. Pierre Rydén och hans socialdemokrater stod fast vid sitt tidigare ställningstagande att det är bra med golvvärme runt torget. Eva-Lott Gram (KD) hade också svängt och röstade för energislöseriet. Liksom folkpartiets Petter Jönsson.

Britt-Marie Sjöberg (C) argumenterade däremot för att avstå från att värma upp torget utomhus. Även Jan Kello (M) gick emot sina alliansvänner. Det var starkt – eftersom grupptrycket är hårt.

Omröstningen slutade 12-3. (De tre i kommunstyrelsen som tog ansvar för en klokare energipolitisk linje för att renovera torget var alltså jag för miljöpartiet, Britt-Marie Sjöberg för centerpartiet och Jan Kello som avvikare bland moderaterna.)

Miljöpartiets affisch från valrörelsen är nu högaktuell i Hjo!

”Byt politik – inte klimat!”

Vad ska vi göra nu?

Fler insändare om golvvärmen på torget!

14 december, 2010

I dagens HT finns ytterligare insändare som kritiserar idén om energislöseriet med uppvärmda trottoarer. Tidigare insändare har inte fått något svar från dom som driver detta miljöfientliga förslag. Kan vi hoppas på ett politiskt uppvaknande?

 

Insändaren ”MARIA” skriver:

Klimatsmart torg!
Efter klimatmötet i Cancún är det mer uppenbart än någonsin att vi alla måste ta ett allt större ansvar för att hejda klimatförändringarna. Vi kan inte förlita oss på FN eller ledande politiker, förändring måste ske på många olika nivåer och även vi här i Hjo måste ta vårt ansvar.
Därför är det oroande att politiker i Hjo har fallit för det lockande förslaget om värmeslingor på torget. Att värma upp gångstråk för att skapa sommarväglag mitt i vintern är ett stort energislöseri, som dessutom bara leder till slask när det kommer mycket snö. I kommunens hantering av frågan tycks finansieringen ligga i fokus och även om pengarna så klart kunde användas till något mycket viktigare, så är det ytterst anmärkningsvärt att ingen hänsyn tas till vilka konsekvenser förslaget får för miljön.
Jag vill också påminna om att Hjo kommun faktiskt har en energiplan. Där står det bland annat att den kommunala verksamheten ska energieffektiviseras. Hur kan man då ens överväga ett sådant här förslag?
Mycket återstår för att ställa om till ett mer hållbart sätt att leva och därför är det viktigt att alla små steg leder i rätt riktning. Som kommun är Hjo skyldig att verka för en hållbar samhällsplanering och jag vill uppmana ansvariga politiker i Hjo att ta ert ansvar.”

Insändaren ”BÄTTRE PRIORITERING – JA TACK” skriver:

”Mat på äldreboende och uppvärmt torg.
Samtidigt som en del av kommunens politiker tycker att det är okej att lägga ner hundratusentals kronor på att lägga ner värmeslingor på torget, tar Hjo kommun ut den näst högsta avgiften för mat på våra äldreboende. Snacka om konstig prioritering.”

Rydén och Bellino bjuder borgarna på ökad makt

12 december, 2010

Nu på måndag kväll utser Hjo kommunfullmäktige den nya kommunstyrelse som ska leda verksamheten i fyra år framåt. Valberedningen har lagt sitt förslag så det lär inte blir några överraskningar.

Men det är ändå intressant att försöka förstå varför och vad som föregått valberedningens förslag. Hur kommer det sig att de borgerliga får fler poster än vad valresultatet ger som resultat?

Inför den gångna mandatperioden samverkade MP och V valtekniskt. Med våra 2 respektive 1 mandat i gamla fullmäktige fick MP en ordinarie plats i kommunstyrelsen och V fick en ersättarplats. Socialdemokraterna tog av egen kraft 5 platser i kommunstyrelsen. Ställningen mellan regerande borgare och oppositionen har under de gångna fyra åren varit 9-6. (I många frågor har det tyvärr varit 14-1, då socialdemokraterna ofta backat upp alliansen.)

Med miljöpartiets valframgång i 2010 års val skulle en fortsatt valteknisk samverkan mellan MP och V (3 + 1 mandat i fullmäktige) givit chans till 2 ordinarie och 2 ersättarplatser i kommunstyrelsen. Det hade gett möjlighet till en starkare opposition, 8-7. Det hade dessutom gett möjlighet för MP och V att tillsammans få representation i alla styrelser, utskott och nämnder med 7 ledamöter. (Bakgrunden till fördelningen är det resultat som kan väntas vid tillämpning av det proportionella valsystemet som regleras i lag. Den lagen är så krånglig att alla brukar anstränga sig för att komma överens om ett proportionellt resultat utan att behöva gå till val med röstsedlar.) Valteknisk samverkan kräver, märk väl, ingen gemensam politik utan är endast ett sätt att hjälpa varann till rättvis representation.

Men strax efter valet gjorde vänsterpartiets Fredrik Bellino helt om. Den 5 oktober meddelande Bellino per mail att ”Vänsterpartiet är inte intresserad av någon uppgörelse med MP inför den kommande mandatperioden.”

Då hade nämligen Pierre Rydén (S) lockat över Bellino med posten som arvoderad vice ordförande i fullmäktige. Socialdemokraterna meddelade också att de inte ville ha någon samverkan med miljöpartiet: Det finns inget intresse att ingå i en valteknisk samverkan med er.” (Mail från Hjo Arbetarkommun den 4 nov.)

Resultatet blir bl.a. att de borgerliga nu får nio platser i kommunstyrelsen istället för åtta. Att Pierre Rydén hellre ger makt till borgerliga partier än till rödgröna partier är kanske inte så förvånande. Han svarar själv på Valpejl att han närmast skulle tänka sig att vara aktiv i centerpartiet eller i folkpartiet. Ingen har kunnat anklaga Pierre för att ha gröna idéer och han säger själv på Valpejl att han inte är särskilt mycket åt vänster.

Att vänsterpartiets representant Fredrik Bellino låter sig köpas så billigt, med poster utan inflytande på politiken, är svårare att förstå. Hur ska vänstern förklara för sina väljare att de medverkar till att stärka borgarnas makt i Hjo helt i onödan?

Tack vare valframgången i 2010 års val tar Miljöpartiet de gröna plats i kommunstyrelsen med en ordinarie och en ersättarplats – helt av egen kraft. Det känns bra.

Cancún?

11 december, 2010

Hoppet finns här!

Och vad tänker du göra?

 

Kolla namnlistan!

11 december, 2010

Du har väl inte missat att skriva på uppropet mot försvarets krigsförklaring mot Vättern? Idag vet alla att gifter som bombas ner i sjön förs vidare i kretsloppet och även når oss människor och våra barn och barnbarn. Ingen kan säga att vi inte visste!

Klicka här för att skriva på:
http://www.namnlista.se/bevara-brevik-och-vattern

Och kolla hur många hjobor som skrivit på redan, både nu boende och hjobor i förskingringen 🙂

Vem ska försvara oss mot försvaret?

6 december, 2010

Ett av de största hoten globalt är bristen på rent dricksvatten. Ska vi då i vårt eget land ”bomba sönder” Vättern? Med hänvisning till att vi ska utbilda piloter från NATO?

Aktionsgruppen Rädda Vättern och Breviksbygden skriver:

”De ovanligt många cancerfall som förekommit i gårdarna runt flygområdet sedan den massiva flygverksamheten under tidigare decennier, har ännu inte utretts ordentligt. Det saknas alltså underlag för att bedöma hur en ökad flygverksamhet påverkar de boende i området. Dessutom finns det i dag ännu inte tillräcklig forskning om hur olika kemikalier påverkar oss när de blandas i kroppen och i vår omgivande miljö och våra lagar är därför inte fullständiga. Att släppa ut fler kemikalier i en sjö som det senaste seklet redan fått ta emot utsläpp från ammunition, flygbränsle, avlopp, jord- och skogsbruk samt andra industriutsläpp, och där fisken redan i dag innehåller alltför hög andel gifter, skulle vara kolossalt oansvarigt.”

Läs mer här!

Och titta på:
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_skaraborg?title=boende_intill_vattern_vill_stoppa_flygvapnet&videoid=1156784