Archive for februari, 2010

Bryt blockpolitiken i Hjo

26 februari, 2010

Man kan undra om redaktör Svensson varit på samma möte som vi andra? Eller var det bara så att han somnade efter första halvlek? Så här skriver Svensson:

”En allmänpolitisk debatt var tänkt att bli huvudpunkt vid årets första sammanträde med kommunfullmäktige. Nu blev det inte riktigt som förväntat. Främst beroende på att största oppositionspartiet, Socialdemokraterna, inte ville delta.”

Vad som hände var bara att Pierre Rydén (S) valde att stå över i den första omgången av inledningsanföranden. Rydén var annars nummer 2 i talarordningen, men ville kanske först höra vad övriga partier hade att säga. Lite märkligt, i och för sig, men sedan kom han igen med debattinlägg. För att inte tala om Maj-Britt Axén, också socialdemokrat, som hade ett av de längre inläggen. Maj-Britt stred bl.a. för utbyggnaden av en gång- och cykelväg längs med gamla banvallen till Korsberga. Pierre hackade som vanligt på renoveringen av Fågelås Skola.

Men när Lars Newman (KD) hade lite synpunkter på att referaten av fullmäktigedebatterna kunde vara ”utförligare”, vaknade tydligen redaktör Svensson till. En femtedel av Svenssons fullmäktigereferat handlade just om Newmans lite avoga inställning till insändardebatt i Hjo Tidning.

Visst, det gäller att skilja stort från smått när tidningsutrymmet är begränsat! Men kanske hade det varit en större nyhet att förmedla att Newman med sina frågor om rödgrönt samarbete fick miljöpartiet att konstatera att vi helst ser en bredare samverkan. Vi eftersträvar ett uppbrott från blockpolitiken lokalt i Hjo, även om vi naturligtvis behöver en ny rödgrön regering i Stockholm. Det beror, enligt vår mening, i stor utsträckning på Pierre Rydén och den politik som drivs under hans ledning. Personvalet, på gott och ont, betyder mycket i en liten kommun…

Betyder det att Miljöpartiet de gröna måste lansera en egen kommunalrådskandidat?

Uppsalainitiativet

24 februari, 2010

Vi som läser pansartruppernas och andra klimathaveristers envetna inlägg i bl.a. SLA kan behöva lite moteld. I Uppsalainitiativet finns uppfriskande spetskompetens och specialkunskap ”för dig som inte vet bäst själv”.

Och apropå snön, kylan, vädret och klimatet finns här en liten lärorik filmsnutt (på engelska).

P.S. Det är inte alla som döljer sin agenda lika skickligt som överstelöjtnanter i SLA:s insändarspalter.

Utahs delstatskongress har antagit en resolution som slår fast dels att koldioxid är ”huvudsakligen ofarligt” för människan, dels att ”klimatalarmisterna” kommer att ”låsa miljarder personer i långvarig fattigdom”. Under den debatt som föregick omröstningen (56-17) hävdade republikanen Mike Noel att det pågår en konspiration vars yttersta syfte är att inskränka det amerikanska sättet att leva och att kontrollera världens befolkning via aborter och sterilisering.
– Ibland måste vi ha modet att inte göra något, sa han. (Källa ETC)

Hjopolitiken behöver ett lyft!

22 februari, 2010

Hjo Tidning har haft ett par debattinlägg där Pierre Rydén och Catrin Hulmarker lagt ut texten. Ikväll var det också en så kallad allmänpolitisk debatt i fullmäktige. Det var tydligt att mitt inlägg i Hjo Tidning (som förhoppningsvis publiceras i morgon) var mitt i prick. Budskapet att vi behöver en rödgrön regering, samtidigt som det bästa för Hjo vore att bryta blockpolitiken, borde ha gått fram i kvällens debatt.

Så här skriver jag i mitt inlägg till Hjo Tidning:

”När man läser debattinläggen av Pierre Rydén, Catrin Hulmarker med flera, känns tonen vass och attityden tråkig. Det finns en risk att folk tror att politiskt arbete är trist och meningslöst. Men det stämmer inte med verkligheten. Att vara med och påverka utvecklingen i vår lilla kommun är både roligt och betydelsefullt. Kommunpolitiken handlar om många praktiska beslut som är direkt avgörande för oss som bor här.

Hjopolitiken behöver dock ett lyft. Vi i miljöpartiet vill samverka med alla som vill värna om och utveckla den lokala demokratin. Vi är övertygade om att frågor, som t.ex. snöröjning och vindkraftsbyggen, blir mycket bättre behandlade om vi väljer politiker som finns nära och som lyssnar på medborgarna.

Blockpolitiken här i Hjo bör brytas upp och partipiskorna stoppas undan. Med ett friare klimat skulle vi kunna undvika låsningar och åstadkomma mer nytta för invånarna. Varje person som får förmånen att representera sina väljare i fullmäktige ska känna att hon/han har ett eget ansvar för besluten. Nu till hösten har vi möjlighet att välja in många nya ledamöter som kan bidra till en frisk och prestigelös debatt.

Kommunalpolitik är intressant och viktig. Vi behöver bli fler som deltar aktivt. Ta tillfället i akt nu under valrörelsen 2010!

CHRISTER HAAGMAN
KOMMUNSTYRELSEN
MILJÖPARTIET DE GRÖNA”

En som också fick sparken gör comeback…

16 februari, 2010

F.d. kommunchefen Pia Renman dyker nu upp i Karlskoga som moderat politiker.

En spark där bak?

16 februari, 2010

Har Svartvik/Persson i ledningen för AÖS (kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg) plötsligt fått ändan ur vagnen? I dagens SLA står Lars Persson och skramlar med en till synes tom tunna.

Texten i SLA lyder:

”En spark där bak
Det var vid det senaste fullmäktigesammanträdet i Skövde som frågan fick en spark där bak efter en miljödiskussion. Svartvik och Persson går därför ut med detta förslag till medlemskommunerna. De föreslår respektive kommunstyrelse att uppdra åt sina tekniska nämnder att utarbeta en plan för nödvändiga ombyggnader av befintliga kök. AÖS lovar att ansvara för hämtning och efterföljande behandling vid en biogasanläggning till ”en kostnadsneutral taxa”. De säger i sitt brev till kommunerna att ett system med avfallskvarnar, uppsamlingstankar och slamsugningsbilar är att föredra ur insamlings- och kvalitetssynpunkt.”

Intressant! Detta måste vi titta närmare på. Återkommer när jag fått tag i brevet.

Varm vinter!

10 februari, 2010

Alla klimatskeptiker och närstående rättshaverister har gottat sig åt den kalla vintern i syd- och mellansverige. – Haha, där ser ni att växthuseffekten är en bluff, bubblar man.

Om det ändå vore så väl. Men nu är väder en sak och klimat något annat. Vi kommer säkert ha flera kalla år på vår väg mot uppvärmning.

Vad värre är att en del fakta visar att januari 2010 verkar vara en av de tre varmaste vintrarna på jordklotet under 32 års satellitövervakning. Medan det varit kallt hos oss har det varit varmt i norra Norrland, på Grönland och i Kanada.

Blått är kallare än normalt, gult och orange är varmare än normalt.

MiljöÖverdomstolen gav hjoborna rätt men vi är inte emot vindkraft!

10 februari, 2010

Föreningen Svenskt Landskapsskydd har hänvisat till min blogg angående vindkraftverk i Hjo. Föreningen Svenskt Landskapsskydd är dock kidnappad av så kallade klimatförnekare, dvs. folk som aktivt motarbetar möjligheterna till en grön omställning och energiskt sprider felaktig information om forskningen runt växthuseffekten.

När det gäller vindkraften i Hjo har alla som överklagat de två verk som skulle ställas alldeles intill staden, och bland annat blockerat utbyggnaden av handels- och industriområdet, krävt att kommunfullmäktiges vindkraftsplan skulle följas. Denna vindkraftsplan möjliggör en storsatsning på vindkraftsparker inom prioriterade områden men bevarar det öppna landskapet längs med Vättern som restriktivt område.

Så, alla läsare av Föreningen Svenskt Landskapsskydds hemsida: Vi är många hjobor som är glada att vi fått Miljööverdomstolens utslag som stoppar två felplacerade vindkraftverk. Nu hoppas jag att det blir lättare att kraftfullt bygga ut vindkraften på de planerade och lämpliga platserna i Hjo kommun.

För er som tvekar kan följande länk ge en tankeställare. Ska vi inte satsa på ”Grönt hopp”?

—————————

Så här stod det från början i den länk klimatförnekarna hänvisade till:

Nu får politikerna i Hjo en NY CHANS! Kommunstyrelsen och miljö- och bygglovnämnden får möjlighet att åter ta ställning till vindkraftverken på Åsen.

Miljööverdomstolen har lagt upp en tidsplan för att pröva om tillstånd ska ges till de 165 meter höga kraftverken intill Hjo stad. De många överklagandena som kommit in ska värderas och bemötas. I slutet av maj kommer domstolen till Hjo på besök, för att titta med egna ögon.

Miljööverdomstolen har dessutom utsett Hjo kommun och miljö- och bygglovnämnden till remissinstanser tillsammans med Elsäkerhetsverket och Energimyndigheten. Under mars och april kan Hjopolitikerna säga sin mening. Då har vi chansen att samlas kring miljöpartiets uppfattning:

  • De hjobor som överklagat har rätt
  • Kraftverken är felplacerade
  • Verken står för nära bostadsområdena
  • De blockerar utvecklingen av handels- och industriområdet
  • Placeringen strider mot översiktsplanen och vindkraftsplanen.

Lurifaxerna Svartvik och Persson

5 februari, 2010

Vi har ett kommunalförbund som heter Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). Det är den organisation som hämtar våra sopor. Ledningen för AÖS, med ordförande Lennart Svartvik och förvaltningschef Lars Persson i spetsen, försöker nu grovt lura de medverkande kommunernas politiker. Kommer bluffen att avslöjas eller inte?

Bakgrunden är följande: Efter en försening på fem (5!) år kastar AÖS fram ett hafsigt förslag till ny avfallsplan. Planen är extremt svag, utan ambitioner och utan konkreta framåtsyftande mål. Det saknas statistiskt underlag, det finns några självklara övergripande mål men framförallt en hel del rent pinsamt dåliga formuleringar. Kritiken mot planen är ovanligt skarp – inte bara från oss i miljöpartiet – utan även från många berörda tjänstemän och politiker runtom i regionen. Till och med Länsstyrelsen och Skaraborgs Kommunalförbund lägger fram kritiska synpunkter. Det är med andra ord en riktigt dålig avfallsplan!

För att bemöta kritiken skickar Svartvik/Persson ut en skrivelse till AÖS direktion. Där står att direktionen måste välja mellan två alternativ:

Antingen ska planen omfatta allt avfall inom regionen och endast ha ”övergripande” mål (dvs. som i det utsända förslaget sakna miljöambitioner och konkreta, styrande mål).

Eller så ska planen ha tydliga och mätbara mål, men bara handla om hushållsavfallet ”vilket bedöms utgöra ca 2 procent av avfallet”.

Svartvik (bilden) och Persson försöker alltså lura kommunföreträdarna i direktionen att man måste välja mellan å ena sidan en plan utan konkreta, styrande mål (det man själv föreslår) och å andra sidan bara ägna sig åt några futtiga 2 procent av avfallet. Eftersom detta senare alternativ dessutom strider mot Naturvårdsverkets föreskrifter som betonar att samtliga avfallströmmar ska uppmärksammas i avfallsplanen, måste väl alla förstå att det lämnade förslaget till avfallsplan är det enda rätta, trots vad dom som är insatta i frågan säger?

Men hur kan Svartvik/Persson komma fram till att hushållsavfallet bara utgör 2 procent och därmed nästan är försumbart? Jo, dom har hittat några siffror hos Naturvårdsverket som summerar allt avfall nationellt i Sverige 2006. Det är siffror som bl.a. innefattar gruvbrytning i Norrland, bara mineralavfallet utgör 57 % av den svenska totalsiffran. Sedan ska andra typer av storindustriellt specialavfall räknas bort, bl.a. stora mängder slam och lakvatten. Tar man bort dessa specialavfallsslag,  utgör hushållsavfallet en tiofallt gånger större procentandel av avfallet än vad lurifaxerna Svartvik/Persson påstår.

I vår region utgör hushållssoporna troligtvis 20-40 procent av allt avfall (AÖS har ännu inte presenterat den statistik som behövs i avfallsplaneringen). En hel del av det övriga avfallet från verksamheter och industrier kan den kommunala avfallshanteringen också påverka.

Nu är frågan: Kommer 2-procents-bluffen att gå hem?

Högre brottslighet i Hjo…

4 februari, 2010

Jo, ett avtal ska slutas mellan polisen och Hjo kommun. Det är tandlöst, men kanske bättre än inget alls? Nu ska polisen titta till skolungdomarna en gång i månaden och två gånger per år besöka någon restaurang.
http://www.sr.se/skaraborg/nyheter/artikel.asp?artikel=3417034

Men det verkligt allvarliga är det fortsatta och ökande mansvåldet mot kvinnor. Vi har ett samhälle med mycket våldsromantik i medierna. Solidariteten gröps ur och var och en ska klara sig själv. När sedan klassklyftorna och arbetslösheten ökar – och de borgerliga politikerna bidrar till att förvärra situationen så gott dom kan – skapas grogrund för våldet. Lättåtkomligare och billigare sprit, med hjälp av EU-anpassning, eldar på våldsmentaliteten.

Som salt i såret har dessutom polisstationen i Hjo stängt och flyttat till Tidaholm. Det har även funnits propåer att flytta socialkontoret till Skövde, något som hittills kunnat stoppas som tur är. Men detta ingår i den centraliseringsvåg som tyvärr både moderater och socialdemokrater ofta backar upp.

Förr kallades mäns våld mot kvinnor för ”lägenhetsbråk”. Nu, bland annat i avtalet mellan Hjo kommun och polisen, kallas det ”relationsbrott”. När jag på kommunstyrelsen påpekar att vi i klartext borde skriva ut att det huvudsakligen handlar om mäns våld mot kvinnor, kommenterar patriarkatets 1:a försvarare, kristdemokraten Eva-Lott Gram, att det minsann även finns barn som slår sina föräldrar. Jovisst, vi kan ju jämföra statistiken på hur många barn som slagit ihjäl sina föräldrar och hur många män som slagit ihjäl sin kvinna.

Statsminister och skolminister kan inte räkna…

1 februari, 2010

Reinfeldt drog till med fel siffror när det gällde arbetslösheten i TV-debatten i söndagskväll. Detta uppmärksammas överallt i massmedia och det är bra.

Men ingen verkar uppmärksamma att även rottingmajor Björklund for med felaktiga siffror. Gång på gång påstod han att kärnkraften står för 50 % av elproduktionen och vindkraften bara 1 %. Budskapet var att förnyelsebar energi är trams och det enda som håller är mer kärnkraft.

Men de rätta siffrorna är att kärnkraften stod för 37 % av elproduktionen 2009. Vindkraften har snabbt fördubblats till 2 % och växer så det knakar. Kärnkraften står däremot och hackar. Bara fem av tio kärnkraftverk har gått för fullt denna vinter.

Om Sverige nu bara kan ta vara på de enorma möjligheterna att spara el genom mindre energislösande teknik kan den farliga, otrygga och dyra kärnkraften avvecklas samtidigt som vettig sysselsättning kan öka.